“ЦУМ-Варна” обявява повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/,

на основание решение 1149-5/31/21.12.2022 г. на Общински съвет в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/

ОБЯВЯВА

ПОВТОРЕН търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, включени в капитала на дружеството, при начална цена за всеки имот, посочена в таблицата, както следва:

 

Местонахождение и вид на имота Площ

кв.м

идентификатор Данъчна оценка

в лв.

ПО/Начална тръжна цена

в лв.

1. гр. Варна, ул.“Архимандрит Филарет“ № 7, апартамент 122,21

34,22% от общите части на сградата

10135.1507.536.1.1 190 209,40 460 350
2. гр. Варна, ул.“Архимандрит Филарет“ № 7, апартамент 108,21

30,30% от общите части на сградата

10135.1507.536.1.3 154 334,80 411 120

Търгът да се проведе в двумесечен срок от датата на решението на Общински съвет – Варна, от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Архимандрит Филарет“ № 7.

Началната тръжна цена за всеки от продаваемите имоти е определена съгласно пазарни оценки, изготвени от независим оценител Стефан Тодоров Данговски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100102036 от 22.08.2011 г. от Камарата на независимите оценители в България.

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална тръжна цена за всяка позиция поотделно и се внася по банкова сметка на  дружеството BG 04 BPBI 8170 16 00537924 BPBIBGSF, за което се издава съответния счетоводен документ.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена за всяка позиция поотделно.

Място за закупуване на тръжната документация – гр. Варна, ул. „Архимандрит Филарет“ № 7 при цена в размер на 200 (двеста) лева, с включен ДДС. Заплащането е по банкова сметка на дружеството, аналогично на депозита за участие в търга.

Условията за търга се разгласяват на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най – малко 14 дни преди датата на търга.

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозират лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:30 часа до 15:30 часа, в срок до деня предхождащ деня на търга.

Оглед на недвижимите имоти, предмет на продажбата, може да се извършва всеки ден до деня предхождащ търга, след представянето на документ за закупена тръжна документация.

Място на закупуване на тръжната документация за повторния търг – гр. Варна, ул. „Архимандрит Филарет“ № 7.

Размерът на депозита за участие в повторния търг е 10 % от обявената нова начална тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно.

Начин на плащане на постигнатата тръжна цена – по банков път по сметка на дружество.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са посочени в утвърдената тръжна документация.

 

За допълнителна информация на телефон: 0888 641455