Фонд “Култура” започва набиране на предложения от следващата седмица

1Общинският фонд „Култура” от другата седмица започва набиране на предложения за проекти в областта на културата. Срокът за кандидатстване ще е от следващия ден след заседанието на Общинския съвет, което ще бъде на 17 или 18 май, до 10 юни, реши ресорната комисия към местния парламент.

Тази година, по изключение, сесията за набиране на проекти ще бъде само една. Заради по-късното й отваряне за допустими разходи ще се приемат разноски, направени от организациите преди сключването на договора за съфинансиране с фонд „Култура“, при условие че те са одобрени. Друга промяна, която гласуваха съветниците, е организациите да имат право да кандидатстват с до две проектни предложения в рамките на програмата за текущата година.

Членовете на комисията уважиха също искането на гилдията и извадиха направлението „Медийни проекти“ от фонд „Култура“. Финансирането на медиите няма да се осъществява през общинския фонд, бе решено на заседанието.

Правилата за финансова подкрепа на медиите за 2022 г. са регламентирани в отделен поднормативен акт, който беше одобрен от съветниците, но за да влезе в сила, трябва да бъде гласуван и от Общинския съвет.

Тази година за стимулиране на качествени медийни проекти са предвидени до 200 000 лв. от местната хазна. Те ще бъдат разпределени на конкурсен принцип, като за финансиране ще се одобряват до два проекта на кандидат. Максималната сума, която може да бъде отпусната, е: до 15 000 лв. за проекти с краткосрочно изпълнение (до 3 месеца) и до 30 000 лв. за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на отчетния период.

Предложенията ще се оценяват от 5-членна комисия, оглавявана от председателя на ПК „Култура и духовно развитие“ при Общински съвет – Варна.  В нея ще участват също съветник от ПК „Финанси и бюджет“ и трима независими външни експерти, избрани от местния парламент. Изискването към експертите е да имат висше образование и/или професионален и преподавателски опит в сферата на медиите, комуникациите, връзките с обществеността или друг подходящ.

Срокът за подаване на проектни предложения е до две седмици от публикуването на обявата за кандидатстване на сайта на Общинския съвет – varnacouncil.bg. Проектите ще се приемат в деловодството на Община Варна  и трябва да бъдат адресирани до местния парламент.