Конкурс – медийни проекти 2023 г.

Начало > ...

Конкурс – медийни проекти 2023 г.

Публикуванo на 03.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С публикуваната на страницата на Общински съвет – Варна на 25.05.2023 г. обява за кандидатстване в процедура „Медийни проекти – 2023 г.“ съгласно  решение № 1188-3 по Протокол № 33/ 26.04.2023 г. на Общински съвет-Варна са посочени следните условия по процедурата:

  1. Прогнозното начало на изпълнение на дейности по проекти е съгласно естеството на проектните идеи и намерението на доставчиците на медийни услуги за изпълнението им:
  2. Изпълнение на проектна идея може да бъде осъществено и в хода на процедурата. В случай, че проектното предложение е одобрено с решение на Оценителната комисия за съфинансиране и има впоследствие сключен договор по реда на решението на Общинския съвет, допустими за признаване ще са направените от доставчика разходи и преди сключване на договора за съфинансиране, ако същите са във връзка с предмета на договора, направени са съгласно изискванията на процедурата и са до размера, определен в решението на Оценителната комисия.
  3. Изпълнение на проектна идея може да бъде осъществено след сключване на договор с Община Варна.
  4. Край на изпълнение на проекти: в зависимост от графика на дейностите в тях, но най-късно до 30.11.2023 г.
  5. Отчитане на изпълнението на проектите: съгласно сроковете в договора, най-късно до м. Декември 2023 г.

 

Изпълнението на договор за съфинансиране на медиен проект се отчита с отчет – съдържателен и финансов, внесен съгласно условията и срока на сключения договор в календарната година в деловодството на Община Варна с придружително писмо, адресирано до Оценителната комисия (може да се ползва приложения по-долу образец).

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на законодателството и решенията на Общинския съвет и Оценителната комисия.

Съдържателен отчет (Приложение № 4) включва и доказателства за изпълнението на заложените качествени и количествени индикатори в одобреното проектно предложение на изпълнителя.

Финансовият отчет (Приложение № 5) съдържа попълнена таблица за всички разходи по проекта  със съответната документация за тях, включително и самоучастието на изпълнителя. Към финансовия отчет се прилагат заверени и подписани копия от всички документи за направените разходи.

Изпълнителите на проекти са длъжни да съхраняват цялата документация за срок от пет години след приключване на изпълнението на проекта.

Съгласно решение № 1188-3 по Протокол № 33/ 26.04.2023 г. на Общински съвет – Варна в отчетите на изпълнителите следва да бъде проследимо освен изпълнението на проектите, тяхното възприемане преимуществено от варненска публика, а и резултатите от тях по начин, осигуряващ спазването на принципа за прозрачно и целесъобразно разходване на публични средства.

icon-pdf  Придружително писмо към отчет на медийни проекти

icon-pdf  Правила за отчитане

icon-pdf Съдържателен отчет (Приложение № 4)

icon-pdf  Финансовият отчет (Приложение № 5)

За контакт и въпроси към Оценителната комисия: konkurs.media.varna@gmail.com.


Публикуванo на 19.09.2023 г.

Съобщение от Мария Тодорова – председател на ПК „Култура и духовно развитие“ в Общински съвет – Варна и председател на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и мониторинг на медийни проекти по процедурата „Медийни проекти – 2023 г.“

 

При започване на процедурата „Медийни проекти“ – 2023г. по мое предложение, което постоянната комисия „Култура и духовно развитие“ допусна, а след това и Общинският съвет прие с решението си, е предвидена следната правната възможност за защита на интересите на  доставчиците на медийни услуги, в случай че поради обективни причини процедурите се забавят, а именно в т. IX на решение 1188-3 по Протокол 33/26.04.2023г:Допустими разходи са направените от доставчиците разходи и преди сключване на договор за съфинансиране, при условие че проектното предложение е одобрено с решение на Оценителната комисия за съфинансиране и има сключен договор по реда на настоящото решение и същите са във връзка с предмета на договора.“

Предвид горното, доставчиците на медийни услуги с одобрени проектни предложения, посочени в таблицата по-долу, ще могат да получат одобрените средства в случай, че не се откажат от процедурата и подпишат договор с Община Варна по процедурата „Медийни проекти – 2023г“ за сумите, определени с решения на Оценителната комисия и утвърдени съгласно Списък от Кмета на Община Варна съгласно решението на Общинския съвет, дори и при изпълнение на дейности или целия проект преди сключване на договор.

 

Входящ номер

Кандидат Име на проект
1. ОС23000283ВН/ 31.05.2023 г „СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД  „ТВОЯТА ВАРНА“
2 ОС23000295ВН/05.06.2023г. ФОНДАЦИЯ „ГРАД И ПОСОКИ“  

„ВАРНА – АВТОРИ И КНИГИ“

3 ОС23000303ВН/06.06.2023 г. „ДАРИК РАДИО”АД „ЛЯТОТО Е ВАРНА“
4 ОС23000284ВН/31.05.2023 г „СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД „ПО ПЛАДНЕ“ СЕЗОН 3
5 ОС23000304ВН/06.06.2023г.  

„ДАРИК РАДИО”АД

БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ С ДАРИК
6 ОС23000305ВН/07.06.2023 г. ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД „МАГИЯТА НА ЗИМНА ВАРНА“
7 ОС23000306ВН/07.06.2023 г. ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД „МАГИЯТА НА ЛЯТНА ВАРНА– СТИГАТ ЛИ ТРИ ДНИ?“
8  ОС23000309ВН/07.06.2023 г. СКАТ ООД  „ВАРНА ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2023
9  ОС23000310ВН/07.06.2023 г. СКАТ ООД  „PER VARNA AD ASTRA/

ОТ ВАРНА ДО ЗВЕЗДИТЕ“

10 ОС23000314ВН/07.06.2023 г. СНЦ „ПРЕСКЛУБ ВАРНА“ „БОДЛИВ ИЛИ ЩАСТЛИВ?!“
11 ОС23000315ВН/07.06.2023 г. СНЦ „ПРЕСКЛУБ ВАРНА“ „ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СЪРЦЕТО“
12 ОС23000321ВН/08.06.2023 г. „168 ЧАСА“ EООД „ВАРНА РЕСТАРТ“
13 ОС23000327ВН/08.06.2023 г. „БИОМАС ПАУЪР ПРОДЖЕКТ“ ЕООД „ГРАДОВЕТЕ ВАРНА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ –ИСТОРИЯ, КУЛТУРНИ ПРИЛИКИ И МНОГООБРАЗИЕ В СЕЛИЩАТА С ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МОРСКА СТОЛИЦА“
14 ОС23000329ВН/08.06.2023 г. „МУЛТИМЕДИА“ ООД /TV21 „АРТ ЛАБОРАТОРИЯ“

 Съгласно решението на Общинския съвет след утвърждаване от Кмета на Община Варна на Списъка с одобрените за финансиране кандидати и работата на Оценителната комисия, както и публикуването на интернет страницата на Общински съвет – Варна, процедурата преминава в общинската администрация, представлявана от Кмета, за извършване на всички действия по правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общинския съвет, включително сключване на договори за съфинансиране с одобрените кандидати.

Същите са на етап преминаване на съгласувателна процедура в общинската администрация, след която одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписването на документите.


 Публикуванo на 24.08.2023 г.

На осн. т. VIII, изр. 2 от решение № 1188-3 по Протокол  № 33/ 26.04.2023г  на Общински съвет – Варна Оценителната комисия за разглеждане, оценяване и наблюдение на медийни проекти обявява в 3-дневен срок от утвърждаване от Кмета на Община Варна Списъка на одобрените за съфинансиране кандидати по процедурата, както следва:

 

Кандидат Име на проект Вх. №
1.„СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД „ТВОЯТА ВАРНА“ ОС23000283ВН
2. ФОНДАЦИЯ „ГРАД И ПОСОКИ“ „ВАРНА – АВТОРИ И КНИГИ“ ОС23000295ВН
3.„ДАРИК РАДИО”АД „ЛЯТОТО Е ВАРНА“ ОС23000303ВН
4. „СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД „ПО ПЛАДНЕ“ СЕЗОН 3 ОС23000284ВН
5. „ДАРИК РАДИО”АД БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ С ДАРИК ОС23000304ВН
6. ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД „МАГИЯТА НА ЗИМНА ВАРНА – СТИГАТ ЛИ ТРИ ДНИ?“

 

ОС23000305ВН
7.ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД „МАГИЯТА НА ЛЯНА ВАРНА – СТИГАТ ЛИ ТРИ ДНИ?“

 

ОС23000306ВН
8.СКАТ ООД „ВАРНА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 г.“ ОС23000309ВН
9.СКАТ ООД „PER VARNA AD ASTRA/ОТ ВАРНА ДО ЗВЕЗДИТЕ“ ОС23000310ВН
10.СНЦ „ПРЕСКЛУБ ВАРНА“ „БОДЛИВ ИЛИ ЩАСТЛИВ?!“ ОС23000314ВН

 

11.СНЦ „ПРЕСКЛУБ ВАРНА“ „ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СЪРЦЕТО“ ОС23000315ВН

 

12.„168 ЧАСА“ EООД „ВАРНА РЕСТАРТ“ ОС23000321ВН
13.„БИОМАС ПАУЪР ПРОДЖЕКТ“ ЕООД „ГРАДОВЕТЕ ВАРНА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – ИСТОРИЯ, КУЛТУРНИ ПРИЛИКИ И МНОГООБРАЗИЕ В СЕЛИЩАТА С ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МОРСКА СТОЛИЦА“

 

ОС23000327ВН
14„МУЛТИМЕДИА“ ООД /TV21 „АРТ ЛАБОРАТОРИЯ“ ОС23000329ВН

На основание т. ХI от решението на Общинския съвет предстои сключване на договори за съфинансиране с одобрените кандидати.

Оценителна комисия за разглеждане, оценяване и наблюдение на медийни проекти


 Публикуванo на 08.08.2023 г.

С решение № 1 от Протокол № 4/07.08.2023г Оценителната комисия прие Окончателен списък на проектните предложения, одобрени за съфинансиране по процедурата „Медийни проекти – 2023г“.

На основание т. VIII от решение № 1188-3 по Протокол № 33/ 26.04.2023г на Общински съвет – Варна Списъкът е изпратен на Кмета на Община Варна за утвърждаване.

Тези действия са предпоставка за по-нататъшния ход на процедурата, а именно публично обявяване на интернет-страницата на Общински съвет – Варна на списъка на одобрените за съфинансиране проекти и сключване на договори с доставчиците на медийни услуги за съфинансирането им.

                                    Оценителна комисия за разглеждане, оценка и наблюдение на медийни проекти – 2023 година


 Публикуванo на 28.07.2023 г.

Оценителната комисия за разглеждане, оценка и наблюдение на медийни проекти – 2023 година дава срок до 18ч на 01.08.2023 /вторник/ да се уточнят обстоятелства в подадените заявления от кандидатите в процедурата, по чиито проектни предложения са направени корекции или редукции, след решенията на комисията за съфинансиране и обявяване на Списъка с допуснатите за съфинансиране проектни предложения, както следва:

 

Вх.н. кандидат Наименование на проект Обстоятелства за уточняване
ОС23000305ВН/

07.06.2023 г.

ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД „МАГИЯТА НА ЗИМНА ВАРНА“ 1.        в бюджета не е предвидена реклама
ОС23000306ВН/

07.06.2023 г.

ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД „МАГИЯТА НА ЛЯТНА ВАРНА– СТИГАТ ЛИ ТРИ ДНИ?“ 1.             в бюджета не е предвидена реклама
 ОС23000309ВН/

07.06.2023 г.

СКАТ ООД

 

 

 „ВАРНА ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2023

 

 

 

1.Да се конкретизират разходите в раздел 5 и 6 – на външен доставчик ли ще се плащат или на лице от персонала в извънработно време и извън работните ангажименти. Информацията да се изложи в Обяснителна записка към бюджета.

2.за по-оптимизирано осчетоводяване и отчитане разходите биха могли да се направят само от един източник – или от програма „Медийни проекти“, или от собствено финансиране.

 ОС23000310ВН/

07.06.2023 г.

СКАТ ООД

 

 „PER VARNA AD ASTRA/ ОТ ВАРНА ДО ЗВЕЗДИТЕ“ 1.Да се конкретизират разходите в раздел 5 и 6 – на външен доставчик ли ще се плащат, или на лице от персонала в извънработно време и извън работните ангажименти. Информацията да се изложи в Обяснителна записка към бюджета.

2.за по-оптимизирано осчетоводяване и отчитане разходите биха могли да се направят само от един източник – или от програма „Медийни проекти“, или от собствено финансиране.

ОС23000314ВН/

07.06.2023 г.

СНЦ „ПРЕСКЛУБ ВАРНА“ „БОДЛИВ ИЛИ ЩАСТЛИВ?!“  

1.        да се уточни дали посочената маркетингова стратегия е реклама

ОС23000315ВН/

07.06.2023 г.

СНЦ „ПРЕСКЛУБ ВАРНА“ „ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СЪРЦЕТО“ 1.        да се уточни дали посочената маркетингова стратегия е реклама
ОС23000329ВН/

08.06.2023 г.

„МУЛТИМЕДИА“ ООД /TV21 „АРТ ЛАБОРАТОРИЯ“ 1.        да се прецизират административните разходи

Кандидатите, по чиито бюджети са необходими съществени уточнения или изменения и допълнения, представят ново Приложение 2 – „Бюджет“. Кандидатите, които следва да уточнят обстоятелства, неналагащи промени в бюджета, могат да ги уточнят в писмо.

Уточняването на обстоятелствата може да се осъществи по електронен път на електронната поща на процедурата „Медийни проекти“: konkurs.media.varna@gmail.com или чрез деловодството на Община Варна с писмо, адресирано до Председателя на Общински съвет – Варна. Документите се представят подписани.

Оценителна комисия за разглеждане, оценка и наблюдение на медийни проекти – 2023 година


 Публикувани на 14.07.2023 г.

С Решение № 2.5 по протокол № 3 Оценителната комисия на основание решение № 1188-3 по Протокол № 33/26.04.2023г на Общински съвет-Варна определя срок от 5 /пет/ работни дни, считано от публикуването на Списъка с допуснатите за съфинансиране проектни предложения, съдържащ информация за размера на отпуснатото финансиране.

Кандидатите, по чиито проектни предложения са направени корекции или редукции от Комисията, следва в посочения срок да предоставят коригирано проектно предложение. Кандидатите имат право да откажат съфинансирането и да не предоставят изисканите промени в документацията.

Коригираните проектни предложения,  предвид че първоначално подадените и вече разгледани такива на кандидатите имат одобрен размер на съфинансиране от страна на Община Варна във връзка с представена, разгледана, оценена и одобрена проектна идея, представляват преработване на бюджета на проектното предложение за планираните дейности, без да се променя техния характер и основно съдържание, водещо до реализация на проектната идея.

Възможностите за корекция включват : 1.намаляване на количеството /обема на работа/, предвидено първоначално за сметка на Общината, като се предвиди по-голям размер на собствено финансиране на кандидата, 2. премахване на дейности, но единствено по начин да не се променя смисъла на проекта, 3. намаляване на срока за изпълнението на проекта при запазване на обема и съдържанието на съфинансираните от Община Варна проектни дейности.

Срок за представяне на коригираните проектни предложения – 21 юли 2023г.

Коригираните проектни предложения на медийните доставчици се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

icon-pdf СПИСЪК на допуснатите за съфинансиране проектни предложения в процедура „Медийни проекти – 2023 година“ на Общински съвет – Варна


 Публикувани на 19.06.2023 г

Оценителната комисия за разглеждане, оценка и наблюдение на медийни проекти, определена с решение № 1188-3/33/26.04.2023 г. на Общински съвет – Варна, предвид установеното след изтичане на срока за отстраняване на административни несъответствия с протокол № 2/19.06.2023г. взе следните решения:

icon-pdf Решения на оценителната комисия


 Публикувани на 13.06.2023 г

Оценителната комисия за разглеждане, оценка и наблюдение на медийни проекти – 2023 година публикува резултатите от проверката по допустимост на подадените в срок  проектни предложения съгласно свои решения по протокол № 1 и във връзка с решение № 1188-3 по Протокол № 33 / 26.04.2023г на Общински съвет-Варна:

  1. Проектни предложения без административни несъответствия

2. Проектни предложения с установени административни несъответствия

Съгласно решението на Общински съвет – Варна в тридневен срок от публикацията на резултатите по допустимостта на сайта на Общински съвет – Варна, считано от 13.06.2023г, кандидатите могат да отстранят констатираните административни несъответствия.

Процедурата за отстраняване на административни несъответствия е чрез подаване на заявление в свободен текст до Председателя на Общинския съвет с приложени към него съответните приложения от комплекта документи с нанесени корекции и/или други съгласно установените несъответствия.

Срок за отстраняване на административни несъответствия – 18, 00 часа на 16.06.2023г. чрез деловодството на Община Варна (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43).

Забележка:

1. Недопустимост може да бъде установявана във всяка фаза на процедурата.

2. Документи, представени в копия при заявяване участие в процедурата, се представят в оригинал при сключване на договор за съфинансиране на медиен проект.

 

Оценителна комисия за разглеждане, оценка и наблюдение на медийни проекти – 2023 година

 


 Публикувани на 25.05.2023 г

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЧИТАНЕ

Общински съвет – Варна обявява сесия за кандидатстване за съфинансиране и стимулиране на качествени медийни проекти.

Проектите на медийните доставчици се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

Всички документи, с изключение на заявлението за кандидатстване, се подават в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Заявлението се прикрепва към плика.

Срокът за кандидатстване е до две седмици от публикуване на обявата на сайта на Общинския съвет, т.е. до 08 юни 2023 г. (включително).

Пълните условия за кандидатстване можете да видите ТУК.

E-mail за връзка: konkurs.media.varna@gmail.com

icon-pdf Обява за кандидатстване за съфинансиране на медийни проекти

icon-pdf Заявление

word Заявление

icon-pdf Приложение № 1

word Приложение № 1

icon-pdf Приложение № 2

excel_resized Приложение № 2

icon-pdf Приложение № 3

word Приложение № 3

icon-pdf Правила за отчитане и одобрение на разходите за медийни проекти  – 2023 г.

icon-pdf  Карта за оценка на проектните предложения за съфинансиране на медийни проекти – 2023 г.


 

Публикувани на 23.05.2023 г.


icon-pdf Решение № 1188-3(33)26.04.2023 г. на Общински съвет-Варна за определяне на ред и условия за целево съфинансиране на конкурсен принцип на обществено значими медийни проекти.