Медицинският университет поема управлението на Очна болница

smart

Общинската специализирана болница по очни болести във Варна да премине под управлението на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Това решиха с пълно единодушие членовете на три ресорни комисии към Общинския съвет.

Според мнозинството съветници висшето училище има кадрови, научен, финансов и технологичен потенциал да развие лечебното заведение, което 100% собственост на Община Варна. Те се обединиха около мнението, че днешното решение ще промени Очна болница в положителна посока и ще има благоприятен ефект върху варненското здравеопазване.

На заседанието на здравната комисия присъства и проф. д-р Радослав Радев, представител на Медицинския университет. „Благодаря за взетото решение, което за мен е в десетката. Специализираната болница по очни болести има потенциала да се превърне в елитен център не само за Варна, но и за цяла Източна България. Подобна болница няма нито в Шумен, нито в Добрич, нито в Бургас. Когато наука, умения и опит се съчетаят, успехите са налице“, коментира проф. Радев.

Общинските съветници от трите комисии гласуваха също промени в Наредбата на ОбС-Варна за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. Това ще даде възможност за решаване на подобни казуси в бъдеще.

След поправките местният парламент по предложение на кмета ще може да предостави на съответното висше медицинско училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на общинските лечебни заведения, които са университетски болници. Продажбата на обособени части от здравните заведения ще се извършва след решение на Общинския съвет. Разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи ще са възможни само след разрешение на кмета на община Варна.

Задължително ще се подписва и договор между кмета на община Варна и ректора на съответното висше училище относно предоставяне управлението на общинското лечебно заведение. С документа ще се уреждат: правата и задълженията на висшето училище, свързани с управлението на здравното заведение; финансовите ангажименти на университета към болницата; изискванията за отчетност и прозрачност на действията и решенията на управителя на лечебното заведение и висшето училище. В договора ще бъдат вписани отговорността на университета по отношение на финансовото състояние на лечебното заведение, както и основанията за предсрочно прекратяване на предоставените права за управление.

Промeните  бе направена с цел подобряване качеството на здравните услуги, увеличаване възможностите за обучение на студенти и специализанти по медицина, както и за постигане на по-добри резултати при управление на общинските лечебни заведения.

Окончателното решение за прехвърляне управлението на Очна болница на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ ще бъде взето на заседание на Общинския съвет. Тогава ще бъдат гласувани и промените в наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.