Награда “Варна” 2019 г.

Начало > ...

Награда “Варна” 2019 г.


icon-pdf Номинации за присъждане на награда „Варна” за 2019 г. в сферата на науката и висшето образование.

Публикувани на 12.04.2019 г.


Съгласно чл.6, ал.4 от Статута за присъждане на наградиВарна” за ярки постижения в областта на културата заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно номинациите в 14-дневен срок, считано от датата на публикуването им.

icon-pdf Номинации за присъждане  на награда „Варна” за 2019 г. за ярки постижения в областта на културата, определени от седемчленно жури – второ заседание.

Публикувани на 19.04.2019 г.

icon-pdf Номинации за присъждане  на награда „Варна” за 2019 г. за ярки постижения в областта на културата, определени от седемчленно жури.

Публикувани на 05.04.2019 г.


Предложения за присъждане на награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

icon-pdfПредложение от Георги Зайранов с рег. № ОС19000212ВН/28.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Петя Станиславова Панева. – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Павлин Петков – директор на МГ „Д-р Петър Берон“ с рег. № ОС19000264ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Александър Тонев Кръстев – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Веселин Василев – директор на Първа езикова гимназия с рег. № ОС19000262ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“  за Радина Росенова Узунова – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от М. Вълкова – директор на ДГ № 42 „Българче“ с рег. № ОС19000196ВН/26.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Елена Савова Колева – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Валентина Дичева – управител на Частна детска градина „Мечтатели“ с рег. № ОС19000253ВН/12.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Стамена Валентинова Христова – „Учител на годината“ в областта на предучилищното образование.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Невена Господинова – директор на ДГ № 18 „Чайка“ с рег. № ОС19000266ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Юлияна Божимирова Ангелова – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Педагогически съвет на Частно средно училище и детска градина „Мечтатели“ с рег. № ОС19000224ВН/01.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Диана Велчева – Емануилиду – „Учител на годината“ в областта на основното образование.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Училищно настоятелство към ОУ „Захари Стоянов“ – Варна с рег. № ОС19000261ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Галина Парашкевова Парушева – Радева – „Учител на годината“ в областта на основното образование.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Павлин Петков – директор на МГ „Д-р Петър Берон“ с рег. № ОС19000263ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Палмира Здравкова Дачева – „Учител на годината“ в областта на средното образование.

————————————————————————

icon-pdfПредложения от Eвелина Янчева – директор на СУ „Георги Бенковски“ – Варна с рег. № ОС19000254ВН/12.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за:
Теодор Димитров Христов – “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка
Красимир Стефанов Кирилов – “Учител на годината” в областта на професионалната подготовка.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Представители на родителски активи на групите от ДГ №8 „Христо Ботев“ – Варна с рег. № ОС19000259ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование ДГ №8 „Христо Ботев“.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Обществения съвет към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ – Варна с рег. № ОС19000267ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за ДГ №17 „Д-р Петър Берон“.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Педагогически съвет на ОУ „Св. Иван Рилски“ с рег. № ОС19000252ВН/11.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Училищно настоятелство към ОУ „Захари Стоянов“ – Варна с рег. № ОС19000260ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена за ОУ „Захари Стоянов“.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Станислав Евстатиев – председател на Училищно настоятелство към НУИ „Добри Христов“ с рег. № ОС19000257ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена за НУИ „Добри Христов“

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Добрин Каишев – председател на Обществения съвет към МГ „Д-р Петър Берон“ с рег. № ОС19000265ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена за МГ „Д-р Петър Берон“.

Публикувани на 16.04.2019 г.


Предложения за присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувани на 04.04.2019 г.

icon-pdfПредложение от проф. д-р Красимир Иванов –ректор на МУ – Варна с рег. № ОМД19000455ВН-001ВН/27.03.2019 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област природни науки индивидуална награда за доц. д-р Йордан Радков, дм за цялостната научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на пневмологията и фтизиатрията.
  • в област природни науки колективна награда за Център по интервенционална рентгенология към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител д-р Чавдар Бъчваров  за „Принос в развитието  и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в интервенционалната рентгенология във Варна“.

————————————————————————

icon-pdf Предложение от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна с рег. № ОС19000217ВН/29.03.2019 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование  в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д-р Зоя Младенова за научно изследване „Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990-2011г. (поглед отвътре)“.

icon-pdf Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова – Председател на Управителния съвет на „Съюза на учените – Варна“ с рег. № ОС19000222ВН/29.03.2019 г. за номинация на проф. д-р Зоя Младенова.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров с рег. № ОМД19000455ВН-002ВН/29.03.2019 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област обществени науки индивидуална награда за капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов – за научен проект  „Аспекти на теорията на организациите“
  • в област природни науки – колективна награда за научен колектив с ръководител доц. д-р Веселка Сидерова Радева за изпълнението на научния проект „Изследване на космически тела с цел изграждане на технически съоръжения върху тях“.

————————————————————————

icon-pdfПредложението на проф. д-р Петър Христов – ректор на  ВСУ „Черноризец Храбър”  с рег. № ОС18000204ВН/28.03.2019 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д-р Георги Петков Близнашки за монографията му „Общо учение за Конституцията“.
  • в област технически науки – колективна награда за научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Милена Кичекова за Международен проект за креативни умения „Варна спагети инженеринг“.
  • в област хуманитарни науки – колективна награда за научен колектив с ръководител проф. д-р Галина Шамонина за проект Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“.

————————————————————————

icon-pdf Предложение от проф. д-л инж. Румен Кишев – ръководител на Център по хидро- и аеродинамика – Варна с рег. № ОМД19000453ВН-001ВН/01.04.2019 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област технически науки – колективна награда за научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Стефан Кюлевчелиев за разработката „Метод за предпроектно изследване на хидродинамиката на подводен апарат при мисия в близост до свободната водна повърхност“.
  • в област технически науки – индивидуална награда за гл. ас. Инж. Силвия Димитрова Кирилова за разработката „Алтернативен метод за оценка на коефициента, отчитащ външните условия в индекса за енергийна ефективност на корабите“.

————————————————————————

icon-pdf Предложение от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор на Технически университет – Варна  с рег. №  ОМД19000690ВН/29.03.2018 г.,  относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област технически науки индивидуална награда за доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев.Предложения за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата

За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

Публикувани на 02.04.2019 г.

icon-pdfПредложение от Наско Якимов – ръководител на издателство „Славена“  с рег. № ОС19000197ВН/27.03.2019 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на  писателя Ангел Г. Ангелов.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Валери Станков с рег. № ОС19000203ВН/28.03.2019 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Школа по изобразително изкуство за талантливи деца и младежи в неравностойно положение “Дедал”.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Валери Станков с рег. № ОС19000201ВН/28.03.2019 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Гаро Кешишян – фотограф-художник.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от инициативен комитет с рег. № ОС19000206ВН/28.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Театър „Българан“.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от инициативен комитет с рег. № ОС19000218ВН/29.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Хора на варненските момчета и младежи с диригент Дарина Кроснева.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Читалищното настоятелство на НЧ „Петко Славейков 1928“ с рег. № ОС19000219ВН/29.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Ансамбъл за народни песни и танци „Одесос“ при ОД на МВР – Варна.

icon-pdfПодкрепящо писмо от инициативен комитет с рег. № ОС19000226Вн/01.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Ансамбъл за народни песни и танци „Одесос“ при ОД на МВР – Варна.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Валери Станков с рег. № ОС19000202ВН/28.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Ангел Дюлгеров.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от инициативен комитет с рег. № ОС19000200ВН/28.03.2019 г., присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на  Детско-юношески театър “Златно Ключе” при ЦПЛР-ОДК Варна.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Виолета Тончева – ТМПЦ-Варна с рег. № ОС19000220ВН/29.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата, както следва:
– колективна награда за екипа на „Драконът“ от Евгений Шварц;
– индивидуална награда за Веселина Михалкова.

icon-pdfДопълнителни материали към предложение № ОС19000220ВН/29.03.2019 г. с рег. № ОС19000220ВН-001ВН/01.04.2019 г.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Елена Ташева – директор на ДГ №31 „Крилатко“ с рег. № ОС19000213ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Пламен Владимиров Георгиев.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Георги Зайранов с рег. № ОС19000211ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Евгения Димова Паскова.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Георги Зайранов с рег. № ОС19000212ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на  Петя Станиславова Панева.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Борислав Борисов – председател на НЧ „Елин Пелин – 1977“ – Варна с рег. № ОС19000185ВН/25.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Кичка Христова.

icon-pdfПодкрепящо писмо от НЧ „Васил Левски – Галата 1927“  – Варна с рег. № ОС19000187ВН/25.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Кичка Христова.

icon-pdfПодкрепящо писмо от Калина Белмезова – кмет на район Аспарухово с рег. № РД19005411АС-001ВН/25.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Кичка Христова.

icon-pdfПодкрепящо писмо от Асоциация „Да съхраним жената“ – Варна с рег. № ОС19000195ВН/26.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Кичка Христова.

icon-pdfПодкрепящо писмо от Галя Асенова – автор и водещ на фолклорно предаване „От българско, по българско“ в телевизия „СКАТ“ с рег. № ОС19000221ВН/29.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Кичка Христова.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Райничка Попова – драматург на ТМПЦ – Държавна опера – Варна с рег. № ОС19000215ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на постановъчен екип и изпълнители на Държавна опера – Варна за мюзикъла „Да пееш под дъжда“.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Милена Попова с рег. № ОС19000208ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за Любомир Кацаров.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Инициативен комитет с председател Неждет Ахмет с рег. № ОС19000207ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за фолклорен ритуал „Българска сватба“.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Областно дружество на хореографите – гр. Варна при Съюз на българските музикални и танцови дейци с рег. № ОС19000214ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Димитричка Кателиева.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Георги Зайранов с рег. № ОС19000210ВН/28.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за „4 Френдс студио“ с творчески ръководител Мирослава Василева Арнаудова – Евстатиева.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Съюза на архитектите в България с рег. № ОС19000190ВН/25.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Тодор Димов Даскалов.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Емилиян Ялъмов с рег. № ОС19000192ВН/26.03.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Доно Цветков Славчев.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Стоян Радев – актьор и режисьор в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна с рег. № ОС19000223ВН/29.03.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Виолета Тончева.

icon-pdfДопълнителни материали към предложението с рег. № ОС19000223ВН-001ВН/01.04.2019 г.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Стоян Радев – актьор и режисьор в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна с рег. № ОС19000225ВН/01.04.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Вилиана Иванова Кръстева.

————————————————————————

icon-pdfПредложение от Добрин Иванов – общински съветник с рег. № ОС19000227ВН/01.04.2019 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Александър Димитров Мутафчийски.