Стратегии

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Стратегии

icon-pdf Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна


icon-pdf Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Варна за периода 2018-2022 г.


icon-pdf Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2017 – 2019 г.).


icon-pdf Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции за периода 2016 – 2020 г.


icon-pdf Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушения на деца в община Варна за периода 2010 – 2014 г.


icon-pdf Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  за периода 2011 -2015 г.


icon-pdf Общинска стратегия за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества за периода 2009 – 2013 г.


icon-pdf Стратегия за управление на общинската собственост на Община Варна до 2019 г.


icon-pdf Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование  в община Варна за периода 2016 – 2020 г.


icon-pdf Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за утвържаване на Варна като интернационален университетски град


Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г.

icon-pdf част 1

icon-pdf част 2

icon-pdf част 3

icon-pdf част 4


icon-pdf Стратегия за устойчиво енергийно развитие за периода 2012 – 2020 г. – План за действие за 2013 – 2014 г.