Община Варна ще дофинансира ремонти на ДКЦ и средношколско общежитие

1Община Варна е готова да осигури допълнително финансиране за осъществяване на цялостен ремонт на средношколското общежитие „Михаил Колони“ и за енергийното обновяване на сградата на ДКЦ 4 във Варна. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което бяха разгледани предложенията на кмета Иван Портних за осигуряване на съфинансиране за изпълнението на двата проекта. Решението за средствата ще вземе финансовата комисия към местния парламент, а финалното одобрение ще е на Общинския съвет.

Варна кандидатства с проект за „Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколско общежитие „Михаил Колони“ по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. Предвижда се основен ремонт, обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма  и др. за сградния фонд на общежитието. Ще бъдат осигурени условия на обитаване, а сградата ще съответства на клас на енергопотребление „А“ по първична енергия и значително ще се намалят разходите за отопление.

Към момента в общежитието се настаняват за живеене ученици от 8. до 12. клас от цялата страна, които се обучават във всички професионални гимназии и средни училища във Варна. Капацитетът му е 280 ученици, като понастоящем са настанени по 3 души в стая в противоречие с нормативната уредба. Общежитието се състои от две сгради – „Блок А“ и „Блок Б“, разположени върху имот с площ 4 700 кв. м и обща РЗП близо 7 500 кв. м. През годините, освен частичен ремонт на покривите и дограмата, съществени подобрения не са извършвани, вследствие на което сградният фонд е силно амортизиран, бе изтъкнато на днешното заседание.

Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ за едно проектно предложение по тази процедура е 6 млн. лева с ДДС. Общият бюджет на конкретния проект е на стойност 6,527 млн. лева и превишава размера на допустимата БФП. Това се дължи на факта, че в инвестиционния проект са отразени всички задължителни мерки от Техническия паспорт на сградата, както и на това, че с предвидените строително-монтажни работи обектите следва да бъдат приведени в съответствие с всички нормативни изисквания за подобен тип сгради от образователната инфраструктура. Допустимият размер на БФП по процедурата се оказа недостатъчен, за да се покрият всички тези изисквания.

Приблизително същата сума – почти 526 хил. лева, са необходими като допълнително финансиране за реализацията на проекта „Енергийно обновяване на сградата на ДКЦ 4 – Варна“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Крайните резултати от изпълнението на проектното предложение с продължителност 24 месеца са свързани с достигане клас на електропотребление  „А“ и спестяване на 52,51% по потреблението на първична невъзобновяема енергия; намаляване на разходите за електропотребление; обновяване и модернизиране на сградата с подобрени условия за работа на здравните кадри и за обслужване на голям брой пациенти както на ДКЦ 4, така и на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“.

Общият бюджет на проекта е 950 хил. лева с ДДС. Безвъзмездната помощ е 45% от допустимите разходи, тъй като за целите на процедурата „ДКЦ 4 – Варна“ ЕООД се явява голямо предприятие. По същата процедура ДДС е недопустим разход. Затова исканото финансиране от страна на Община Варна е в размер на 525 668 лв.