Очна болница във Варна става част от Медицинския университет

1С 42 „за“ Общинският съвет гласува дяловете от капитала на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение“ (СБОБАЛ) да бъдат прехвърлени безвъзмездно чрез дарение на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Лечебното заведение през 2019 г. премина под управлението на висшето училище, но остана общинска собственост. Оттогава дружеството беше стабилизирано, престана да трупа загуби и е в добро финансово състояние. Най-големият проблем пред болницата в момента е лошата материална база.

Университетът предложи да обнови изцяло сградата на болницата, но за да направи инвестиции, е необходимо да притежава собственост върху дружествените дялове в капитала на Очна болница.

Друго свързано с лечебното заведение решение, което съветниците взеха, бе да се увеличи капиталът на болницата с 448 300 лева. Средствата представляват стойността на целева субсидия за погасяване на просрочени задължения на СБОБАЛ към 24.10.2019 г.2

Местният парламент прегласува и върнати от областния управител решения за повторно разглеждане. Съветниците отново одобриха решението за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението, с което се удължава работното време на Синята зона и се въвежда Зелена зона. Повторно бе прието решението относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на част от инвестиционната програма на общината.

Членовете на ОбС прегласуваха също „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.“. Те отново дадоха съгласието си за продажбата на недвижими имоти чрез публични конкурси.

Общинският съвет одобри и отпускането на 260 000 лв. на Двореца на културата и спорта за спешен ремонт на трафопост, собственост на общинското търговско дружество. Изграденото преди 35 г. съоръжение е в критично състояние и съществува голяма опасност комплексът да остане без захранване за дълго време.