Одобриха новата система от правила за електронен прием в първи клас

6Общинските съветници от ПК „Наука и образование“ одобриха новата система от правила за електронен прием в първи клас в училищата на територията на община Варна. Тя е изцяло съобразена с изисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на ресорното министерство. Единственият критерий, който Община Варна е добавила, е поредност на желанието на родителя за прием на детето в съответното училище, стана ясно на днешното заседание на комисията.

В новата система са заложени няколко критерия, като най-важният от тях е близостта до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес. Водещ ще бъде принципът на уседналост.

В системата първокласниците са разделени на 4 групи:

В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години.

Във втората група влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години.

Децата, регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, попадат в трета група.

В четвърта група са децата, които живеят извън района на училището.NO_1

С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за прием, малчуганите в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

  1. дете с трайни увреждания над 50% – 30 точки;
  2. дете с двама починали родители – 30 точки;
  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището – 100 точки;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки;
  5. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответното училище – от 50 до 41 точки (първо желание – 50 точки, второ желание – 49 т….10-то желание – 41 точки).

Документът беше подложен на обществено обсъждане, като в рамките на 14-дневния срок, който изтече на 19 февруари, в общинската администрация са получени около 30 писмени възражения и предложения. Те са разгледани и голяма част от тях – уважени. Обобщеният доклад за постъпилите възражения и мнения в законоустановения срок е публикуван ТУК.

Промените ще влязат в сила след приемането им с решение на Общински съвет – Варна за учебната 2018-2019 година.

На заседанието съветниците одобриха и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна за тази година.