ПК „Социални дейности и жилищна политика“ гласува помощи за 175 варненци

Общинските съветници от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ одобриха  отпускането на еднократни социални помощи за 175 варненци на обща стойност 67 100 лв. Средствата са между 200 и 1 500 лева и се дават за покриване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности, като най-големите суми са за инвалидни колички на трима младежи. На 12 души беше отказана помощ. Окончателното решение трябва да бъде взето от Общинския съвет.

Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. одобриха членовете на комисията на днешното си заседание.

Програмата е изготвена от Комисия за детето, която се състои от 15 представители на различни институции с отношение към проблемите на децата. Тя обхваща не само децата в риск, но и малчугани от различни групи, като в нея са включени редица дейности за поощряване на заложбите на младите хора, за осмисляне на свободното им време чрез спорт и култура, за насърчаване на участието на децата.

Документът следва рамката на Националната програма за закрила на детето и включва осем приоритета. Намаляване на детската бедност и подобряване здравето на малчуганите са едни от тях. Друга приоритетна ос е осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Защитата на децата на насилие също намира място в програмата.

IMG_20170504_111005

Съветниците дадоха и съгласието си Община Варна да кандидатства с проект за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Проектното предложение, което администрацията е изготвила, е за оборудване и обзавеждане на Домашния социален патронаж.

Максималната сума, която отпуска Фондът за финансиране на проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане на институции, предоставящи социални услуги, е 27 000 лева. Задължително условие е Община Варна да съфинансира проекта – минимум 10% от общата стойност на проектното предложение. По тази причина общинските съветници гласуваха съфинансиране в размер до 3 000 лева.