Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение №РД18023849ВН/12.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот – частна общинска собственост – гр. Варна ЮПЗ
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ117759ВН_001ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-89 “за жилищни сгради”, кв.37, по плана на КК “Св .Св. Константин и елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023961ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на “В и К – Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизграден инфраструктурен  обект: “Алеен водопровод – ПУЗ “Вл.Варненчик”, район “Мешели тепе”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013667ВН_038ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово”

icon-pdf Предложение №РД18013667ВН_037ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово” 

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувани на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023910ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно подготовка на проектно предложение “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928” 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023908ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно определяне на дивидент за 2018 г. на търговски дружества и акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023907ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за частична промяна на предназначението на заем, поет с решение на Общински съвет – Варна №1034-2/(23)/21.12.2017 г. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023911ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на управление на спортни площадки в район Аспарухово от ОП “Спорт-Варна”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023909ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за издаване на Запис на заповед по проект №BG05M9OP001-2.008-0004 “Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания” в полза на Министерството на труда и социалната политика 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023463ВН_001ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  писмо на Община Аксаково за възстановяване на суми от Община Варна във връзка с приети решения.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023784ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно подготовка на проектни предложения от Инвестиционен приоритет “Социална инфраструктура”, група дейности “Социална инфраструктура”, включени в Инвестиционната програма на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОС18000698ВН/11.12.2018 г. от Тодор Балабанов, председател на Общински съвет – Варна относно увеличаване на капитала на “Стадион Спартак” ЕАД и промени в Устава на дружеството
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023737ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023736ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023653ВН/10.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Гургулят” №7 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 10.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023399ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост – с.Каменар, кв.28

icon-pdf Предложение №РД18023409ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, район “Владислав Варненчик”, ПЗ “Метро”, местност “Узун Давлам”

icon-pdf Предложение №АУ058287ВН_005ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ж.к. “Младост”

icon-pdf Предложение №РД18023397ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Св. Йоан Кръстител” №12 

icon-pdf Предложение №РД18023403ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Прилеп” 

icon-pdf Предложение №РД18023414ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” №63 

icon-pdf Предложение №АУ044759ВН_014ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Любов” №17

icon-pdf Предложение №РД18023396ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.Каменар, кв.28

icon-pdf Предложение №РД18023429ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно искане за придобиване в собственост на част от недвижим имот държавна собственост – гр. Варна, ул. “Върба” №24

icon-pdf Предложение №АУ058471ВН_028ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Хаджи Димитър” 36

icon-pdf Предложение №РД18023395ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Балатон” №22

icon-pdf Предложение №РД18023412ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, район “Владислав Варненчик” с.о. “Ментеше”

icon-pdf Предложение №РД18023411ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – часна общинска собственост – с. Тополи, ул. “Акация” №4

icon-pdf Предложение №АУ023772ВН_016ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – часна общинска собственост – с. Тополи, ул. “Д-р Атанас Липов” №33

icon-pdf Предложение №РД18023415ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Чонгора” №6

За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувани на 10.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ06571ВН_002ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Боровец – юг”

icon-pdf Предложение №РД18023398ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху съсобствен имот – гр. Варна, ул. “Райна Княгиня” 16  

icon-pdf Предложение №РД18023407ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Ропотамо” 19 

icon-pdf Предложение №АУ045165ВН_015ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост – гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бяла чешма и Дъбравата”

icon-pdf Предложение №АУ081407ВН_006ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Проф. Фредерик Жолио Кюри”

icon-pdf Предложение №РД18023402ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост в гр. Варна, ж.к “Младост” II м.р., търговски комплекс “Орехчето”

icon-pdf Предложение №АУ050461ВН_010ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, с.о. “Боровец -юг”

icon-pdf Предложение №АУ109492ВН_008ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул.”Черешово топче”

icon-pdf Предложение №РД18023410ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Моряшка”

icon-pdf Предложение №РД18023406ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Доктор Ал.Недялков”

icon-pdf Предложение №РД18023404ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – с.о. “Кочмар”

icon-pdf Предложение №АУ027847ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Ракитника”

icon-pdf Предложение №РД18023408ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване право на строеж по заявление от ЕТ”Вики – Илия Кръстев” и “ВИВ-95” ЕООД

icon-pdf Предложение №РД18023413ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”

icon-pdf Предложение №АУ076407ВН_016ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Св.Св. Кирил и Методий”

icon-pdf Предложение №РД18023400ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост. гр. Варна, кв. Галата, ул.”Боровец”

icon-pdf Предложение №РД18023401ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – Варна, с. Тополи, ул. “Кестен”

icon-pdf Предложение №РД18023405ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, СО”Боровец – юг”

За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувани на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18020419ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане на персонални пенсии на основание чл.92 от КСО

icon-pdf Предложение №РД18020379ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане на персонална пенсия на детето Моника Семова

icon-pdf Предложение №РД18023427ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности

За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувани на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018867ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно съвместен проект на Община Варна и ВСУ “Черноризец Храбър” за обучение в магистърска програма “Кръгова икономика”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023428ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно искане за предоставяне за управление на имот – частна общинска собственост за нуждите на ДГ №2 “Щастливо детство”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023394ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение и допълнение на т.13.1 от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение З18001101ВН_001ВН/29.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно включване в актуализацията на бюджет 2018 г. на Община Варна финансови средства за закупуване на спекуларен микроскоп за нуждите на “СБОБАЛ – ВАРНА” ЕООД
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022977ВН/29.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализиране на Приложение 21 – “Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на Община Варна за 2018 г.”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022914ВН/28.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна 

zip-icon_sm Придружаващи документи към предложение РД18022914ВН/28.11.2018 г.

За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 30.11.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022572ВН/23.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализация на бюджета на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ002436ПР_023ВН/26.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ XV-2578 “за смесена многофункционална сграда”, кв.258, по плана на кв.”Изгрев”, гр. Варна и улична регулация
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022571ВН/23.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2018 г. 30.09.2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ003593_008ВН/30.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно изработване на ПУП – ПП за обект “Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 02.11.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18019934ВН/15.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за ползване на воден обект СО”Ментеше”, район “Вл.Варненчик”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД16026977ВН_049ВН/03.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно замяна на имоти собственост на юридическо лице с имоти собственост на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 03.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОМД18001733ВН_001ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2018/2019 година.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 03.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18000750ВН_001ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно дарение за нуждите на Центъра за специализация и професионална подготовка по “Пожарна безопасност и защита на населението”-Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 02.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018920ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно придобиване в собственост на Община Варна на 100% от акциите на “Централен универсален магазин Варна”АД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 28.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ068999ВН_001ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на КК “Св.Св.Константин и Елена”, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 27.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД17021693ВН_001ВН/26.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализиране на Приложение 21 – “Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г.”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 27.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018634ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) на Община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18005768ВН_003ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост във връзка със заявление от Мирослав Стоянов
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018622ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Каменар
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018631ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост върху имоти находящи се в СО “Под село” с. Звездица, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ071498ВН_008ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост върху имот, гр. Варна, СО “Боровец-юг” по заявление на Добринка Петрова
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018621ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за ползване на воден обект по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018624ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост, ул.”Вилна зона”, ул.”28-ма” №28
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ096457ВН_018ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно приемане на пазарна оценка по заявление от Мариана Димитрова Иванова 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018655ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно допусната очевидна фактическа грешка в частта на правните основания в решения на Общински съвет.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ043185ВН_013ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост върху ПИ10135.5510.926, кв. “Галата”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ003149ВН_017ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се в гр.Варна, ул.”Добри Христов” 32
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18008463ВН_006ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно корекция на решение №1274-2-1/32/28.06.2018 Г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018637ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост от имот находящ се в гр.Варна, ж.к. “Изгрев” – общинска собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018491ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно приемане на действия за процедура по отмяна на строителна забрана по заповед №РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за част от територията на кв.”Свети Никола”, район Приморски, гр. Варна /квартална улична мрежа по ПУР-ПРЗ/
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД13029182ВН_008/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Анри Барбюс” 63
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018623ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на закрита спортна площадка изградена в двора на МГ”Д-р П.Берон” и ОУ”Захари Стоянов” за безвъзмездно управление на МГ”Д-р П.Берон”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018626ВН/25.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот-публична собственост, находящ се в гр.Варна, парк “Приморски парк – Салтанат” 81 за безвъзмездно управление и в допълнение на Годишна програма за управление и разпораждане с имоти-общинска собственост за 2018 година
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018374ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно информация за изпълнението на бюждета за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018373ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно ползване на имот, частна общинска собственост за нуждите на образователната система на община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018371ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на общински имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Дружба” 17 за реализиране на Проект “Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018368ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018372ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно продължаване функционирането на “Областен информационен център – Варна” финансиран от ОП “Добро управление” 2014 г. – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018370ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно съгласие за участие на Община Варна, в качеството й на конкретен бенефициент, в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по ОП “Региони в растеж” 2014-2020
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018367ВН/19.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в международен проект със заглавие “Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за брандиране на градове” по програма УРБАКТ III
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf Предложение ЗК18002367ВН/19.09.2018 г. на Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на финансови помощи за лечение на лица с репродуктивни проблеми
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 19.09.2018 г.


icon-pdf Предложение ЗК18002366ВН/19.09.2018 г. на Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на еднократни помощи за лечение
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 19.09.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18014442ВН/17.07.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2017 г. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 05.09.2018 г.


icon-pdf Предложение РД16007423ВН_005ВН/30.08.2018 г. на Пейчо Пейчев – зам.-кмет на община Варна относно корекция на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване на  имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул.”Драгоман” 14
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 30.08.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ095009ВН_021ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка  на имот, находящ се в гр.Варна ул.”Младежка” 16
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 20.08.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ049409ВН_003ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. /ул. “Академик Андрей Сахаров” 10/
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.08.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18015493ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно удостояване на проф. д-р Димитър Камбуров със званието “Почетен гражданин на Варна”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

Публикувано на 03.08.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013272ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в РБ за учебната 2018 /2019 година.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 03.08.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18015389/01.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно корекция на приложение 21 – списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 27.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18007072ВН_001ВН/20.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014 -2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на община Варна 2014-2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 27.07.2018 г.


icon-pdf Предложение ОС18000377ВН_001ВН/11.07.2018 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна относно промяна на адрес на управление на “Обреди” ЕООД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.07.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ028187ВН_010ВН/11.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба на имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул.”Хан Аспарух”9 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18004438ВН_003ВН/10.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот на адрес гр. Варна, бул. “Съборни” 24
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.07.2018 г.


icon-pdf Предложение ОСИСД17004020ВН_006ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013718ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отписване на еднократни финансови помощи за инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 09.07.2018 г


icon-pdf Предложение РД18013704ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отмяна на решение №817-10-1/20/26,27.07.2017г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013702ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отмяна на решение №816-10-1/20/26,27.07.2017г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013707ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отмяна на решение №815-10-1/20/26,27.07.2017г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г


icon-pdf Предложение АУ0003820ВН_017ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Ропотамо” 14
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013458/03.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на сграда на адрес гр. Варна, ПЗ “Планова” 119
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013459/03.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно наименованията и местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, реализирани на територията на община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 05.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ014480АС_012ВН от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПП за обект “Външно ел. захранване за приемо-предавателна станция за GSM/UMTS по плана на местност “Патрабана”, гр. Варна”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 03.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012877ВН/25.06.2018 г.  от Иван Портних – кмет на община Варна относно възлагане на “УСХ” ЕАД гр.Варна, на ежедневно приготвяне и доставка на храна на общинските детски ясли, яслени групи към детски градини и детски кухни
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 26.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД17020718ВН_006ВН/25.06.2018 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна относно осигуряване на средства за неотложен ремонт на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, находящо се в кк “Св. Св. Константин и Елена”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 25.06.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18012757ВН/22.06.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно обявяването на 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна.
За разглеждане на заседание на Общински съвет – Варна

Публикувано на 25.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012538ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на актуализирана план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Протокол с №ЗК18001591ВН/22.06.2018 г. от проведено заседание на 20.06.2018 г. на Вътрешно-ведомствена комисия към Дирекция „Здравеопазване“ за отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Протокол с №ЗК18001590ВН/22.06.2018 г. от проведено заседание на 20.06.2018 г. на Вътрешно-ведомствена комисия към Дирекция „Здравеопазване“ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от oбщина Варна
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012628ВН/21.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на решения от Общински съвет – Варна за отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18005874ВН_005ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Варна и ред за издаване на сертификат за инвестиция клас В
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18006910ВН_004ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно закриване на социална услуга – Социален учебен-професионален център „Анастасия д-р Железкова“ с капацитет 35 места
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012529ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно увеличаване капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012537ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в ж.к. „Чайка“, ул. „Генерал Цимерман“ и ж.к. „Владислав Варненчик“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД17021491ВН_003ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот на ул. „Генерал Столетов“, вх. 65
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18002186ВН_006ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012502ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на решение от Общински съвет – Варна за разкриване на социална услуга „наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012504ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на решение от Общински съвет – Варна за разкриване на социални услуги – делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на територията на община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012532ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба чрез търг на недвижим имот в район „Младост“, ул. „Павел Милюков“ №3
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012524ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба чрез търг на имот частна общинска собственост в с. Каменар
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012512ВНВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на Програма за насърчаване на активности на възрастните хора в социалния живот на Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ005222ВН_008ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост за недвижим имот в м. „Коджа тепе“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012534ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно промяна в общата численост и структура на общинската администрация на Община Варна
За разглеждане от ВрК “Структури и общинска администрация”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ158775_017ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот частна общинска собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ117708ВН_017ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот във „Вилна зона“, ул. „4-та“, №27
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД1801252ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в СО „Боровец – юг“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17004915ВН_005ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в с. Тополи
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17004922ВН_006ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в с. Тополи
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012523ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ №2А
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012528ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена зона
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012519ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ №61
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012533ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена зона
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012527ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Одесос“, ул. „Григор Пърличев“ №11
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ073252ВН_002ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в кв. „Аспарухово“, ул. „Кичево“ №9
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ042095ВН_006ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост за имот на ул. „Киро Радев“ №5-5А
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ100563_011ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот на ул. „Граф Игнатиев“ №34
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ002137ВН_001ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот на ул. „Граф Игнатиев“ №34
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ251435ВН_001ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот в ж.к. „Владислав Варненчик“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012219ВН/18.06.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно инвестиции в СК “Локомотив”, бул. “Сливница”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 20.06.2018


icon-pdf Предложение №РД18010343ВН/21.05.2018 г. от общински съветници относно инженерно-геоложко проучване за свлачище
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 20.06.2018


icon-pdf Предложение  №АУ018965ВН_025ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, одобряване на пазарна оценка,  с. Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №5, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ000254ВН_017ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот, с.Тополи, ул. “Овчага” 38, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ097709ВН_010ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. Тихомир” 42
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009706ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно “Изработване на рамкова програма за прилагане на ОУП на гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18001706ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост за СО “Боровец-юг”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ059241ВН_009ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост, във връзка със заявление на М.Г.Трингова
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009709ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост в СО “Боровец-юг”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ099809ВН_008ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост в ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009467ВН/14.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 14.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008882ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно предприемане на действия за процедура по отмяна на строителна забрана за част от територията на СО “Зеленика”, район Аспарухово, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 14.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №ОС18000306ВН_001ВН/04.05.2018 г. от Христо Боев – Общински съветник относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Варна
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 10.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008900ВН/04.05.2018 г. от група общински съветници, относно отпускане на средства за храм “Свети цар Борис – Михаил” и джамията в район “Аспарухово”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008881ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отмяна на статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши училища за постигнати високи резултати и приемане на актуализиран Статут 
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ016505ВН_037ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Кокиче” №7
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ106962ВН_010ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Кочмар”, ПИ 10135.3523.249
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008902ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост с община Варна върху ПИ 10135.5545.520 – гр. Варна, м. “Зеленика”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008876ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост – гр. Варна бул. “Мария Луиза” №11
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ021179ВН_012ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост с община Варна върху недвижим имот общинска собственост – гр.Варна, ул. “Мара Гидик” №2
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008463ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно удължаване на срока на договор за управление на имот – публична държавна собственост сключен между Община Варна и Областен управител на област с административен център – Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008486ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности.
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008603ВН/02.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на СО “Боровец-север”, район “Аспарухово”, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008544ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно искане за предоставяне на недвижими имоти – публична държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18006027ВН_001ВН/25.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.008 “Подкрепа за лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008511ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно представяне на отчет на “План за действие 2015 -2020 г.” и приемане на “План за действие 2018 г. – 2020 г.” към “Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012 г. – 2020 г.”
За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18005839ВН_001ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане персонална пенсия на детето Ю. М. Асенова
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18005921ВН_001ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане персонална пенсия на детето Ж. Б. Райкова
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ090445ВН_026ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изработване на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №307014 по КВС на с.Константиново, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18007876ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на пр.21 списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение от Григор Григоров – общински съветник относно реконструкция на кръгово кръстовище по алеа 45, к.к. “Св.Св.Константин и Елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 13.04.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18007072ВН/11.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на Доклад за хода на изпълниението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2018 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” 

zip-icon_sm Приложения към предложение №РД18007072ВН/11.04.2018 г.

Публикувано на 13.04.2018 г.


icon-pdf Предложение от общински съветници относно изграждане на пазар в район “Аспарухово”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 26.03.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 20.03.2018 г.


 folder-icon Предложения за присъждане на награда “Варна”