Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение №РД19002566ВН/07.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на имот – общинска собственост за управление от ОП “Общински паркинги и синя зона”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 08.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19002567ВН/07.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОП ТАСРУД 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 08.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19002563ВН/07.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – гр.Варна, ж.к.”Чайка”, бл.67
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 08.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД18006861ВН_003ВН/05.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост по заявление от “Спедстрой” ЕООД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19002262ВН/04.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно преминаване на дейност 5/32/589 – местна дейност “Помощ в дома” “Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” към дейност 5/32/524 – местна дейност Домашен социален патронаж – Варна
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 06.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17003039ВН_007ВН/21.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Врана, ул. “Христо Смирненски”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ042826ВН_025ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Александър Малинов” 15
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ111530ВН_023ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – часдтна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Македония” 158
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ050866ВН_018ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – с.о.”Ален мак”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 04.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ095765ВН_006ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост по заявление на Росен Николов Христов
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 04.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001594ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение на решения №1277-2, 1277-2-1, 1277-2-2/32/28.06.2018 г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 04.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18020493ВН_009ВН/29.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение в “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019”

Публикувано на 29.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18020493ВН_009ВН/29.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно безвъзмездно прехвърляне право на собственост чрез дарение на част от имот частна собственост в полза на Фондация “Карин дом”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 29.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС18000645ВН_003ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в заповедите на Директора на ОД “Земеделие” – Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 25.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001325ВН/09.01.2019 г. относно изменение и допълнение на решение №1744-4 от протокол №36/11,12.11.2014 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 24.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №ПНО15000539ВН_019ВН/09.01.2019 г. относно придобиване на собственост от Община Варна на идеални части от имоти – се в гр. Варна, ул. “Подвис”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 24.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001369ВН/23.01.2019 г. относно предоставяне на минерални води – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване от Община Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 23.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17001272ВН_003ВН/09.01.2019 г. относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот – гр.Варна, Вилна зона, ул.”1-ва”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 23.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001159ВН/18.01.2019 г. относно отмяна на стара и приемане на нова Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, в сила за учебната 2019/2020 година.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000651ВН/09.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно приемане на План за действие за общинските концесии в Община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000744ВН/09.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001160ВН/18.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване и ликвидация на “Централен универсален магазин Варна” АД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000044ВН/09.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на облекла и текстилни материали.
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18016461ВН_029ВН/16.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ, управляващ орган на ОП “Региони в растеж” във връзка с авансово плащане по административен договор за безвъзмездна финансова помощ
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 17.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000743ВН_001ВН/15.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2019 г. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”
За разглеждане от ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”
За разглеждане от ПК “Транспорт”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 17.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000743ВН/15.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно обсъждане на проектобюджета за 2019 г. и приемане на бюджета на община Варна за 2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”
За разглеждане от ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”
За разглеждане от ПК “Транспорт”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 17.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД17003818ВН_135ВН/02.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проектно предложение “Естетизация и  модернизация на градската среда във Варна” по процедура на ОП”Региони в растеж” 2014-2020 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 03.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18024628ВН/28.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на “Аспарухов парк”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 03.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18023849ВН/12.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот – частна общинска собственост – гр. Варна ЮПЗ
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ117759ВН_001ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-89 “за жилищни сгради”, кв.37, по плана на КК “Св .Св. Константин и елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023961ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на “В и К – Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизграден инфраструктурен  обект: “Алеен водопровод – ПУЗ “Вл.Варненчик”, район “Мешели тепе”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013667ВН_038ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово”

icon-pdf Предложение №РД18013667ВН_037ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово” 

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувани на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023910ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно подготовка на проектно предложение “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928” 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023908ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно определяне на дивидент за 2018 г. на търговски дружества и акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023907ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за частична промяна на предназначението на заем, поет с решение на Общински съвет – Варна №1034-2/(23)/21.12.2017 г. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023911ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на управление на спортни площадки в район Аспарухово от ОП “Спорт-Варна”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023909ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за издаване на Запис на заповед по проект №BG05M9OP001-2.008-0004 “Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания” в полза на Министерството на труда и социалната политика 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023463ВН_001ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  писмо на Община Аксаково за възстановяване на суми от Община Варна във връзка с приети решения.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023784ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно подготовка на проектни предложения от Инвестиционен приоритет “Социална инфраструктура”, група дейности “Социална инфраструктура”, включени в Инвестиционната програма на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОС18000698ВН/11.12.2018 г. от Тодор Балабанов, председател на Общински съвет – Варна относно увеличаване на капитала на “Стадион Спартак” ЕАД и промени в Устава на дружеството
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023737ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023736ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023653ВН/10.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Гургулят” №7 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 10.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023399ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост – с.Каменар, кв.28

icon-pdf Предложение №РД18023409ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, район “Владислав Варненчик”, ПЗ “Метро”, местност “Узун Давлам”

icon-pdf Предложение №АУ058287ВН_005ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ж.к. “Младост”

icon-pdf Предложение №РД18023397ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Св. Йоан Кръстител” №12 

icon-pdf Предложение №РД18023403ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Прилеп” 

icon-pdf Предложение №РД18023414ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” №63 

icon-pdf Предложение №АУ044759ВН_014ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Любов” №17

icon-pdf Предложение №РД18023396ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.Каменар, кв.28

icon-pdf Предложение №РД18023429ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно искане за придобиване в собственост на част от недвижим имот държавна собственост – гр. Варна, ул. “Върба” №24

icon-pdf Предложение №АУ058471ВН_028ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Хаджи Димитър” 36

icon-pdf Предложение №РД18023395ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Балатон” №22

icon-pdf Предложение №РД18023412ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, район “Владислав Варненчик” с.о. “Ментеше”

icon-pdf Предложение №РД18023411ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – часна общинска собственост – с. Тополи, ул. “Акация” №4

icon-pdf Предложение №АУ023772ВН_016ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – часна общинска собственост – с. Тополи, ул. “Д-р Атанас Липов” №33

icon-pdf Предложение №РД18023415ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Чонгора” №6

За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувани на 10.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ06571ВН_002ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Боровец – юг”

icon-pdf Предложение №РД18023398ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху съсобствен имот – гр. Варна, ул. “Райна Княгиня” 16  

icon-pdf Предложение №РД18023407ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Ропотамо” 19 

icon-pdf Предложение №АУ045165ВН_015ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост – гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бяла чешма и Дъбравата”

icon-pdf Предложение №АУ081407ВН_006ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Проф. Фредерик Жолио Кюри”

icon-pdf Предложение №РД18023402ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост в гр. Варна, ж.к “Младост” II м.р., търговски комплекс “Орехчето”

icon-pdf Предложение №АУ050461ВН_010ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, с.о. “Боровец -юг”

icon-pdf Предложение №АУ109492ВН_008ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул.”Черешово топче”

icon-pdf Предложение №РД18023410ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Моряшка”

icon-pdf Предложение №РД18023406ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Доктор Ал.Недялков”

icon-pdf Предложение №РД18023404ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – с.о. “Кочмар”

icon-pdf Предложение №АУ027847ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Ракитника”

icon-pdf Предложение №РД18023408ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване право на строеж по заявление от ЕТ”Вики – Илия Кръстев” и “ВИВ-95” ЕООД

icon-pdf Предложение №РД18023413ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”

icon-pdf Предложение №АУ076407ВН_016ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Св.Св. Кирил и Методий”

icon-pdf Предложение №РД18023400ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост. гр. Варна, кв. Галата, ул.”Боровец”

icon-pdf Предложение №РД18023401ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – Варна, с. Тополи, ул. “Кестен”

icon-pdf Предложение №РД18023405ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, СО”Боровец – юг”

За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувани на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18020419ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане на персонални пенсии на основание чл.92 от КСО

icon-pdf Предложение №РД18020379ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане на персонална пенсия на детето Моника Семова

icon-pdf Предложение №РД18023427ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности

За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувани на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018867ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно съвместен проект на Община Варна и ВСУ “Черноризец Храбър” за обучение в магистърска програма “Кръгова икономика”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023428ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно искане за предоставяне за управление на имот – частна общинска собственост за нуждите на ДГ №2 “Щастливо детство”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023394ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение и допълнение на т.13.1 от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение З18001101ВН_001ВН/29.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно включване в актуализацията на бюджет 2018 г. на Община Варна финансови средства за закупуване на спекуларен микроскоп за нуждите на “СБОБАЛ – ВАРНА” ЕООД
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022977ВН/29.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализиране на Приложение 21 – “Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на Община Варна за 2018 г.”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022914ВН/28.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна 

zip-icon_sm Придружаващи документи към предложение РД18022914ВН/28.11.2018 г.

За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 30.11.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022572ВН/23.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализация на бюджета на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ002436ПР_023ВН/26.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ XV-2578 “за смесена многофункционална сграда”, кв.258, по плана на кв.”Изгрев”, гр. Варна и улична регулация
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022571ВН/23.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2018 г. 30.09.2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ003593_008ВН/30.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно изработване на ПУП – ПП за обект “Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 02.11.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18019934ВН/15.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за ползване на воден обект СО”Ментеше”, район “Вл.Варненчик”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД16026977ВН_049ВН/03.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно замяна на имоти собственост на юридическо лице с имоти собственост на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 03.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОМД18001733ВН_001ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2018/2019 година.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 03.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18000750ВН_001ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно дарение за нуждите на Центъра за специализация и професионална подготовка по “Пожарна безопасност и защита на населението”-Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 02.10.2018 г.


 folder-icon Предложения за присъждане на награда “Варна”