Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов – общински съветник с рег. №ОС21000523/16.11.2021 г. относно даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество между “Текстилно рециклиране” АД, “Евротекс” ЕООД и Община Варна за организация на територията на Община Варна на система за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил.

Публикуванo на 18.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г. относно Приемане на дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива на територията на община Варна 2021-2030″

        icon-pdf Приложение към рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г. – Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община варна 2021-2030 г.

       icon-pdf Приложение към рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г. – Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община варна 2021-2023 г.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Николай Евтимов и Венцислав Сивов – общински съветници с рег. №ОС21000520/12.11.2021 г. относно намаляване на наемните цени на обектите, стопанисвани от “Пазари” ЕАД.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21006192ВН-006ВН/12.11.2021 г. относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21023702ВН/12.11.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение “ОИЦ Варна 2022-2023 г.” по Оперативна програма “Добро управление”.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21023710ВН/12.11.2021 г. относно Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21022766ВН/02.11.2021 г. относно разрешаване сформирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2021/2022 година.

Публикуванo на 04.11.2021 г


 icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№ РД21008372ВН-001ВН/02.11.2021 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и  преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Публикуванo на 04.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21022728ВН/02.11.2021 г. относно проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна.

Публикуванo на 03.11.2021 г.


icon-pdfПредложениe №РД21021310ВН/15.10.2021 г. относно отмяна по заповед №РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ

Публикуванo на 01.11.2021 г.


icon-pdfПредложениe №ОС21000495ВН/25.10.2021 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна, относно увеличаване броя на членовете на Съвет на директорите на “Градски транспорт” ЕАД и промени в Устава на дружеството.

Публикуванo на 22.10.2021 г.


icon-pdfПредложениe №РД21021727ВН/21.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно вземане на решение за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. варна, бул. “Княз Бориз” № 46.

Публикуванo на 22.10.2021 г.


icon-pdfПредложениe №РД21021720ВН/21.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно избор на ликвидатор на “Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД

Публикуванo на 22.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД20006482ВН_026ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно осигуряване на допълнително финансиране по управление на проект  “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна”

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД20006482ВН_025ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране – изграждане на пилотна конструкция за 10 бр. еднофамилни, едноетажни сгради за социални нужди.

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №ОС21000484ВН/20.10.2021 г. от Венцислав Сивов – общински съветник при Общински съвет-Варна относно освобождаване от заплащане на такси за обектите по чл.72 от Закона за местните данъци и такси за месец октомври 2021 г.

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21021607ВН/20.10.2021 г. от ПП “Възраждане” относно популяризиране на Спортен календар 2021 на Община Варна и създаване на ежемесечен Спортен бюлетин

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21021606ВН/20.10.2021 г. от ПП “Възраждане” относно ремонт на спортни зали

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21021604ВН/20.10.2021 г. от ПП “Възраждане” относно купони за храна на деца от 1-4 клас да бъдат купувани по елетронен път.

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №ОСИСД19003424ВН_008ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на право на строеж на “Електроразпределение Север” АД за изграждане на трапофост

Публикуванo на 20.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №АУ048654ВН_009ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно ПУП-ПРЗ за УПИ в кв.36, по плана на КК “Златни пясъци”, община Варна

Публикуванo на 19.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №АУ007451ВН_02ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПРЗ в кв.37, по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена, гр. Варна

Публикуванo на 19.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21012028ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Мерки за справяне с пандемията”, по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Публикуванo на 19.10.2021 г.


zip-icon_smПредложения от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост, продажба на имоти общинска собственост.

Публикуванo на 18.10.2021 г.


.zip-icon_sm Предложения от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост, продажба на имоти общинска собственост.

Публикуванo на 15.10.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21004874ВН_002ВН/09.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно ремонт на ефектно осветление на фасада на катедрален храм “Св.Успение Богородично” гр. Варна

Публикуванo на 21.09.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21016393ВН_002ВН/09.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно благоустрояване около храм “Свети пр. мчк. Прокопий Варненски” – гр. Варна

Публикуванo на 21.09.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21018652ВН/10.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне на “ВиК – Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект в СО “Ален Мак”, гр. Варна

Публикуванo на 14.09.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21018567ВН/09.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 10.09.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21018137ВН/02.09.2021 г. относно закупуване на медицински инвентар и разработване “Програма на Община Варна за повишаване информираността на жителите на общината за ползите от здравословния начин на живот, рисковете и страничните ефекти от ваксиниране с медикаменти за превенция на Ковид 19, вредата от тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и употреба на храни, съдържащи хидрогенизирани мазни”

Публикуванo на 07.09.2021 г.


icon-pdf Предложение №ОС21000409НВН/16.08.2021 г. относно Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на Община Варна

Публикуванo на 07.09.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21011119ВН_001ВН/02.09.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение  по Покана за подбор на проектни предложения по подпрограма “Култура”, програма “Творческа Европа 2021 – 2027”

Публикуванo на 07.09.2021 г.


icon-pdf Писмо №РД21016053ВН/10.08.2021 г., относно информация за изпълнение на бюджета на Община Варна за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г.

Публикуванo на 24.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21016068ВН/10.08.2021 г., относно приемане на отчета на бюджета за 2020 г. 

 

icon-pdf Доклад icon-pdf Информация icon-pdf Списък на приложенията
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №6
icon-pdf Приложение №6а icon-pdf Приложение №7 icon-pdf Приложение №8
icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10 icon-pdf Приложение №11
icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №13 icon-pdf Приложение №14
icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16 icon-pdf Приложение №17

icon-pdf Приложение №18

icon-pdf Приложение №19

icon-pdf Приложение №20

icon-pdf Приложение №21

Публикувани на 24.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №Д21001067_005ВН/09.08.2021 г., относно освобождаване на събрани средства с цел разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, образувани на територията на община Варна

icon-pdf Предложение №Д21001067_006ВН/09.08.2021 г., относно освобождаване на събрани средства с цел разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, образувани на територията на община Варна

Публикувани на 16.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21014972ВН/20.07.2021 г., относно анекс към договор със Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21014972ВН/20.07.2021 г., относно анекс към договор със Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210114087ВН_001ВН/27.07.2021 г., относно програма на Община Варна за повишаване информираността на жителите на общината за имунизация срещу Ковид-19

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21015937ВН/03.08.2021 г., относно осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – ул. “Петко Стайнов” 7

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21014970ВН/20.07.2021 г., относно изменение и допълнение на Решение на ОбС-Варна №434-2(10)/16.12.2020 г. – цени на превозни документи.

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21006192ВН/27.07.2021 г., относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2020г.-31.12,2020 г.

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Публикуванo на 05.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21015247ВН/23.07.2021 г., относно допълване на Решение №424-2(10)11.06.2021 г. и одобряване текста на Споразумение за партньорство за проектно предложение “Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна”

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21015261ВН/23.07.2021 г., относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и разходваните от бюджета средства за 2020 г.

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно статут за присъждане на награда “Юнакъ” за постижения в областта на спорта

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21014966ВН/20.07.2021 г., относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и разходваните от бюджета средства за 2019 г.

Публикуванo на 21.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21014963ВН/20.07.2021 г., относно удостояване на Драматичен театър “Стоян Бъчваров”  – ТМПЦ – Варна с почетния знак “За заслуги към Варна” – златен. 

Публикуванo на 21.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21014965ВН/20.07.2021 г., относно удостояване на театралния режисьор Костадин Бандутов с почетния знак “За заслуги към Варна” – златен. 

Публикуванo на 21.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21012595ВН/17.06.2021 г., относно даване на съгласие за отпускане на средства за допълнително финансиране на  обект: “Пътна автомобилна рампа на АМ “Хемус””.

Публикуванo на 20.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21011900ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне на “ВиК-Варна” ООД за стопанистване, поддържане и експлоатация на изграден обект- публична общинска собственост.

Публикуванo на 11.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне за безвъзмездно управление на имоти на РИМ-Варна.

Публикуванo на 11.06.2021 г


icon-pdf Предложение №ОС21000162ВН/30.03.2021 г., относно подпомагане на бизнеса в гр. Варна предвид тежката криза наложена от COVID-19

Публикуванo на 11.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21010422ВН/25.05.2021 г., относно определяне основни месечни заплати на кметове на кметства към Община Варна

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21011456ВН/04.06.2021 г., относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Варна от учебната 2021г./2022 г.

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно нов вид услуга и трансформиране на длъжност в ОП “Комплекс за детско хранене”

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21010542ВН/25.05.2021 г., относно осигуряване на средства за обект – стадион “Спартак”

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №ОС210002442ВН/10.05.2021 г., относно допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна.

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №АУ071365МЛ-023ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПРЗ за кв. 17, кв. 19, кв. 20 и УПИ XXIII-490 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр. Варна.

Публикуванo на 03.06.2021 г


icon-pdf Предложение №АУ063406ВН-014ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-30 по плана на КК “Св.св. Константин и Елена”, гр. Варна.

Публикуванo на 03.06.2021 г


icon-pdf Предложение №АУ048493АС-020ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-90, гр. Варна.

Публикуванo на 03.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21009591ВН/11.05.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/ неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 19.05.2021 г


icon-pdf Предложение № ОС21000251ВН/13.05.2021 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна относно удостояване на художника Георги Лечев със званието “Почетен гражданин на Варна”

Публикуванo на 14.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21009589ВН/11.05.2021 г. относно отчет за изпълнение на “Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдени норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна” за 2020 г.

Публикуванo на 13.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21009590ВН/11.05.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за ползване на СНЦ “Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания” – клон Варна на недвижим имот в ж.к. “Владислав Варненчик”

Публикуванo на 13.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21009541ВН/11.05.2021 г. относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води

Публикуванo на 12.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008818ВН/27.04.2021 г. относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ “Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”

Публикуванo на 11.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008786ВН/26.04.2021 г. относно допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна

Публикуванo на 28.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008786ВН/26.04.2021 г. относно годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна за 2021 г. 

Публикуванo на 27.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21007864ВН/13.04.2021 г. от Иван Портних относно даване на съгласие за поемане на общински дълг  по ОП “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” 2014-2021 г.

Публикуванo на 16.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21007864ВН/13.04.2021 г. от Иван Портних относно даване на съгласие за поемане на общински дълг  по ОП “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” 2014-2021 г.

Публикуванo на 16.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № АУ009947ВЛ_011ВН/30.03.2021 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ, м-ст “Трошеви ниви” и м-ст. “Кюклюк”, район “Вл.Варненчик”, гр. Варна

Публикуванo на 08.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21006266ВН/23.03.2021 г. относно определяне на икономическата рамка за 2021 г., по договор за обществен превоз на пътници

Публикуванo на 08.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21006001ВН_002ВН/01.04.2021 г. относно общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” от УМБАЛ “Св.Марина” ЕАД

Публикуванo на 02.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21006980ВН/31.03.2021 г. относно даване на съгласие за подписване на споразумение с Агенция “Пътна инфраструктура” за изграждане на обект: “Възстанивяване на път VAR 1082 в райна на свлачище “Трифон Зарезан”

Публикуванo на 02.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21003876ВН/24.02.2021 г. относно промяна на решения на Общински съвет – Варна с № 1030-2 от Протокол №23/21.12.2017 г. и №1140-5 от Протокол №28 от 21.03.2018 г., променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020г.

Публикуванo на 25.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21003676ВН/23.02.2021 г. относно осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Публикуванo на  24.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210002935ВН/12.02.2021 г. относно промени в структурата на Звено услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Варна

Публикуванo на  23.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210002935ВН/12.02.2021 г. относно съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – “Патронажна грижа +”

Публикуванo на  23.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21003045ВН/15.02.2021 г. относно обсъждане на проектобюджет за 2021 г. и приемане на бюджет на община Варна за 2021 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б icon-pdfПриложение №12-в
icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

Публикуванo на  17.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210003047ВН/15.02.2021 г. относно даване съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл.17 от Закона за общинския дълг

Публикуванo на  17.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210003046ВН/15.02.2021 г. относно промяна на решение на Общински съвет-Варна с №1034-2 от протокол №23/21.12.2017 г.

Публикуванo на  17.02.2021 г.


icon-pdf

icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2021 г.

Публикуванo на  27.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №ОС21000045ВН/26.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение 435-2/10/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна 

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД20024486ВН_002ВН/12.01.2021 г. относно разкриване на социална услуга “Асистентска подкрепа” в община Варна, делегирана от държавата дейност

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000724ВН/12.01.2021 г. относно разкриване на местна дейност “Топъл обяд” във връзка с участието на Община Варна в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Топъл обяд в условията на пандемия от COVD-19”

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000571ВН/12.01.2021 г. относно сключване на договор по Проект “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на система за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв. 16, “Възраждане” III мр.р. и “Възраждане” IV мр.р. на Община Варна по програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”

Публикуванo на  25.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000571ВН/12.01.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово” в полза на ОП “Общински паркинги и синя зона”

Публикуванo на  25.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Приложение №1 и Приложение №2 към одобрена от Общински съвет – Варна Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на  25.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД20024059ВН/14.12.2020 г. относно кандидатстване по проект “Красива България” 2021, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”

Публикуванo на 15.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ019558ВН_007ВН/02.12.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена” 

Публикуванo на 08.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ007440ВН_002ВН/02.12.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена” 

Публикуванo на 08.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ057247ВН_023ВН/02.12.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена” 

Публикуванo на 08.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022988ВН/02.12.2020 г. относно отчети за 2019 г. за изпълнение на “Програма за опазване на околната среда на Община Врана” и “Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдени норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна”

Публикуванo на 08.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №Д15001420ВН_006ВН/02.12.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за ползване на недвижим имот на Сдружение “Съучастие”

Публикуванo на 08.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20012973ВН_001ВН/02.12.2020 г. относно промени в общата численост и структура на общинските администрации.

Публикуванo на 08.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №Д15000407ВН_020ВН/02.12.2020 г. относно прехвърляне в собственост на Висш съдебен съвет на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Кракра” №2

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20023239ВН/02.12.2020 г. относно придобиване в собственост на недвижим имот, включен в капитала на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, находящ се в с. Звездица

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20023243ВН/02.12.2020 г. относно промяна на организационно-управленска структура и длъжностно щатно разписание на ОП “Общинско предприятие и синя зона”

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022552АС/25.11.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”

Публикуванo на 02.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022859ВН/25.11.2020 г. относно одобряване на текста на споразумение за партньорство по проект “Прилагане на иновативни методи за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България” по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени”

Публикуванo на 02.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД18014651ВН-009ВН/25.11.2020 г. относно одобряване на финалния доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Варна за периода 2014-2020

Публикуванo на 02.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022736ВН_002ВН/25.11.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти: “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022736ВН_001ВН/25.11.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти: “Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20016466ВН/31.08.2020 г. относно приемане на правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”, както и на Организационно-управленска структура, неразделна част от правилника

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №Д19001093ВН_003ВН/25.11.2020 г. относно удължаване на срока за усвояване на инвестиционен кредит

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД 20022773ВН/25.11.2020 г. относно внедряване на модел “Едно към едно” в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване на средства за електронни устройства Chromebook

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ003593ВН_012ВН/26.11.2020 г. относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: “Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община Варна”

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022772ВН/25.11.2020 г. относно определяне предназначението на жилища – собственост на Община Варна 

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022774ВН/25.11.2020 г. относно закриване на общинско предприятие “Комплекс за детско хранене” 

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022787ВН/25.11.2020 г. относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост, в СО Планова 

Публикуванo на 01.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022673ВН/24.11.2020 г. относно прекратяване действието на договор и предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Карамфил” №13

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022766ВН/25.11.2020 г. относно учредяване на право на ползване за устройване на 150 броя пчелни семейства върху общински поземлен имот, находящ се в местността Кайряк

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022767ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Полковник Свещаров” №24

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022770ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Хан Аспарух” №11

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022769ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Роза” №1

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022775ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Хан Кардам” №4

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022768ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Хан Аспарух” №12

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022765ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Момина сълза” №30-32

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022771ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Полковник Свещаров” №24

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022764ВН/25.11.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул.”Липа” №46

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022727ВН/25.11.2020 г. относно предоставяне на “ВиК-Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на инфраструктурни обекти

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022677ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОУ “Патриарх Евтимий” на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022681ВН/24.11.2020 г. относно учредяване на възмездно право на ползване от Сдружение “Синдикат на българските учители” върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Шипка” №17-19

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022663ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне на ДГ “Слънчо №5 за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Яне Сандански” №1

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022660ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” №19

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №Д15001400ВН_011ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Апелативен съд – Варна, на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Чайка” до бл.34

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022684ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне на Първа езикова гимназия за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Подвис” №29

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022662ВН/24.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №64

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022661ВН/24.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от общинска материална база, находяща се в местност “Баба Алено”, и в допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост за 2020  г.

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022648ВН/24.11.2020 г. относно изменение и допълнение на Приложение №21 – “Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020” 

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022665ВН/24.11.2020 г. относно предоставяне на ОУ “Антон Страшимиров” и ПГИ “Д-р Иван Богоров” за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост

Публикуванo на 26.11.2020 г.


icon-pdf Предложение с №ОС2000682ВН/19.11.2020 г. относно допълнително материално стимулиране на лекарите и медицинските специалисти, работещи в общинските лечебни заведения

Публикуванo на 24.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20019337ВН_002ВН/18.11.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна

Публикуванo на 19.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20020198ВН_001ВН/18.11.2020 г. относно даване на съгласие за удължаване срока на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика, във връзка с получен аванс по договор за “Общностен център за деца и семейства – Варна  

Публикуванo на 19.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №МД20001442ВН_001ВН/06.11.2020 г. относно освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. за предприятия, преустановили стопанска дейност   

Публикуванo на 19.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №МД20001442ВН_002ВН/06.11.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна   

Публикуванo на 19.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007078_003ВН/17.11.2020 г. относно даване на съгласие за участие на Община Варна в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 “Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  

Публикуванo на 18.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20022192ВН/17.11.2020 г. относно създаване и функциониране на специализирани кабинети за диагностика и лечение на COVID-19 към общинските ДКЦ  

Публикуванo на 18.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19005415ВН_036ВН/04.11.2020 г. относно осигуряване на средства по проект “Изграждане на “Център за грижа за лица с различни форми на деменция” и ремонт на сграда за “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства” 

Публикуванo на 05.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20019465ВН/15.10.2020 г. относно формиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2020/2021 година. 

Публикуванo на 21.10.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000569ВН/24.09.2020 г. относно промяна на данък върху таксиметров превоз на пътници.

Публикуванo на 23.09.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20017282ВН/11.09.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Студентска”

Публикуванo на 25.09.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20007904ВН/05.05.2020 г. относно разглеждане на нова транспортна схема на община Варна

Публикуванo на 25.09.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20017957ВН/23.09.2020 г. относно проектно предложение “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928”

Публикуванo на 25.09.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20015427ВН/14.08.2020 г. относно прекратяване на действие на договор за предоставяне на имот в гр. Варна, ул. “Албатрос” №5.

Публикуванo на 18.08.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20015434ВН/14.08.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по Открита покана №2 “Кръгова икономика и ресурсна ефективност” по Резултат 3 “Пдобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика”) по Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени”.

Публикуванo на 18.08.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20013645ВН_001ВН/14.08.2020 г. относно предоставяне за управление на ВСС на имот в гр. Варна, ул. “Кракра” №2.

Публикуванo на 18.08.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20009841ВН/14.08.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползнане на НЧ “Димо Цонков 1927” на недвижим имот в с.Звездица.

Публикуванo на 18.08.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20011714ВН_001ВН/14.08.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на движими вещи – леки автомобили.

Публикуванo на 18.08.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012849ВН/09.07.2020 г. относно допълнение и изменение на списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.

Публикуванo на 10.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012853ВН/09.07.2020 г. относно осигуряване на средства за основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в I ЕГ – гр. Варна.

Публикуванo на 10.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012850ВН/09.07.2020 г. относно осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ “В.Левски”, кв. Аспарухово.

Публикуванo на 10.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012884ВН/09.07.2020 г. относно финансиране на Варненска търговска гимнация “Георги Стойков Раковсски”- гр. Варна за извършване на ремонтни дейности в двора на училището.

Публикуванo на 10.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012851ВН/09.07.2020 г. относно актуализиране на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.

Публикуванo на 10.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012847ВН/09.07.2020 г. относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в РБ за учебната 2020/2021 година

Публикуванo на 10.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012383ВН_001ВН/03.07.2020 г. относно ПУП-ПР и улична регулация – гр. Варна, м-ст Карантината, район Аспарухово във връзка с изграждане на обект: “Реконструкция на улица от бул.”Първи май” към Рибарско пристанище “Карантината”, включително обръщач в местност “Карантината”

Публикуванo на 09.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20011768ВН_001ВН/03.07.2020 г. относно преструктуриране на бюджета на функция “Образование” във връзка с осигуряване на допълнителни средства за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ 39 “Приказка” и ДГ 47 “Люляче”

Публикуванo на 09.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20012396ВН_001ВН/09.07.2020 г. относно възлагане на дейности, стопанисване и управление на гробищните паркове на територията на община Варна

Публикуванo на 09.07.2020 г.icon-pdf Предложение №РД20011969ВН_001ВН/03.07.2020 г. относно изграждане на ограда около храм “Свети Прокопий Варненски”

Публикуванo на 09.07.2020 г.icon-pdf Предложение №ЗК19002249ВН_005ВН/03.07.2020 г. относно изграждане на тротоарни настилки в рамките на проект: “Пътно кръстовище по път I-9 /Кранево-Златни пясъци-Варна-Бургас/ при “Долна Трака”

Публикуванo на 09.07.2020 г.icon-pdf Предложение №ОМД20000882ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно отмяна на Статут за определяна на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши учебни заведения за постигнати високи резултати и приемане на нов Статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000415ВН/08.07.2020 г. относно прекратяване чрез ликвидация на ТД “ПОРТ ПАЛАС” ЕАД

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20012383ВН/03.07.2020 г. относно ПУП-ПР и улична регулация – гр. Варна, м-ст Карантината, район Аспарухово във връзка с изграждане на обект: “Реконструкция на улица от бул.”Първи май” към Рибарско пристанище “Карантината”, включително обръщач в местност “Карантината”

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19023820ВЦ_005ВН/03.07.2020 г. относно публичен търг за отдаване под наем на нежилищен имот – с. Звездица

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20012461ВН/03.07.2020 г. относно кандидатстване на Община Варна за финансиране на проект “Битова канализация на част от СО “Виница-север” 

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20006168ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно съгласие за подписване на анекси към договори за използване на общинската спортна база от спортните клубове.

Публикуванo на 07.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ040916ВН_019ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка на ид. части на имот – гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” 110

icon-pdf Предложение №РД20012446ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, район “Младост” с идентификатор 10135.3513.3

icon-pdf Предложение №РД20012443ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, район “Аспарухово”, с.о. “Боровец-юг”

icon-pdf Предложение №РД20012442ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ж.к. “Възраждане”

icon-pdf Предложение №РД20012462ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – с. Звездица, ул. “Вега” 29

icon-pdf Предложение №РД20012449ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. “Полковник Петър Динков” 4

icon-pdf Предложение №РД20012455ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна ,ул. “Гладиола” 6

icon-pdf Предложение №РД20012448ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. “Академик Игор Курчатов” 

icon-pdf Предложение №РД20012463ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, с.о. “Зеленика”

icon-pdf Предложение №РД20012445ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, с.о. “Ракитника”

icon-pdf Предложение №РД20012444ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. варна, ж.к. “Възраждане”

icon-pdf Предложение №РД20012459ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. “Д-р Любен Попов” 20

icon-pdf Предложение №РД20012441ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, бул. “Сливница” 163

icon-pdf Предложение №РД20012450ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, с.о. “Ментеше”

icon-pdf Предложение №РД20012464ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, бул. “Сливница” 175

icon-pdf Предложение №АУ121553ВН_021ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ж.к. “Изгрев-1”

icon-pdf Предложение №АУ065702ВН_023ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, СО “Горна Трака”

icon-pdf Предложение №АУ103852ВН_019ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “В.Белински”12

icon-pdf Предложение №АУ095789ВН_011ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” 61

icon-pdf Предложение №АУ075967ВН_020ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, в.з. “Траката”, ул. “Първа” 81

icon-pdf Предложение №АУ049164ВН_008ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна – гр. Варна, район “Вл.Варненчик”, м-ст “Атанас Тарла”

icon-pdf Предложение №АУ007923ВН_004ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Царевец”

icon-pdf Предложение №РД20012465ВН/03.07.2020 г. относно процедура за безвъзмездно придобиване в управление на част от имот – гр. Варна, ул. “Никола Кънев” 10

icon-pdf Предложение №АУ049164ВН_009ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна – гр. Варна, район “Вл. Варненчик”, м-ст “Атанас Тарла”

icon-pdf Предложение №РД20012476ВН/03.07.2020 г. относно откриване на процедура за безвъзмездно придобиване в управление на част от имот с идентификатор 10135.536.598, район “Приморски”, гр. Варна

icon-pdf Предложение №РД20012453ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – гр. Варна, с.о. “Ментеше”

icon-pdf Предложение №АУ084471ВН_013ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул.”Бр. Миладинови”43-45

icon-pdf Предложение №АУ023665ВН_013ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – с. Каменар, ул.”Акация” 6А-Б

icon-pdf Предложение №АУ096339ВН_025ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна , ул.”Братя Миладинови” 43-45

icon-pdf Предложение №АУ110104ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ПИ №10135.3511.24

icon-pdf Предложение №АУ045551ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно промяна на имот от публична в частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Козлодуй”

icon-pdf Предложение №АУ082602ВН_017ВН/03.07.2020 г. относно одобяване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – гр. Варна, ул. “Сълзица” 10

icon-pdf Предложение №АУ054616ВН_035ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – гр. Варна, ул. “Гургулят” 8

icon-pdf Предложение №АУ044581ВН_026ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул. “Ал. Дякович”

icon-pdf Предложение №АУ110457ВН_017ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – с. Каменар, ул. “Липа” 26

icon-pdf Предложение №РД20012452ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на недвижим имот – с.Каменар, кв.54

icon-pdf Предложение №АУ099997ВН_022ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул. “Бяла мура” 14А

icon-pdf Предложение №РД20012480ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, район “Младост”, ж.к. “Възраждане” – I м.р.

icon-pdf Предложение №АУ014360ВН_031ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул.”Сълзица” 5

icon-pdf Предложение №АУ083028ВН_020ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул. “Лира” 24

icon-pdf Предложение №АУ014633ВН_016ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул.”Драгоман” 15

icon-pdf Предложение №АУ087705ВНВНІ017ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”

icon-pdf Предложение №АУ031042ВН_015ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – с. Каменар, ул. “Невен” 6А-Б

icon-pdf Предложение №РД20012454ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез търг на имот – гр. Варна, район “Аспарухово”, с.о. “Боровец – север”

icon-pdf Предложение №РД20012483ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна ул.”Железни врата”

icon-pdf Предложение №РД200124701ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Чайка”

icon-pdf Предложение №РД20012482ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, кв. “Изгрев”

icon-pdf Предложение №РД20012474ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, СО “Боровец-юг”

icon-pdf Предложение №РД20012472ВН/03.07.2020 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост

icon-pdf Предложение №РД20012485ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, ж.к. “Чайка”

icon-pdf Предложение №АУ091076ВН_012ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на недвижими имоти – гр. Варна, ж.к. “бриз”

icon-pdf Предложение №АУ005244ВН_014ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Струга” 27

icon-pdf Предложение №РД20012470ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Чайка”

icon-pdf Предложение №АУ002823ВН_016ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот – гр. Варна, район “Младост”, ж.к. “Възраждане”

icon-pdf Предложение №АУ032914ВН_015ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, район “Аспарухово”, ЮПЗ

icon-pdf Предложение №РД20012467ВН/03.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за разполагане на “вендинг машини” – гр. Варна, бул.”Осми Приморски полк” 43

icon-pdf Предложение №АУ044962Н_027ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху имот -гр. Варна, с.о. “Боровец-юг”

icon-pdf Предложение №АУ063655Н_012ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – с. Тополи, ул.”Райко Панчелиев” 1А

icon-pdf Предложение №АУ004977Н_011ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот – гр. Варна, район “Аспарухово”, местност Ракитника I

icon-pdf Предложение №АУ010289Н_011ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост чрез делба на недвижим имот – гр. Варна, к.к. “Чайка”

icon-pdf Предложение №АУ050432Н_010ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” I-ви м.р.

icon-pdf Предложение №АУ068576ВН_009ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ж.к. “Изгрев”

icon-pdf Предложение №РД20012478ВН/03.07.2020 г. относно предоставяне на безвъзмездно за ползване на Сдружение “Съучастие” на недвижим имот – гр. Варна, ул.”Витко Христов”

icon-pdf Предложение №РД20012471ВН/03.07.2020 г. относно отказ за прехвърляне във Фонд “Продажби” на жилищен имот – гр. Варна, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 45, вх. Б, ет.5, ап.2

icon-pdf Предложение №АУ074959ВН_024ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр. Варна, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 159

icon-pdf Предложение №АУ024649ВН_011ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка на недвижим имот – гр. Варна, район “Младост”, ул. “Лира” 7

icon-pdf Предложение №РД20012471ВН/03.07.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” 103А

icon-pdf Предложение №АУ070674ВН_006ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – гр. Варна, СО “Боровец-юг”

icon-pdf Предложение №РД20012479ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – гр. Варна, СО “Боровец-юг”

icon-pdf Предложение №РД20012466ВН/03.07.2020 г. относно учредяване възмездно прав на строеж за изграждане на трафопост – гр. Варна, СО “Виница – север”

icon-pdf Предложение №РД20012468ВН/03.07.2020 г. относно пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор за поземлен имот в СО “Ален мак”

icon-pdf Предложение №АУ105437ВН_016ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, район “Аспарухово”, местност Ракитника I

icon-pdf Предложение №АУ110373ВН_009ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка  – гр. Варна, “Вилна зона”

icon-pdf Предложение №АУ100678ВН_021ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка – гр. Варна, ул.”Светослав Минков” 12

icon-pdf Предложение №АУ064989ВН_025ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул.”Самарско знаме” 28

icon-pdf Предложение №АУ019962ВН_029ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка на поземлен имот – гр.Варна, ул.”Проф. Иван Шишманов” 7

icon-pdf Предложение №АУ011561ВН_017ВН/03.07.2020 г. относно продажба на имот – гр. Варна, ул. Подп. калитин” 3

icon-pdf Предложение №АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г. относно учредяване право на пристрояване по заявление №АУ080518ВН/16.08.2019 г.

icon-pdf Предложение №АУ105098ВН_027ВН/03.07.2020 г. относно одобряване на пазарна оценка гр. Варна, ул.”Мария Бацарова”

icon-pdf Предложение №АУ074346ВН_015ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр. Варна, ул.”Македония” 158

icon-pdf Предложение №АУ049735ВН_005ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Керч” 10

icon-pdf Предложение №АУ044121ВН_011ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр.Варна, ул. “Георги  Паспалев” 8

icon-pdf Предложение №АУ075126ВН_012ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Елин Пелин” 48

icon-pdf Предложение №АУ102071ВН_021ВН/03.07.2020 г. относно продажба на ид. част от имот – гр. Варна, ул. “Борис Киряков” 29

icon-pdf Предложение №РД20012481ВН/03.07.2020 г. относно продажба чрез публичен търг на имот – гр. Варна, ул. Академик Игор Курчатов”

icon-pdf Предложение №РД20012484ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – СО “Прибой”, гр. Варна

icon-pdf Предложение №РД20012473ВН/03.07.2020 г. относно  удължаване срок на договор за наем с АИППМП – ОМ “Д-р Грациела Височкова – Колева” ЕООД

icon-pdf Предложение №РД20012477ВН/03.07.2020 г. относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – м. “Старите лозя” – Долна Трака, гр. Варна

icon-pdf Предложение №РД20012475ВН/03.07.2020 г. относно удължаване срок на договор с НЧ “П.Р.Славейков – 1928”

icon-pdf Предложение №АУ113572ВН_007ВН/03.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в СО “Траката”

Публикувани на 06.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД17002058ВН_299ВН_001ВН/26.06.2020 г. относно удължаване срока на издадена Запис на заповед в полза на МРРБ във връзка с авансово плащане за изпълнение на проект “Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”

Публикуванo на 03.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН_005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с Предложение с рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г. 

Публикуванo на 02.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000382ВН/26.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изменение и допълнение на “Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000381ВН/26.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна и годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развите.

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000383ВН/26.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно дългосрочен общински дълг за проект “Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. “Златни пясъци”

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000378ВН/25.06.2020 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна, относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното положение в РБ.

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД200011856ВН/25.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 26.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД200011879ВН/25.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор по проект “Европейски дигитални граждани” по програма ЕВРОПА ЗА ГРАДЖДАНИТЕ

Публикуванo на 26.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20008706ВН_001ВН/22.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно осигуряване на средства за финансиране на допълнителни разходи за обект “Изграждане на бул.”Васил Левски”

Публикуванo на 24.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20010489ВН_001ВН/16.06.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно проектно предложение “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на система за външно изкуствено осветление”

Публикуванo на 17.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД17002058ВН_301ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансирате като съфинансиране на дейностите по управлението на проект “Интегриран градски транспорт на варна – Втора фаза”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007764ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно кандидатстване с Проект “Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007786ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на Запис на заповед  по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007928ВН/05.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно промяна в Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и допълнение към Правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение РД20006288ВН/31.03.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

icon-pdf Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2019 година на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отчет на Програмата за изпълнение на ОПР за 2019 г.

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Допълнителни проекти реализирани през 2019 г., чието изпълнение допринася за постигане на специфичните цели от Общинския план за развитие 2014-2020 година

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Приложение към т.ІІІ – Специфични количествени индикатори за осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Изпълнявани проекти на територията на Община Варна през 2019 г. по данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20003171ВН_001ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОД на МВР-Варна  на имот – частна общинска собственост – гр.Варна, ул.”Свети Климент” №18.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006821ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на Устава на “Дворец на културата и спорта” ЕАД

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД19023012ВН_001ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на решения №1705-2-2/41/27.06.2019 г.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006824ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление врху част от имот – частна общинска собственост, гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” №7 в полза на “Център за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006817ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от недвижим имот – гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” 26 на ДЦДМУИ “Св.Йоан Златоуст”.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006819ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост – гр. Варна, ж.к.Чайка, бл.67. на ОУ “Захари Стоянов”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006820ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Висш съдедебен съвет недвижим имот – частна общинска собственост – гр.Варна, ж.к. Чайка, до бл.34.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение АУ003593ВН_011ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: “Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение АУ104854ВН_009ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006818ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху помещения общинска собственост, в полза на Дирекция “Превенции”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006826ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно придобиване в собственост на недвижим имот- частна държавна собственост – гр.Варна, район “Аспарухово”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006815ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно сключване на Анекс към договор, сключен между Община Варна и Окръжен съд-Варна

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение АУ110898ВН_009ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006823ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху имоти общинска собственост на Общинско предприятие “СПОРТ-ВАРНА”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение №РД20006289ВН/31.03.2020 г. от Иван Портних  – кмет на община Варна, относно Доклад за хода за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – 2014 -2020 г.

icon-pdf Доклад за хода за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – 2014 – 2020 г., за постигнатите резултати по проекти и като цяло за 2019 година

icon-pdf Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна за 2019 година

Публикувани на 06.04.2020 г.


icon-pdf Предложение №ЗК20000632ВН/03.04.2020 г. от Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от община Варна.

Публикуванo на 03.04.2020 г.


icon-pdf Предложение №ЗК20000631ВН/03.04.2020 г. от Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми.

Публикуванo на 03.04.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20003291ВН/13.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по замеделие гр. Варна за обезщетяване на собственици с признато, но невъзстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ

Публикуванo на 21.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002553ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно прехвърляне в собственост на държавата на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Цар Освободител” №100

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002556ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, бл.19, вх.”В” за управление на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002564ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на решения и прекратяване на договор за наем с ЕТ “АИППДП – д-р Златка Ставрева”.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002555ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – гр.Варна, ул.Петко Стайнов” №7 за задоволяване на нуждите на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги на община Варна.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002561ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отдаване под наем обект, представляващ фитнес в приземен етаж на сградата на III ОУ “Ангел Кънчев”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002563ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно откриване на процедура за безвъзмездно придобиване в управление от държавата на имот с идентификатор 10135.2561.13, “Приморски парк”, “Шокъров канал”.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002557ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба на леки автомобили, собственост на ОП ТАСРУД

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002567ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в с.Тополи, ул.”Здравец” №1 на ДГ №48 “Ран Босилек”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19005439ВН_011ВН/03.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води.

Публикуванo на 04.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002275ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно създаване на специализирано звено – Дирекция “Екология и опазване на околната среда”

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002259ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на ЗПЗ – II част.

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002068ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно избор на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост.

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002158ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване брой на длъжностите в Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица с 4 щатни бройки.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002161ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване броя на длъжностите в Комплекс за социални услуги за деца и младежи с 1 щатна бройка “шофьор”.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002223ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно придобиване в собственост на имот – гр.Варна, район “Аспарухово”, ул.”Народни будители” №1.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ066210ВН_013ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-154, кв.6, КК “Св.Св. Константин и Елена”.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002224ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ж.к. Чайка, бл.67 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна”

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002162ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот , гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” 7

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002218ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне под наем на помещение, включено в капитала на ДКЦ 1 “Света Клементина” – Варна ЕООД, на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза “Живот без алкохол”.

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002168ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на леки автомобили, собственост на Община Варна.

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19021436ВН_003ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ул. “Цар Асен” 41 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна” 

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002165ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно прекратяване на договор и предоставяне за безвъзмездно управление на недвижмими имоти общинска собственост на “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002140ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно актуализация на Общински план на развитие на община Варна 2014-2020 г.

icon-pdf Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на община Варна

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002139ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно кандидатстване с проектно предложение “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв.16, “Възраждане” III м.р. и “Възраждане” IV м.р. на Община Варна” 

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002067ВН/29.01.2020 г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно участие на Община Варна като партньор в проектно предложение “Интелигентни градове и общности” по програма Хоризонт 2020

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20001428ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане на проектобюджета за 2020 г. и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4-а icon-pdf  Приложение №4-б
icon-pdf Приложение №4-в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №5-а
icon-pdf Приложение №6 icon-pdf Приложение №6-а icon-pdf Приложение №7
icon-pdf Приложение №8 icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdf Приложение №12-б icon-pdf Приложение №12-в icon-pdf Приложение №12-г
icon-pdf Приложение №12-д icon-pdf Приложение №12-е icon-pdf Приложение №13
icon-pdf Приложение №14 icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16
icon-pdf Приложение №17 icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19
icon-pdf Приложение №20 icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22
icon-pdf Приложение №23 icon-pdf Приложение №24 icon-pdf Приложение №24-а
icon-pdf Приложение №24-б icon-pdf Приложение №25 icon-pdf Приложение №26
icon-pdf Приложение №27 icon-pdf Приложение №28 icon-pdf Приложение №29
icon-pdf Приложение №30 icon-pdf Приложение №31 icon-pdf Приложение №32
icon-pdf Приложение №33 icon-pdf Приложение №34 icon-pdf Приложение №35
icon-pdf Приложение №36 icon-pdf Приложение №37

Публикуванo на 23.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19024000ВН/18.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза на МРРБ по Договор по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Публикуванo на 19.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикуванo на 18.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023708ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализация на бюджета на община Варна за 2019 г.

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  17.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023703ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Осигуряване на съфинансиране на проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Варна”

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023710ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на План – сметка за дейност “Чистота” за 2020г

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023705ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2019/2020 г.

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023709ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Кандидатстване с проектно предложение, Покана за подбор на проектни предложения на “Изграждане на младежки центрове” по програма “Местно развитие, намаляване бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023372ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на разрешителни за водовземане от минерални води.

За разглеждане от Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023379ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на  16.12.2019

folder-icon МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.