Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение АУ095009ВН_021ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка  на имот, находящ се в гр.Варна ул.”Младежка” 16
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 20.08.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ049409ВН_003ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. /ул. “Академик Андрей Сахаров” 10/
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.08.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18015493ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно удостояване на проф. д-р Димитър Камбуров със званието “Почетен гражданин на Варна”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

Публикувано на 03.08.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013272ВН/02.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в РБ за учебната 2018 /2019 година.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 03.08.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18015389/01.08.2018 г. на Иван Портних – Кмет на община Варна относно корекция на приложение 21 – списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 27.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18007072ВН_001ВН/20.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014 -2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на община Варна 2014-2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 27.07.2018 г.


icon-pdf Предложение ОС18000377ВН_001ВН/11.07.2018 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна относно промяна на адрес на управление на “Обреди” ЕООД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.07.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ028187ВН_010ВН/11.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба на имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул.”Хан Аспарух”9 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18004438ВН_003ВН/10.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот на адрес гр. Варна, бул. “Съборни” 24
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.07.2018 г.


icon-pdf Предложение ОСИСД17004020ВН_006ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013718ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отписване на еднократни финансови помощи за инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 09.07.2018 г


icon-pdf Предложение РД18013704ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отмяна на решение №817-10-1/20/26,27.07.2017г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013702ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отмяна на решение №816-10-1/20/26,27.07.2017г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18013707ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно отмяна на решение №815-10-1/20/26,27.07.2017г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г


icon-pdf Предложение АУ0003820ВН_017ВН/05.07.2018  г. от Иван Порних – кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост върху недивжим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Ропотамо” 14
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 09.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013458/03.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на сграда на адрес гр. Варна, ПЗ “Планова” 119
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013459/03.07.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно наименованията и местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, реализирани на треторията на община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 05.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ014480АС_012ВН от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПП за обект “Външно ел. захранване за приемо-предавателна станция за GSM/UMTS по плана на местност “Патрабана”, гр. Варна”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 03.07.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012877ВН/25.06.2018 г.  от Иван Портних – кмет на община Варна относно възлагане на “УСХ” ЕАД гр.Варна, на ежедневно приготвяне и доставка на храна на общинските детски ясли, яслени групи към детски градини и детски кухни
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 26.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД17020718ВН_006ВН/25.06.2018 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна относно осигуряване насредства за неотложен ремонт на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, находящо се в кк “Св. Св. Константин и Елена”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 25.06.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18012757ВН/22.06.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно обявяването на 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна.
За разглеждане на заседание на Общински съвет – Варна

Публикувано на 25.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012538ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на актуализирана план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Протокол с №ЗК18001591ВН/22.06.2018 г. от проведено заседание на 20.06.2018 г. на Вътрешно-ведомствена комисия към Дирекция „Здравеопазване“ за отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Протокол с №ЗК18001590ВН/22.06.2018 г. от проведено заседание на 20.06.2018 г. на Вътрешно-ведомствена комисия към Дирекция „Здравеопазване“ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от oбщина Варна
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012628ВН/21.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на решения от Общински съвет – Варна за отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18005874ВН_005ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Варна и ред за издаване на сертификат за инвестиция клас В
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18006910ВН_004ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно закриване на социална услуга – Социален учебен-професионален център „Анастасия д-р Железкова“ с капацитет 35 места
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012529ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно увеличаване капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012537ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в ж.к. „Чайка“, ул. „Генерал Цимерман“ и ж.к. „Владислав Варненчик“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД17021491ВН_003ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот на ул. „Генерал Столетов“, вх. 65
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18002186ВН_006ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012502ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на решение от Общински съвет – Варна за разкриване на социална услуга „наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012504ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на решение от Общински съвет – Варна за разкриване на социални услуги – делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на територията на община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012532ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба чрез търг на недвижим имот в район „Младост“, ул. „Павел Милюков“ №3
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012524ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба чрез търг на имот частна общинска собственост в с. Каменар
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012512ВНВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на Програма за насърчаване на активности на възрастните хора в социалния живот на Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ005222ВН_008ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост за недвижим имот в м. „Коджа тепе“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012534ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно промяна в общата численост и структура на общинската администрация на Община Варна
За разглеждане от ВрК “Структури и общинска администрация”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ158775_017ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот частна общинска собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ117708ВН_017ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот във „Вилна зона“, ул. „4-та“, №27
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД1801252ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в СО „Боровец – юг“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17004915ВН_005ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в с. Тополи
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17004922ВН_006ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в с. Тополи
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012523ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ №2А
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012528ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена зона
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012519ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ №61
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012533ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена зона
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012527ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в район „Одесос“, ул. „Григор Пърличев“ №11
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ073252ВН_002ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот в кв. „Аспарухово“, ул. „Кичево“ №9
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ042095ВН_006ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост за имот на ул. „Киро Радев“ №5-5А
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ100563_011ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот на ул. „Граф Игнатиев“ №34
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ002137ВН_001ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот на ул. „Граф Игнатиев“ №34
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ251435ВН_001ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот в ж.к. „Владислав Варненчик“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.06.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18012219ВН/18.06.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно инвестиции в СК “Локомотив”, бул. “Сливница”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 20.06.2018


icon-pdf Предложение №РД18010343ВН/21.05.2018 г. от общински съветници относно инженерно-геоложко проучване за свлачище
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 20.06.2018


icon-pdf Предложение  №АУ018965ВН_025ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, одобряване на пазарна оценка,  с. Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №5, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ000254ВН_017ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот, с.Тополи, ул. “Овчага” 38, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ097709ВН_010ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. Тихомир” 42
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009706ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно “Изработване на рамкова програма за прилагане на ОУП на гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18001706ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост за СО “Боровец-юг”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ059241ВН_009ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, сключване на предварителен договор за прехвъляне право на собственост, във връзка със заявление на М.Г.Трингова
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009709ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост в СО “Боровец-юг”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ099809ВН_008ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост в ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009467ВН/14.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 14.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008882ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на община Варна, относно предприемане на действия за процедура по отмяна на строителна забрана за част от територията на СО “Зеленика”, район Аспарухово, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 14.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №ОС18000306ВН_001ВН/04.05.2018 г. от Христо Боев – Общински съветник относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Варна
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 10.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008900ВН/04.05.2018 г. от група общински съветници, относно отпускане на средства за храм “Свети цар Борис – Михаил” и джамията в район “Аспарухово”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008881ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отмяна на статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши училища за постигнати високи резултати и приемане на актуализиран Статут 
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ016505ВН_037ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Кокиче” №7
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ106962ВН_010ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Кочмар”, ПИ 10135.3523.249
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008902ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост с община Варна върху ПИ 10135.5545.520 – гр. Варна, м. “Зеленика”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008876ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост – гр. Варна бул. “Мария Луиза” №11
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ021179ВН_012ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост с община Варна върху недвижим имот общинска собственост – гр.Варна, ул. “Мара Гидик” №2
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008463ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно удължаване на срока на договор за управление на имот – публична държавна собственост сключен между Община Варна и Областен управител на област с административен център – Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008486ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности.
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008603ВН/02.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на СО “Боровец-север”, район “Аспарухово”, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008544ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно искане за предоставяне на недвижими имоти – публична държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18006027ВН_001ВН/25.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.008 “Подкрепа за лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедноста и насърчаване на социалното включване” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008511ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно представяне на отчет на “План за действие 2015 -2020 г.” и приемане на “План за действие 2018 г. – 2020 г.” към “Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012 г. – 2020 г.”
За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18005839ВН_001ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане персонална пенсия на детето Ю. М. Асенова
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18005921ВН_001ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане персонална пенсия на детето Ж. Б. Райкова
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ090445ВН_026ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изработване на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №307014 по КВС на с.Константиново, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18007876ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на пр.21 списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение от Григор Григоров – общински съветник относно реконструкция на кръгово кръстовище по алеа 45, к.к. “Св.Св.Константин и Елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 13.04.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18007072ВН/11.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на Доклад за хода на изпълниението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2018 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” 

zip-icon_sm Приложения към предложение №РД18007072ВН/11.04.2018 г.

Публикувано на 13.04.2018 г.


icon-pdf Предложение от общински съветници относно изграждане на пазар в район “Аспарухово”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 26.03.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 20.03.2018 г.


 folder-icon Предложения за присъждане на награда “Варна”