Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение №РД17002058ВН_301ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансирате като съфинансиране на дейностите по управлението на проект “Интегриран градски транспорт на варна – Втора фаза”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007764ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно кандидатстване с Проект “Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007786ВН/04.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на Запис на заповед  по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007928ВН/05.05.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно промяна в Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и допълнение към Правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение РД20006288ВН/31.03.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

icon-pdf Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2019 година на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отчет на Програмата за изпълнение на ОПР за 2019 г.

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Допълнителни проекти реализирани през 2019 г., чието изпълнение допринася за постигане на специфичните цели от Общинския план за развитие 2014-2020 година

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Приложение към т.ІІІ – Специфични количествени индикатори за осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година

icon-pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Изпълнявани проекти на територията на Община Варна през 2019 г. по данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20003171ВН_001ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОД на МВР-Варна  на имот – частна общинска собственост – гр.Варна, ул.”Свети Климент” №18.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006821ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на Устава на “Дворец на културата и спорта” ЕАД

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД19023012ВН_001ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на решения №1705-2-2/41/27.06.2019 г.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006824ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление врху част от имот – частна общинска собственост, гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” №7 в полза на “Център за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006817ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от недвижим имот – гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” 26 на ДЦДМУИ “Св.Йоан Златоуст”.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006819ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост – гр. Варна, ж.к.Чайка, бл.67. на ОУ “Захари Стоянов”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006820ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Висш съдедебен съвет недвижим имот – частна общинска собственост – гр.Варна, ж.к. Чайка, до бл.34.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение АУ003593ВН_011ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: “Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение АУ104854ВН_009ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води.

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006818ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху помещения общинска собственост, в полза на Дирекция “Превенции”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006826ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно придобиване в собственост на недвижим имот- частна държавна собственост – гр.Варна, район “Аспарухово”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006815ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно сключване на Анекс към договор, сключен между Община Варна и Окръжен съд-Варна

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение АУ110898ВН_009ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение РД20006823ВН/10.04.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху имоти общинска собственост на Общинско предприятие “СПОРТ-ВАРНА”

Публикувани на 13.04.2020 г


icon-pdf Предложение №РД20006289ВН/31.03.2020 г. от Иван Портних  – кмет на община Варна, относно Доклад за хода за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – 2014 -2020 г.

icon-pdf Доклад за хода за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – 2014 – 2020 г., за постигнатите резултати по проекти и като цяло за 2019 година

icon-pdf Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна за 2019 година

Публикувани на 06.04.2020 г.


icon-pdf Предложение №ЗК20000632ВН/03.04.2020 г. от Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от община Варна.

Публикуванo на 03.04.2020 г.


icon-pdf Предложение №ЗК20000631ВН/03.04.2020 г. от Коста Базитов – зам.-кмет на община Варна относно отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми.

Публикуванo на 03.04.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20003291ВН/13.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по замеделие гр. Варна за обезщетяване на собственици с признато, но невъзстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ

Публикуванo на 21.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002553ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно прехвърляне в собственост на държавата на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Цар Освободител” №100

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002556ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, бл.19, вх.”В” за управление на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002564ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на решения и прекратяване на договор за наем с ЕТ “АИППДП – д-р Златка Ставрева”.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002555ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – гр.Варна, ул.Петко Стайнов” №7 за задоволяване на нуждите на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги на община Варна.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002561ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отдаване под наем обект, представляващ фитнес в приземен етаж на сградата на III ОУ “Ангел Кънчев”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002563ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно откриване на процедура за безвъзмездно придобиване в управление от държавата на имот с идентификатор 10135.2561.13, “Приморски парк”, “Шокъров канал”.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002557ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба на леки автомобили, собственост на ОП ТАСРУД

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002567ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в с.Тополи, ул.”Здравец” №1 на ДГ №48 “Ран Босилек”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19005439ВН_011ВН/03.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води.

Публикуванo на 04.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002275ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно създаване на специализирано звено – Дирекция “Екология и опазване на околната среда”

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002259ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на ЗПЗ – II част.

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002068ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно избор на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост.

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002158ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване брой на длъжностите в Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица с 4 щатни бройки.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002161ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване броя на длъжностите в Комплекс за социални услуги за деца и младежи с 1 щатна бройка “шофьор”.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002223ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно придобиване в собственост на имот – гр.Варна, район “Аспарухово”, ул.”Народни будители” №1.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ066210ВН_013ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-154, кв.6, КК “Св.Св. Константин и Елена”.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002224ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ж.к. Чайка, бл.67 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна”

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002162ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот , гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” 7

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002218ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне под наем на помещение, включено в капитала на ДКЦ 1 “Света Клементина” – Варна ЕООД, на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза “Живот без алкохол”.

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002168ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на леки автомобили, собственост на Община Варна.

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19021436ВН_003ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ул. “Цар Асен” 41 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна” 

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002165ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно прекратяване на договор и предоставяне за безвъзмездно управление на недвижмими имоти общинска собственост на “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002140ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно актуализация на Общински план на развитие на община Варна 2014-2020 г.

icon-pdf Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на община Варна

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002139ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно кандидатстване с проектно предложение “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв.16, “Възраждане” III м.р. и “Възраждане” IV м.р. на Община Варна” 

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002067ВН/29.01.2020 г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно участие на Община Варна като партньор в проектно предложение “Интелигентни градове и общности” по програма Хоризонт 2020

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20001428ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане на проектобюджета за 2020 г. и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4-а icon-pdf  Приложение №4-б
icon-pdf Приложение №4-в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №5-а
icon-pdf Приложение №6 icon-pdf Приложение №6-а icon-pdf Приложение №7
icon-pdf Приложение №8 icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdf Приложение №12-б icon-pdf Приложение №12-в icon-pdf Приложение №12-г
icon-pdf Приложение №12-д icon-pdf Приложение №12-е icon-pdf Приложение №13
icon-pdf Приложение №14 icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16
icon-pdf Приложение №17 icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19
icon-pdf Приложение №20 icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22
icon-pdf Приложение №23 icon-pdf Приложение №24 icon-pdf Приложение №24-а
icon-pdf Приложение №24-б icon-pdf Приложение №25 icon-pdf Приложение №26
icon-pdf Приложение №27 icon-pdf Приложение №28 icon-pdf Приложение №29
icon-pdf Приложение №30 icon-pdf Приложение №31 icon-pdf Приложение №32
icon-pdf Приложение №33 icon-pdf Приложение №34 icon-pdf Приложение №35
icon-pdf Приложение №36 icon-pdf Приложение №37

Публикуванo на 23.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19024000ВН/18.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза на МРРБ по Договор по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Публикуванo на 19.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикуванo на 18.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023708ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализация на бюджета на община Варна за 2019 г.

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  17.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023703ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Осигуряване на съфинансиране на проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Варна”

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023710ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на План – сметка за дейност “Чистота” за 2020г

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023705ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2019/2020 г.

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023709ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Кандидатстване с проектно предложение, Покана за подбор на проектни предложения на “Изграждане на младежки центрове” по програма “Местно развитие, намаляване бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023372ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на разрешителни за водовземане от минерални води.

За разглеждане от Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023379ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на  16.12.2019

folder-icon МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.