Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23006709ВН/27.03.2023 г. относно Кандидатстване на Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради регистрирани по ЗУЕС, за заемообразно финансиране от Община Варна на дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ и изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1-5) и ал.3 от ЗУТ и на технически паспорти на сградата.

Публикувано на 27.03.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23005489ВН/ 14.03.2023 г. относно предоставяне за безвъзмезно управление на имот – частна държавна собственост, находящ се на адрес в гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” 26, ет. 4.

Публикувано на 16.03.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД13024368ВН_043ВН/ 07.03.2023 г. относно определяне на икономическа рамка за периода 01.01.2023 г. – 23.10.2023 г., по договор за обществен превоз на пътници.

Публикувано на 16.03.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023682ВН_004ВН/ 07.03.2023 г. относно кандидатстване на Община Варна за “Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари схора”.

Публикувано на 16.03.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД20016549ВН_003ВН/ 07.03.2023 г. относно участие в Програма на Министерство на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

Публикувано на 16.03.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23004859ВН/ 07.03.2023 г. относно вземане на решение за разходване на средства от месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 64 от ЗУО

Публикувано на 16.03.2023 г.


icon-pdf Предложение от Мария Тодорова – председател на ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС23000089ВН/ 27.02.2023 г. относно изменение на Правилник за работа на Фонд “Култура” на Община Варна.

Публикувано на 27.02.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23003676ВН/ 17.02.2023 г. относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Варна и Приложение 2 към същата.

Публикувано на 20.02.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23003131ВН/ 09.02.2023 г. относно “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година”.

Публикуванo на 09.02.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД23000634ВН/ 12.01.2023 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води.

Публикуванo на 20.01.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22026741ВН/ 13.12.2022 г. относно проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД19008376ВН_176ВН/ 13.12.2022 г. относно осигуряване на допълнително финансиране по проект “Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна”

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22026936ВН/ 15.12.2022 г. относно проектни предложения на Община Варна за подбор на крайни получатели по процедура “Модернизация на образователната среда”.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22026740ВН/ 15.12.2022 г. относно промяна на решение на Общински съвет – Варна с № 801-1 от Протокол №23 от 01.03.2022 г.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №Д21001658ВН_014ВН/ 15.12.2022 г. относно увеличаване на цената на дневния храноден на Обществена трапезария.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22026939ВН/ 15.12.2022 г. относно удължаване на срока на договор за банков кредит за основен ремонт и реконструкция на площадки в детски градини и детски ясли.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22026735ВН_002ВН/ 15.12.2022 г. относно кандидатстване по процедура за изграждане на младежки центрове.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22003428ВН_013ВН/ 15.12.2022 г. относно предоставяне на безвъзмездно управление на имот, находящ се в ж.к. “Чайка” на Спортно училище “Георги Бенковски”.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22027006ВН/ 15.12.2022 г. относно актуализация на Икономическата рамка за 2022 г. по договор за обществен превоз на пътници.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22025961ВН_001ВН/ 15.12.2022 г. относно изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите.

Публикуванo на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г. относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране като съфинансиране за изпълнение на СМР за проект „Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината” и изграждане на образователно-информационен центьр и зона за спорт” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.”

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22026743ВН/13.12.2022 г. относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране като съфинансиране за проектиране и изпълнение на СМР за проект “Модернизация на културна инфраструктура на град Варна НЧ „Петко Рачев Славейков 1928”.

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22022073ВН/13.10.2022 г. относно предприемане на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана кв. „Св. Никола”.

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г. относно даване на съгласие за заемообразно финансиране по Проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различии форми на деменция”

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22022074ВН/13.10.2022 г. относно предприемане на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана за имоти „Старите лозя” гр. Варна.

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22022072ВН/13.10.2022 г. относно предприемане на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по заповед № РД-02-14-3001 / 21.04.1997 r. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. „Св. Никола”, гр. Варна.

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22024935ВН/25.11.2022 г. относно даване на  съгласие на Община Варна по процедура чрез подбор на проектни предложение с един краен срок на кандидатстване BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата”, Приоритетна ос 2 “Социално включване  и равни възможности”, за безвъзмездна финансова помощ по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Публикуванo на 13.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от ПП “Възраждане” при Общински съвет-Варна с рег. № РД22026535ВН/09.12.2022 г. относно изменение и допълнение на разпоредба от Наредбата за реда и условията на пътуване в обществения транспорт на община Варна

Публикуванo на 12.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22026422ВН/08.12.2022 г. относно определяне интензитета на поддържане на зелените площи на община Варна.

Публикуванo на 09.12.2022 г.icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025511ВН/25.11.2022 г. относно приемане на нова Наредба за реда и условията за използване на общински спортни обекти, предоставени за управление на ОП “Спорт – Варна”.

Публикуванo на 05.12.2022 г.icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025461ВН/25.11.2022 г. относно изменение на Приложение № 1 и допълнение на Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

Публикуванo на 05.12.2022 г.icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025250ВН/25.11.2022 г. относно изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

Публикуванo на 05.12.2022 г.icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22025191ВН/ 24.11.2022 г. относно приемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически интерес.

Публикуванo на 24.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22010533ВН_010ВН/ 22.11.2022 г. относно сътрудничество между Община Варна и Областна администрация – Варна

Публикуванo на 23.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22025032ВН/ 22.11.2022 г. относно подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на територията на община Варна, за кандидатстване по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”

Публикуванo на 23.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов с рег. № ОС22000758ВН/ 27.10.2022 г. относно проект за допълнение на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.

Публикуванo на 23.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД220234498ВН/ 15.11.2022 г. относно  отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен имот – частна общинска собственост, находящ се в община  Варна, село Казашко, местност “Край село”, с площ 963 кв.м.

Публикуванo на 17.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22024501ВН/ 15.112022 г. относно  отдаване под наем, черз публичен търг с явно наддаване на незастроен имот – частна общинска добственост, находящ се в онщина Варна, село Казашко, местност “Край село”, с площ 345 кв.м.

Публикуванo на 17.11.2022 г.


icon-pdf Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22023549ВН_001ВН относно  преразпределение на средства от целева субсидия за капиталови разходи и разпределение на допълнителен трансфер по бюджета на община Варна за 2022 г.

Публикуванo на 02.11.2022 г.


icon-pdf Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22023632ВН/ 02.11.2022 г. относно даване на съгласие от Общински съвет – Варна за подписване на споразумение с Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на град Варна

Публикуванo на 02.11.2022 г.


icon-pdf Писмо от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД22023570ВН/01.11.2022 г. относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2022 г.- 30.09.2022 г.

Публикуванo на 02.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22008919ВН/ 27.04.2022 г. относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 2021 – 2025 г.

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023566ВН/ 01.11.2022 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 “Социално включване и ранни възможности”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023560ВН/ 01.11.2022 г. относно трансформиране на длъжност в ОП “Комплекс за детско хранене”

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023556ВН/ 01.11.2022 г. относно изменение и допълнение на Правилник за работата на Общинско предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение”

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023572ВН/ 01.11.2022 г. относно даване на съгласие за отпускане на финансови средства за подмяна на гаражни врати на Първа районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № АУ003162ВН_021ВН/ 13.10.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ “за нискоетажно жилищно строителство и ТП”, находящо се в кв. 27 на КК “Св. Св. Константин Елена”, гр. Варна

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №ОСИСД2000515ВН_014ВН/ 13.10.2022 г. относно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация от “ВиК-Варна” ООД на инфраструктурен обект “Водоснабдяване на парцели местност “Горна Трака – клонове №10, №12, №13 и №14

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023436ВН_014ВН/ 31.10.2022 г. относно актуализацията на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за уч. 2022/ 2023 година

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023472ВН/ 31.10.2022 г. относно изменение на Приложение №21 – “Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2022 г.”, съгласно чл. №35 от ПМС 31/ 17.03.2022 г.

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023491ВН/ 31.10.2022 г. относно даване съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023437ВН/ 31.10.2022 г. относно съгласие за кандидатстване на Община Варна за директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG0S5FPR002-2.001 “Грижа в дома”, Приоритетна ос 2 “Социално включване и равни възможности”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023438ВН/ 31.10.2022 г. относно промяна в статута за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023442ВН/ 31.10.2022 г. относно разкриване на местна дейност “Топъл обяд” във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на бенефициент в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023446ВН/ 31.10.2022 г. относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги и определяне на състава му

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023483ВН/ 31.10.2022 г. относно Разрешаване сформирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2022/2023 година

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № Д17001398ВН_007ВН относно сключване на Допълнително споразумение към договор за безвъзмездно управление, подписан между община Варна и Комплекс за социални услуги за възрастни хора “Гергана – ДСХ и ДПЛФУ”

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД2000223ВН_001ВН придобиване в собственост невижими имоти – частна държавна собственост, находящи се в град Варна, район “Аспарухово”, ул. “Народни будители” 1 и ул. “Костур” 15-А

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22022935ВН/25.10.2022 г. относно даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.17 от Закона за общинския дълг.

Публикуванo на 26.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22022937ВН/25.10.2022 г. относно актуализиране на разпределението на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г. 

Публикуванo на 26.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22022715ВН/21.10.2022 г. относно изпълнение на ПМС №326 от 12.10.2021 г.

Публикуванo на 24.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22021627ВН_001ВН/21.10.2022 г. относно допълнително финансиране на обект: “Реконструкция и модернизцаия на Зоопарк-Варна, етап втори, подобект “Местообитания вълци и средно-големи котки”

Публикуванo на 24.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД13024368ВН_040ВН/21.10.2022 г. относно актуализация на Икономическа рамка за 2022 г. по договор за обществен превоз на пътници.

Публикуванo на 24.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22022712ВН/21.10.2022 г. относно определяне на дивидент на търговските дружества и акционерните дружества със 100% общинско участие в капитала

Публикуванo на 24.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22022740ВН/21.10.2022 г. относно ПМС №229 от 29.07.22 г.

Публикуванo на 24.10.2022 г.


icon-pdf

icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22020644ВН/23.09.2022 г. относно приемане на План за защита на населението при бедствия на община Варна 

Публикуванo на 03.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22019826ВН/14.09.2022 г. относно компенсирана промяна на обекти от Разчета за капиталови разходи по функци и източници за финансиране на Община Варна за 2022 г., в частта на функция “Здравеопазване” 

Публикуванo на 03.10.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД22019808ВН/14.09.2022 г. относно отмяна на строителна забрана за част от територията на СО “Зеленика”, район Аспарухово, гр. Варна

Публикуванo на 15.09.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №Д20001622ВН_005ВН/05.08.2022 г. относно приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 2021 г. – 2030 г.

Публикуванo на 13.09.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №Д17001385ВН_020ВН/05.08.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имоти публична общинска собственост, находящи се в гр. Варна

Публикуванo на 09.09.2022 г.


icon-pdf Предложение № РД22018444ВН/26.08.2022 г. относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г.

Публикуванo на 29.08.2022 г.


icon-pdfПредложение от БСП-Варна с РД№22016884ВН_001ВН/08.08.2022 г. за допълнение към Наредба за организация на движението на територията на община Варна

Публикуванo на 09.08.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД22011662ВН_007ВН/29.07.2022 г. относно учредяване право на строеж за построяване на пристройка-асансьорна уредба към ДКЦ №5 “Св.Екатерина”

Публикуванo на 01.08.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД22016585ВН/29.07.2022 г. относно удостояване със звание “Почетен гражданин на Варна” и почетен знак “За заслуги към Варна” – златен

Публикуванo на 01.08.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД22016580ВН/29.07.2022 г. относно удостояване на Държавен куклен театър – Варна с почетен знак “За заслуги към Варна” – златен 

Публикуванo на 01.08.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД22016579ВН/29.07.2022 г. относно удостояване на Държавна опера – Варна с почетния знак “За заслуги към Варна” – златен

Публикуванo на 01.08.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД22015653ВН/18.07.2022 г. относно приемане на решения от Общински съвет-Варна за отпускане/неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 20.07.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД220105573ВН_003ВН/30.06.2022 г. относно приемане на решение за обявяването на 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна

Публикуванo на 13.07.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД22014173ВН/30.06.2022 г. относно проект за приемане на нова Наредба за обществения ред и отмяна на стара, във връзка с писмо с рег. №ЗК22000479ВН_005ВН/01.06.2022 г.

Публикуванo на 01.07.2022 г.


icon-pdfПредложение от Кмета за приемане на План за Зелен град на Община Варна. 

Публикуванo на 24.06.2022 г.


icon-pdfПредложение от Кмета за учредяване право на строеж на “Електроразпределение Север” АД за изграждане на нов трафопост, м. “Боклук Тарла”.

Публикуванo на 14.06.2022 г.


icon-pdfПредложение от Кмета за приемане на докладите на народните читалища и годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна

Публикуванo на 14.06.2022 г.


icon-pdfПредложение от Кмета за отчет на Програма за емисиите в атмосферния въздух

Публикуванo на 30.05.2022 г.


icon-pdfПредложение от Кмета за приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2021-2025

Публикуванo на 23.05.2022 г.


icon-pdfПредложение от Кмета за частична отмяна на строителна забрана кв. Св. Никола

Публикуванo на 23.05.2022 г.


icon-pdf Предложение от кмета на община Варна относно включване на Община Варна като учредител на “Мрежа на Европейските младежки столици”

Публикуванo на 13.05.2022 г.


icon-pdf Предложение от групата на ПП “Възраждане” в Общински съвет – Варна с рег. № РД22008910ВН/27.04.2022 г. относно включване в Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021 – 2027 г. възстановяване на летния Бобслей и влакчето към него

Публикуванo на 05.05.2022 г


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов – общински съветник с рег. № РД22008450ВН/19.04.2022 г. относно промяна в условията на статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна

Публикуванo на 05.05.2022 г


icon-pdf Предложение №АУ017736ВН_007ВН/11.04.2022 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Публикуванo на 13.04.2022 г


icon-pdf Предложение №АУ017716ВН_007ВН/11.04.2022 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Публикуванo на 13.04.2022 г


icon-pdf Предложение №РД22007726ВН/11.04.2022 г. относно отмяна на решение на Общински съвет-Варна №579-18 от протокол №7/21.05.2008 г.

Публикуванo на 13.04.2022 г


icon-pdf Предложение №РД22007725ВН/11.04.2022 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост за обект: “Оптична кабелна линия “07-072″ на територията на Варненска област” 

Публикуванo на 12.04.2022 г


icon-pdf Предложение №РД22006123ВН/22.03.2022 г. относно издаване на разрешително  за водовземане от минерални води

Публикуванo на 12.04.2022 г


icon-pdf Предложение №РД22006856ВН/31.03.2022 г. относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Публикуванo на 05.04.2022 г


icon-pdf Предложение №РД22006855ВН/31.03.2022 г. относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл.17 от Закона за общинския дълг 

icon-pdf Приложение 1 към №РД22006855ВН/31.03.2022 г.

icon-pdf Приложение 2 към №РД22006855ВН/31.03.2022 г.  

icon-pdf Приложение 3 към №РД22006855ВН/31.03.2022 г.  

Публикуванo на 04.04.2022 г


icon-pdf Предложение №РД22006857ВН/31.03.2022 г. относно обсъждане и приемане на бюджет на община Варна за 2022 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №10-б icon-pdfПриложение №11
icon-pdfПриложение №12 icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б
icon-pdfПриложение №12-в icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д
icon-pdfПриложение №13 icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15
icon-pdfПриложение №16 icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18
icon-pdfПриложение №19 icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21
icon-pdfПриложение №22 icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24
icon-pdfПриложение №25 icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27
icon-pdfПриложение №28 icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30
icon-pdfПриложение №31 icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33
icon-pdfПриложение №34 icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36

Публикуванo на 04.04.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД22005965ВН/21.03.2022 г. относно разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни с увреждания “Св.Йоан Златоуст”

Публикуванo на 21.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД22005690ВН/16.03.2022 г. относно предложение за продължаване през 2022 г. на действието на Споразумение между АПИ и Община Варна за съвместно поддържане на участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна, освободени от заплащане на винетна такса

Публикуванo на 17.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г. относно даване на съгласие за кандидатстване по проект “Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги “Център за грижа за лица с различни форми на деменция и “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства” на територията на Община Варна

Публикуванo на 16.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №Д19001163ВН-006ВН/11.03.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 67 в полза на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения.

Публикуванo на 16.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД20006482ВН-037ВН/11.03.2022 г. относно даване на съгласие за допълнително финансиране по проект “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна” 

Публикуванo на 16.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД21021623ВН-007ВН/11.03.2022 г. относно Програма на Община Варна  “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества”

Публикуванo на 16.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД22005599ВН/16.03.2022 г. относно “Депо за неопасни отпадъци”

Публикуванo на 16.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД21004874ВН-004ВН/11.03.2022 г. относно ремонт на ефектно осветление на фасада на катедрален храм “Св. Успение Богородично” гр. Варна

Публикуванo на 15.03.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД22005276ВН/11.03.2022 г. относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2022 г.

Публикуванo на 11.03.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД22001679ВН/25.01.2022 г. относно присъединяване на Община Варна към инициатива на ЕК – Споразумение за Зелен град – чисти и здравословни градове за Европа – Green City Accord – Clean and Health Cities for Europe

Публикуванo на 03.02.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21016393ВН_006ВН/25.01.2022 г. относно благоустрояване около храм “Св. пр. мчк. Прокопий Варненски

Публикуванo на 28.01.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД2102710ВН_005ВН/11.01.2022 г. относно приемане на “Програма за енергийна ефективност на община Варна 2021-2030 г.”

          icon-pdf Приложение към рег.№РД2102710ВН_005ВН/11.01.2022 г.

Публикуванo на 14.01.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21026970ВН/30.12.2021 г. относно План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г.

         zip-icon_sm Приложение към рег.№РД21026970ВН/30.12.2021 г. /98MB/

Публикуванo на 04.01.2022 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД18017176ВН-004ВН/16.12.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, в полза на Национална комисия за борба с трафика на хора. 

Публикуванo на 20.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21025651ВН/10.12.2021 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води.

Публикуванo на 17.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Марица Гърдева – общински съветник с рег. № ОС21000555ВН/10.12.2021 г. относно създаване на нов чл. 34а в Наредба за организация на движението на територията на Община Варна.

Публикуванo на 17.12.2021 г


icon-pdf Предложение за промени в правилника за работа на Фонд “Култура” с рег. № КДР21000817ВН/16.12.2021 г. и насоки за кандидатстване за 2022 г.

Публикуванo на 17.12.2021 г


icon-pdfПредложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21025367ВН/08.12.2021 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Бенковски” № 83, ет. 1, в  полза на Фондация “Искам бебе”

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Георги Георгиев – общински съветник с рег.№РД21025469ВН/08.11.2021 г. относно приемане на режим за стопанисване на МСК “Владислав Варненчик” и предоставяне на спортната инфраструктура на разположение на гражданите и спортните клубове на Варна.

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Георги Георгиев – общински съветник с рег.№РД21025470ВН/08.11.2021 г. относно побратимяване на Варна с японския град Окинава

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21025138ВН/03.11.2021 г. относно приемане на решения от Общински съвет-Варна за отпускане/неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна с рег.№ОС21000550ВН_001ВН/08.12.2021 г. относно приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№Д18000408ВН_094ВН/03.11.2021 г. относно промяна на решение на Общински съвет-Варна №1034-2 от протокол №23/21.12.2017 г., променено с решение №528-4 от протокол №14/04.03.2021 г. и актуализиране на списъка на обекти по приложение №12б “Актуализиран разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем”

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21024720ВН/29.11.2021 г. относно актуализиране на Приложение 21 – “списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2021 г., съгл. ПМС №408/23.12.2020 г.

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21020455ВН_001ВН/29.11.2021 г. относно разкриване на 2 щатни бройки за медицински сестри в ДГ №17 и Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи и увеличаване на щата на Филиал “Детски ясли”

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21024633ВН/29.11.2021 г. относно изменение на Приложение №21 – “Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2021 г.

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21024272ВН/22.11.2021 г. относно приемане на решение за възлагане осъществяването на услуга от общ икономически интерес.

Публикуванo на 09.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21024597ВН/26.11.2021 г. относно преразпределение на средства от целева капиталова субсидия по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г. и преходен остатък от целева капиталова субсидия по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г.

Публикуванo на 30.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21024586ВН/26.11.2021 г. относно изменение на “Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна”.

Публикуванo на 30.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов – общински съветник с рег. №ОС21000523/16.11.2021 г. относно даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество между “Текстилно рециклиране” АД, “Евротекс” ЕООД и Община Варна за организация на територията на Община Варна на система за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил.

Публикуванo на 18.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г. относно Приемане на дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива на територията на община Варна 2021-2030″

        icon-pdf Приложение към рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г. – Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община варна 2021-2030 г.

       icon-pdf Приложение към рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г. – Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община варна 2021-2023 г.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Николай Евтимов и Венцислав Сивов – общински съветници с рег. №ОС21000520/12.11.2021 г. относно намаляване на наемните цени на обектите, стопанисвани от “Пазари” ЕАД.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21006192ВН-006ВН/12.11.2021 г. относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21023702ВН/12.11.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение “ОИЦ Варна 2022-2023 г.” по Оперативна програма “Добро управление”.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21023710ВН/12.11.2021 г. относно Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21022766ВН/02.11.2021 г. относно разрешаване сформирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2021/2022 година.

Публикуванo на 04.11.2021 г


 icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№ РД21008372ВН-001ВН/02.11.2021 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и  преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Публикуванo на 04.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21022728ВН/02.11.2021 г. относно проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна.

Публикуванo на 03.11.2021 г.


icon-pdfПредложениe №РД21021310ВН/15.10.2021 г. относно отмяна по заповед №РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ

Публикуванo на 01.11.2021 г.


icon-pdfПредложениe №ОС21000495ВН/25.10.2021 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна, относно увеличаване броя на членовете на Съвет на директорите на “Градски транспорт” ЕАД и промени в Устава на дружеството.

Публикуванo на 22.10.2021 г.


icon-pdfПредложениe №РД21021727ВН/21.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно вземане на решение за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. варна, бул. “Княз Бориз” № 46.

Публикуванo на 22.10.2021 г.


icon-pdfПредложениe №РД21021720ВН/21.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно избор на ликвидатор на “Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД

Публикуванo на 22.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД20006482ВН_026ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно осигуряване на допълнително финансиране по управление на проект  “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна”

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД20006482ВН_025ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране – изграждане на пилотна конструкция за 10 бр. еднофамилни, едноетажни сгради за социални нужди.

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №ОС21000484ВН/20.10.2021 г. от Венцислав Сивов – общински съветник при Общински съвет-Варна относно освобождаване от заплащане на такси за обектите по чл.72 от Закона за местните данъци и такси за месец октомври 2021 г.

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21021607ВН/20.10.2021 г. от ПП “Възраждане” относно популяризиране на Спортен календар 2021 на Община Варна и създаване на ежемесечен Спортен бюлетин

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21021606ВН/20.10.2021 г. от ПП “Възраждане” относно ремонт на спортни зали

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21021604ВН/20.10.2021 г. от ПП “Възраждане” относно купони за храна на деца от 1-4 клас да бъдат купувани по елетронен път.

Публикуванo на 21.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №ОСИСД19003424ВН_008ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на право на строеж на “Електроразпределение Север” АД за изграждане на трапофост

Публикуванo на 20.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №АУ048654ВН_009ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно ПУП-ПРЗ за УПИ в кв.36, по плана на КК “Златни пясъци”, община Варна

Публикуванo на 19.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №АУ007451ВН_02ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПРЗ в кв.37, по плана на КК “Св.Св. Константин и Елена, гр. Варна

Публикуванo на 19.10.2021 г.


.icon-pdf Предложениe №РД21012028ВН/15.10.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Мерки за справяне с пандемията”, по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Публикуванo на 19.10.2021 г.


zip-icon_smПредложения от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост, продажба на имоти общинска собственост.

Публикуванo на 18.10.2021 г.


.zip-icon_sm Предложения от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост, продажба на имоти общинска собственост.

Публикуванo на 15.10.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21004874ВН_002ВН/09.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно ремонт на ефектно осветление на фасада на катедрален храм “Св.Успение Богородично” гр. Варна

Публикуванo на 21.09.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21016393ВН_002ВН/09.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно благоустрояване около храм “Свети пр. мчк. Прокопий Варненски” – гр. Варна

Публикуванo на 21.09.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21018652ВН/10.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно предоставяне на “ВиК – Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект в СО “Ален Мак”, гр. Варна

Публикуванo на 14.09.2021 г.


.icon-pdf Предложение №РД21018567ВН/09.09.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 10.09.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21018137ВН/02.09.2021 г. относно закупуване на медицински инвентар и разработване “Програма на Община Варна за повишаване информираността на жителите на общината за ползите от здравословния начин на живот, рисковете и страничните ефекти от ваксиниране с медикаменти за превенция на Ковид 19, вредата от тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и употреба на храни, съдържащи хидрогенизирани мазни”

Публикуванo на 07.09.2021 г.


icon-pdf Предложение №ОС21000409НВН/16.08.2021 г. относно Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на Община Варна

Публикуванo на 07.09.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21011119ВН_001ВН/02.09.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение  по Покана за подбор на проектни предложения по подпрограма “Култура”, програма “Творческа Европа 2021 – 2027”

Публикуванo на 07.09.2021 г.


icon-pdf Писмо №РД21016053ВН/10.08.2021 г., относно информация за изпълнение на бюджета на Община Варна за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г.

Публикуванo на 24.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21016068ВН/10.08.2021 г., относно приемане на отчета на бюджета за 2020 г. 

 

icon-pdf Доклад icon-pdf Информация icon-pdf Списък на приложенията
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №6
icon-pdf Приложение №6а icon-pdf Приложение №7 icon-pdf Приложение №8
icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10 icon-pdf Приложение №11
icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №13 icon-pdf Приложение №14
icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16 icon-pdf Приложение №17

icon-pdf Приложение №18

icon-pdf Приложение №19

icon-pdf Приложение №20

icon-pdf Приложение №21

Публикувани на 24.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №Д21001067_005ВН/09.08.2021 г., относно освобождаване на събрани средства с цел разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, образувани на територията на община Варна

icon-pdf Предложение №Д21001067_006ВН/09.08.2021 г., относно освобождаване на събрани средства с цел разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, образувани на територията на община Варна

Публикувани на 16.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21014972ВН/20.07.2021 г., относно анекс към договор със Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21014972ВН/20.07.2021 г., относно анекс към договор със Сдружение “Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210114087ВН_001ВН/27.07.2021 г., относно програма на Община Варна за повишаване информираността на жителите на общината за имунизация срещу Ковид-19

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21015937ВН/03.08.2021 г., относно осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – ул. “Петко Стайнов” 7

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21014970ВН/20.07.2021 г., относно изменение и допълнение на Решение на ОбС-Варна №434-2(10)/16.12.2020 г. – цени на превозни документи.

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21006192ВН/27.07.2021 г., относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2020г.-31.12,2020 г.

Публикуванo на 06.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Публикуванo на 05.08.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21015247ВН/23.07.2021 г., относно допълване на Решение №424-2(10)11.06.2021 г. и одобряване текста на Споразумение за партньорство за проектно предложение “Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна”

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21015261ВН/23.07.2021 г., относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и разходваните от бюджета средства за 2020 г.

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно статут за присъждане на награда “Юнакъ” за постижения в областта на спорта

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21014966ВН/20.07.2021 г., относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и разходваните от бюджета средства за 2019 г.

Публикуванo на 21.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21014963ВН/20.07.2021 г., относно удостояване на Драматичен театър “Стоян Бъчваров”  – ТМПЦ – Варна с почетния знак “За заслуги към Варна” – златен. 

Публикуванo на 21.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21014965ВН/20.07.2021 г., относно удостояване на театралния режисьор Костадин Бандутов с почетния знак “За заслуги към Варна” – златен. 

Публикуванo на 21.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21012595ВН/17.06.2021 г., относно даване на съгласие за отпускане на средства за допълнително финансиране на  обект: “Пътна автомобилна рампа на АМ “Хемус””.

Публикуванo на 20.07.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21011900ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне на “ВиК-Варна” ООД за стопанистване, поддържане и експлоатация на изграден обект- публична общинска собственост.

Публикуванo на 11.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне за безвъзмездно управление на имоти на РИМ-Варна.

Публикуванo на 11.06.2021 г


icon-pdf Предложение №ОС21000162ВН/30.03.2021 г., относно подпомагане на бизнеса в гр. Варна предвид тежката криза наложена от COVID-19

Публикуванo на 11.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21010422ВН/25.05.2021 г., относно определяне основни месечни заплати на кметове на кметства към Община Варна

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21011456ВН/04.06.2021 г., относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Варна от учебната 2021г./2022 г.

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно нов вид услуга и трансформиране на длъжност в ОП “Комплекс за детско хранене”

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21010542ВН/25.05.2021 г., относно осигуряване на средства за обект – стадион “Спартак”

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №ОС210002442ВН/10.05.2021 г., относно допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна.

Публикуванo на 09.06.2021 г


icon-pdf Предложение №АУ071365МЛ-023ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПРЗ за кв. 17, кв. 19, кв. 20 и УПИ XXIII-490 по плана на ж.к. “Възраждане”, гр. Варна.

Публикуванo на 03.06.2021 г


icon-pdf Предложение №АУ063406ВН-014ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-30 по плана на КК “Св.св. Константин и Елена”, гр. Варна.

Публикуванo на 03.06.2021 г


icon-pdf Предложение №АУ048493АС-020ВН/25.05.2021 г., относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-90, гр. Варна.

Публикуванo на 03.06.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21009591ВН/11.05.2021 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/ неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

Публикуванo на 19.05.2021 г


icon-pdf Предложение № ОС21000251ВН/13.05.2021 г. от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна относно удостояване на художника Георги Лечев със званието “Почетен гражданин на Варна”

Публикуванo на 14.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21009589ВН/11.05.2021 г. относно отчет за изпълнение на “Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдени норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна” за 2020 г.

Публикуванo на 13.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21009590ВН/11.05.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за ползване на СНЦ “Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания” – клон Варна на недвижим имот в ж.к. “Владислав Варненчик”

Публикуванo на 13.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21009541ВН/11.05.2021 г. относно издаване на разрешителни за водовземане от минерални води

Публикуванo на 12.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008818ВН/27.04.2021 г. относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ “Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”

Публикуванo на 11.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008786ВН/26.04.2021 г. относно допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна

Публикуванo на 28.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008786ВН/26.04.2021 г. относно годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна за 2021 г. 

Публикуванo на 27.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21007864ВН/13.04.2021 г. от Иван Портних относно даване на съгласие за поемане на общински дълг  по ОП “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” 2014-2021 г.

Публикуванo на 16.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21007864ВН/13.04.2021 г. от Иван Портних относно даване на съгласие за поемане на общински дълг  по ОП “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” 2014-2021 г.

Публикуванo на 16.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № АУ009947ВЛ_011ВН/30.03.2021 г. относно одобряване на ПУП-ПРЗ, м-ст “Трошеви ниви” и м-ст. “Кюклюк”, район “Вл.Варненчик”, гр. Варна

Публикуванo на 08.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21006266ВН/23.03.2021 г. относно определяне на икономическата рамка за 2021 г., по договор за обществен превоз на пътници

Публикуванo на 08.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21006001ВН_002ВН/01.04.2021 г. относно общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” от УМБАЛ “Св.Марина” ЕАД

Публикуванo на 02.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21006980ВН/31.03.2021 г. относно даване на съгласие за подписване на споразумение с Агенция “Пътна инфраструктура” за изграждане на обект: “Възстанивяване на път VAR 1082 в райна на свлачище “Трифон Зарезан”

Публикуванo на 02.04.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21003876ВН/24.02.2021 г. относно промяна на решения на Общински съвет – Варна с № 1030-2 от Протокол №23/21.12.2017 г. и №1140-5 от Протокол №28 от 21.03.2018 г., променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020г.

Публикуванo на 25.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21003676ВН/23.02.2021 г. относно осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Публикуванo на  24.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210002935ВН/12.02.2021 г. относно промени в структурата на Звено услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Варна

Публикуванo на  23.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210002935ВН/12.02.2021 г. относно съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – “Патронажна грижа +”

Публикуванo на  23.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21003045ВН/15.02.2021 г. относно обсъждане на проектобюджет за 2021 г. и приемане на бюджет на община Варна за 2021 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б icon-pdfПриложение №12-в
icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

Публикуванo на  17.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210003047ВН/15.02.2021 г. относно даване съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл.17 от Закона за общинския дълг

Публикуванo на  17.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД210003046ВН/15.02.2021 г. относно промяна на решение на Общински съвет-Варна с №1034-2 от протокол №23/21.12.2017 г.

Публикуванo на  17.02.2021 г.


icon-pdf

icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2021 г.

Публикуванo на  27.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №ОС21000045ВН/26.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение 435-2/10/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна 

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД20024486ВН_002ВН/12.01.2021 г. относно разкриване на социална услуга “Асистентска подкрепа” в община Варна, делегирана от държавата дейност

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000724ВН/12.01.2021 г. относно разкриване на местна дейност “Топъл обяд” във връзка с участието на Община Варна в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Топъл обяд в условията на пандемия от COVD-19”

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000571ВН/12.01.2021 г. относно сключване на договор по Проект “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на система за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв. 16, “Възраждане” III мр.р. и “Възраждане” IV мр.р. на Община Варна по програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”

Публикуванo на  25.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000571ВН/12.01.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово” в полза на ОП “Общински паркинги и синя зона”

Публикуванo на  25.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Приложение №1 и Приложение №2 към одобрена от Общински съвет – Варна Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на  25.01.2021 г.


 

folder-icon МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.