Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение №РД20003291ВН/13.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по замеделие гр. Варна за обезщетяване на собственици с признато, но невъзстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ

Публикуванo на 21.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002553ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно прехвърляне в собственост на държавата на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Цар Освободител” №100

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002556ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в гр.Варна, ж.к. “Чайка”, бл.19, вх.”В” за управление на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002564ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на решения и прекратяване на договор за наем с ЕТ “АИППДП – д-р Златка Ставрева”.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002555ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – гр.Варна, ул.Петко Стайнов” №7 за задоволяване на нуждите на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги на община Варна.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002561ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно отдаване под наем обект, представляващ фитнес в приземен етаж на сградата на III ОУ “Ангел Кънчев”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002563ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно откриване на процедура за безвъзмездно придобиване в управление от държавата на имот с идентификатор 10135.2561.13, “Приморски парк”, “Шокъров канал”.

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002557ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба на леки автомобили, собственост на ОП ТАСРУД

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002567ВН/04.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне на имот в с.Тополи, ул.”Здравец” №1 на ДГ №48 “Ран Босилек”

Публикуванo на 05.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19005439ВН_011ВН/03.02.2020 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за водовземане от минерални води.

Публикуванo на 04.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002275ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно създаване на специализирано звено – Дирекция “Екология и опазване на околната среда”

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002259ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на ЗПЗ – II част.

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002068ВН/30.01.2020г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно избор на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост.

Публикуванo на 03.02.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002158ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване брой на длъжностите в Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица с 4 щатни бройки.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002161ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно увеличаване броя на длъжностите в Комплекс за социални услуги за деца и младежи с 1 щатна бройка “шофьор”.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002223ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно придобиване в собственост на имот – гр.Варна, район “Аспарухово”, ул.”Народни будители” №1.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №АУ066210ВН_013ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-154, кв.6, КК “Св.Св. Константин и Елена”.

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002224ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ж.к. Чайка, бл.67 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна”

Публикуванo на 31.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002162ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот , гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” 7

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002218ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне под наем на помещение, включено в капитала на ДКЦ 1 “Света Клементина” – Варна ЕООД, на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза “Живот без алкохол”.

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002168ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на леки автомобили, собственост на Община Варна.

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19021436ВН_003ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно предоставяне на имот – гр. Варна, ул. “Цар Асен” 41 за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, дирекция “Социално подпомагане – Варна” 

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002165ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно прекратяване на договор и предоставяне за безвъзмездно управление на недвижмими имоти общинска собственост на “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002140ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно актуализация на Общински план на развитие на община Варна 2014-2020 г.

icon-pdf Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на община Варна

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002139ВН/30.01.2020г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно кандидатстване с проектно предложение “Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район “Младост”, кв.16, “Възраждане” III м.р. и “Възраждане” IV м.р. на Община Варна” 

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20002067ВН/29.01.2020 г. от Иван Портних-кмет на община Варна относно участие на Община Варна като партньор в проектно предложение “Интелигентни градове и общности” по програма Хоризонт 2020

Публикуванo на 30.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20001428ВН/22.01.2020 г. относно обсъждане на проектобюджета за 2020 г. и приемане на бюджета на община Варна за 2020 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4-а icon-pdf  Приложение №4-б
icon-pdf Приложение №4-в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №5-а
icon-pdf Приложение №6 icon-pdf Приложение №6-а icon-pdf Приложение №7
icon-pdf Приложение №8 icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdf Приложение №12-б icon-pdf Приложение №12-в icon-pdf Приложение №12-г
icon-pdf Приложение №12-д icon-pdf Приложение №12-е icon-pdf Приложение №13
icon-pdf Приложение №14 icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16
icon-pdf Приложение №17 icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19
icon-pdf Приложение №20 icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22
icon-pdf Приложение №23 icon-pdf Приложение №24 icon-pdf Приложение №24-а
icon-pdf Приложение №24-б icon-pdf Приложение №25 icon-pdf Приложение №26
icon-pdf Приложение №27 icon-pdf Приложение №28 icon-pdf Приложение №29
icon-pdf Приложение №30 icon-pdf Приложение №31 icon-pdf Приложение №32
icon-pdf Приложение №33 icon-pdf Приложение №34 icon-pdf Приложение №35
icon-pdf Приложение №36 icon-pdf Приложение №37

Публикуванo на 23.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19024000ВН/18.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза на МРРБ по Договор по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Публикуванo на 19.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикуванo на 18.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023708ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализация на бюджета на община Варна за 2019 г.

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  17.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023703ВН/13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Осигуряване на съфинансиране на проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Варна”

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023710ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на План – сметка за дейност “Чистота” за 2020г

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023705ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2019/2020 г.

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023709ВН /13.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Кандидатстване с проектно предложение, Покана за подбор на проектни предложения на “Изграждане на младежки центрове” по програма “Местно развитие, намаляване бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023372ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на разрешителни за водовземане от минерални води.

За разглеждане от Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на  16.12.2019


icon-pdf Предложение №РД19023379ВН /10.12.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на  16.12.2019

folder-icon МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.