Предложения за решения

Начало > ...

Предложения за решения

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение  №АУ018965ВН_025ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, одобряване на пазарна оценка,  с. Тополи, ул. “Райко Панчелиев” №5, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ000254ВН_017ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно одобряване на пазарна оценка на имот, с.Тополи, ул. “Овчака” 38, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ097709ВН_010ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. Тихомир” 42
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009706ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно “Изработване на рамкова програма за прилагане на ОУП на гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18001706ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост за СО “Боровец-юг”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ059241ВН_009ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, сключване на предварителен договор за прехвъляне право на собственост, във връзка със заявление на М.Г.Трингова
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009709ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост в СО “Боровец-юг”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ099809ВН_008ВН/15.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно прекратяване на съсобственост в ж.к. “Възраждане” I-ви м.р., гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 19.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18009467ВН/14.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 14.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008882ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – Кмет на Община Варна, относно предприемане на действия за процедура по отмяна на строителна забрана за част от територията на СО “Зеленика”, район Аспарухово, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 14.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №ОС18000306ВН_001ВН/04.05.2018 г. от Христо Боев – Общински съветник относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Варна
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 10.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008900ВН/04.05.2018 г. от група общински съветници, относно отпускане на средства за храм “Свети цар Борис – Михаил” и джамията в район “Аспарухово”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008881ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отмяна на статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши училища за постигнати високи резултати и приемане на актуализиран Статут 
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ016505ВН_037ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Кокиче” №7
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ106962ВН_010ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Кочмар”, ПИ 10135.3523.249
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008902ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост с община Варна върху ПИ 10135.5545.520 – гр. Варна, м. “Зеленика”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008876ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост – гр. Варна бул. “Мария Луиза” №11
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ021179ВН_012ВН/04.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост с община Варна върху недвижим имот общинска собственост – гр.Варна, ул. “Мара Гидик” №2
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008463ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно удължаване на срока на договор за управление на имот – публична държавна собственост сключен между Община Варна и Областен управител на област с административен център – Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008486ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности.
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008603ВН/02.05.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на СО “Боровец-север”, район “Аспарухово”, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008544ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно искане за предоставяне на недвижими имоти – публична държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18006027ВН_001ВН/25.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.008 “Подкрепа за лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедноста и насърчаване на социалното включване” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18008511ВН/30.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно представяне на отчет на “План за действие 2015 -2020 г.” и приемане на “План за действие 2018 г. – 2020 г.” към “Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012 г. – 2020 г.”
За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 02.05.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18005839ВН_001ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане персонална пенсия на детето Юзюле Михайлова Асенова
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18005921ВН_001ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно отпускане персонална пенсия на детето Жаклин Бориславова Райкова
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №АУ090445ВН_026ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изработване на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №307014 по КВС на с.Константиново, община Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение  №РД18007876ВН/20.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно корекция на пр.21 списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 23.04.2018 г.


icon-pdf Предложение от Григор Григоров – общински съветник относно реконструкция на кръгово кръстовище по алеа 45, к.к. “Св.Св.Константин и Елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 13.04.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18007072ВН/11.04.2018 г. от Иван Портних – кмет на община Варна, относно одобряване на Доклад за хода на изпълниението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2018 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” 

zip-icon_sm Приложения към предложение №РД18007072ВН/11.04.2018 г.

Публикувано на 13.04.2018 г.


icon-pdf Предложение от общински съветници относно изграждане на пазар в район “Аспарухово”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство” 

Публикувано на 26.03.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 20.03.2018 г.


 folder-icon Предложения за присъждане на награда “Варна”