Предложения за решения мандат 2015 г. – 2019 г.

Начало > Предложения за решения > ...

Предложения за решения мандат 2015 г. – 2019 г.

В тази секция се публикуват внесени за обсъждане в Общински съвет – Варна и неговите комисии проекти за решения.

Съгласно чл.31(1) от Правилника на Общински съвет – Варна проекти за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и райони кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места.

Съгласно чл.31(2) от Правилника на Общински съвет – Варна проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.


icon-pdf Предложение №РД19017738ВН/20.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: “Морска част за дострояване на буна “Минерален басейн”, крило север “Голям плаж” и крило юг “Малък плаж” в акваторията на Черно море при к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна.
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на  30.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19017725ВН/20.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно осигуряване на средства за изграждане на четири броя извънулични паркинги в район Одесос, район Приморски и район Аспарухово.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  30.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19017737ВН/20.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно Споразумение за сътрудничество между Община Варна, Сдружение “Конфедерация на независимите синдикати в България”, Сдружение “Съюз на транспортните синдикати в България” и “Градски транспорт” ЕАД.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Транспорт”

Публикувано на  30.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19017486ВН/18.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно кандидатстване с проектно предложение – програмна група покани “Киберсигурност ” по Програма Хоризонт 2020
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на  18.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19017487ВН/18.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно кандидатстване с проектно предложение, програмна група покани “Развитие и дългосрочна устойчивост на новите общоевропейски изследователски инфраструктури” по Програма Хоризонт 2020
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на  18.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013652ВН_001ВН/05.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти “Екологична и устойчива рибарска област ” по Програма за морско дело и рибарство 2014- 2020 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 12.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №ЕНОП1900098ВН_001ВН/05.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 12.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000502ВН_001ВН/05.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на изменения в Наредбата за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Транспорт”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 12.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19016697ВН/05.09.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно отпускате/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности 
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 11.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014259ВН_001ВН/02.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост – с. Тополи.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014687ВН/07.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно преустройство и промяна на предназначение на същуствуваща сграда в Първа Езикова гимназия.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014688ВН/07.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно проектно предложение “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013570ВН_002ВН/02.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно сключване на договри за помещения – гр.Варна, ул.”Дрин”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19003693ВН_002ВН/07.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №Д15000853ВН/02.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно удължаване срока на договор за имот гр. Варна, местност “Планова.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014577ВН/06.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно дивидент за 2019 г. на търговските и акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ034690ВН_001ВН/07.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на 10 м.р., гр. Варна.
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014584ВН/06.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000463ВН_002ВН/02.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне безвъзмездно на имот – с. Тополи
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014690ВН/07.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно проектно предложение “Екологично чист транспорт за Варна”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  12.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19014365ВН/02.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно определяне на икономическата рамка за 2019г. по договор за обществен превоз на пътници
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на  05.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000463ВН_002ВН/02.08.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно предоставяне безвъзмездно за ползване на имот общинска собственост, с.Тополи
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  05.08.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ077208ВН_025ВН/29.07.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно извършване на разпоредителна сделка на основание чл.40 от ЗОС, във връзка с реализиране на бул. “Васил Левски”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  30.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18023958ВН_001ВН/29.07.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, находящ се в с. Каменар
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  30.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013956ВН/29.07.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна – относно доклад за резултатите от извършена проверка и оценка за необходимостта от актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на община Варна. 
За разглеждане от ПК “Транспорт”

Публикувано на  29.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013938ВН/29.07.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна – относно предоставяне на правата на едноличния собственик на капитала по управлението на “СБОБАЛ – Варна” в полза на МУ-Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на  29.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013637ВН/24.07.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна – относно учредяване право на строеж на “Електроразпределение Север” АД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  29.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013649ВН/24.07.2019 г. от Иван Портних – кмет на община Варна – относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на  29.07.2019 г.


icon-pdf №ЗК19001445ВН/10.07.2019 г. от зам.-кмет на община Варна – протокол на ВВК към Дирекция “Здравеопазване” за отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми.
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на  29.07.2019 г.


icon-pdf №ЗК19001446ВН/10.07.2019 г. от зам.-кмет на община Варна – протокол на ВВК към Дирекция “Здравеопазване” за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица.
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на  29.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №Д15000029ВН_003ВН/15.07.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно отмяна на решение №1463-10/30/20,29.04.2014 г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 17.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013083ВН/15.07.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление на ОП”Спорт-Варна” върху имот в местност “Аспарухов парк”. 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 17.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013090ВН/15.07.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища в РБ за учебната 2019/2020 г. 
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 17.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19013087ВН/15.07.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно осигуряване на средства за закупуване на климатична система в Домашен социален патронаж. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 17.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19012940ВН/12.07.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост във връзка с дейността на пенсионерските клубове. 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 17.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011460ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 02.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011482ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно предоставяне на движима вещ – павилион, гр. Варна, бул. “Чаталджа” 111 за безвъзмездно ползване на “Сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници”.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011486ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно подписване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011404ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно относно предоставяне на имот за управление от ОП “Общински паркинги и синя зона”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011476ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно закриване на социална услуга и второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, лишени от родителска грижа “Княгиня Надежда”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011403ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно предоставяне на имот за управление от ОП “Общински паркинги и синя зона”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011480ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение на Приложение №4 “Разчет на финансиране на капиталови разходи по функции и източници” по бюджета на Община Варна за 2019 г. по обекти във функция “Социалон осигуряване, подпомагане и грижи”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011324ВН_001ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно писмо от община Аксаково относно възстановяване на суми от Община Варна във връзка с взети решения.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011484ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно отпускате/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011485ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно отмяна на решение №97-2/5/27.01.2016 г. за прекратяване на договор за предоставяне на имот гр. Варна, ул. “Генерал Скобелев” 8
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ006693ВН_010ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПРЗ по  плана на КК”Св.Св.Константин и Елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011483ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализиране на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011481ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно такси за водовземане от минерални води.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 26.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011443ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и разходваните от Бюджета средства за 2018 г. и Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011445ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно разкриване на социални услуги – делегирани от държавата дейности, на територията на община Варна 
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011445ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно разкриване на социални услуги – делегирани от държавата дейности, на територията на община Варна 
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011445ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно проект DBS Gateway Region по програма за транснационално сътрудничество “Дунав” 2014-2020 
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011429ВН/20.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно корекция на решение.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011369ВН/18.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно запис на заповед в полза на ДФ”Земеделие” по проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011373ВН/19.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно процедура за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011349ВН/19.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно  възлагане на социална услуга от общ икономически интерес “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011355ВН/19.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно придобиване в собственост на движими вещи – частна държавна собственост. 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011347ВН/19.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно  учредяване на безвъзмездно управление на имот – ул. “Петко Стайнов” 7
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 20.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011188ВН/18.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно  програма за опазване на околната среда на Община Варна (актуализация) 2019-2023 г.
За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 18.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011208ВН/18.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно даване на съгласие за издаване на Запис на заповед по ОП “Развитие на човешките ресурси”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 18.06.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19011204ВН/18.06.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно промяна на численост и структура на общинско предприятие.
За разглеждане от Вр.К “Структури и общинска администрация”

Публикувано на 18.06.2019 г.


 folder-icon Предложения за присъждане на награда “Варна” 2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007262ВН/17.04.2019 г. на Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна.
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 23.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007263ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и Приложение №1 към нея.
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 23.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007436ВН_001ВН/22.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно отпускане на допълнителни средства за допълнителни СМР на обект: “Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион “Спартак”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 22.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007479ВН/22.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Община Варна за обекти от капиталовата програма на функция “Образование”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 22.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007481ВН/22.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно кандидатстване с проектно предложение “Дигитално приобщаваща система за автономна мобилност”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 22.04.2019 г.


icon-pdf Предложение № РД19007361ВН/18.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно обект – изграждане на детска площадка за игра на открито, м. “Св. Никола” 117, гр. Варна.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 22.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000369ВН/17.04.2019 г. от общинските съветници Лидия Маринова, Станислав Иванов, Калина Пеева и Николай Няголов, относно изграждане на административно-обслужваща сграда за нуждите на Район “Младост” – Община Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ051611ВН_028ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно продажба на имот – частна общинска собственост ПИ №10135.2560.430, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ109906ВН_012ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост – ул. “Прилеп”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007017ВН/15.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно осигуряване на средстма по проект “Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна” и изменение и допълнение на “Разчет за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Варна за 2019 г. по обекти за функция “Образование”.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007265ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на проект на договор за сътрудничество чрез участие в програмата Варна Сити Кард
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ232215ВН_009ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ IX-228 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОМД19000266ВН_001ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно придобиване в собственост на недвижим имот – публична държавна собственост – бул.”8-ми Приморски полк” 113, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ034154ВН_002ВН/17.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно  одобряване на ПУП-ПР за упи I-26 по плана на к.к. “Св.Св.Константин и Елена” гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 18.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19004725ВН_003ВН/15.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно проект “Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ-Варна” по процедура на ОП”Региони в растеж” 2014-2020 г.
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 17.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006872ВН/15.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно ПУП-ПРЗ за УПИ VI-710  по плана на КК “Златни пясъци”, гр. Варна.
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 17.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006874ВН/15.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно предоставяне на “ВиК-Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизграден инфраструктурен обект по плана на “Св.Св.Константин и Елена” гр. Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 17.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006873ВН/15.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно конкурс за отдаване под наем на обекти общинска собственост – кв.”Възраждане”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 17.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ЗК19000798ВН/12.04.2019 г. от Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна, относно протокол от заседание на ВВК към Дирекция “Здравеопазване” за отпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни проблеми.
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 16.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ЗК19000797ВН/12.04.2019 г. от Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна, относно протокол от заседание на ВВК към Дирекция “Здравеопазване” за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лица от община Варна
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”

Публикувано на 16.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ019962_027ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка – ул.”Проф. Иван Шишманов”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД18005646_004ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – ул.”Мир”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ076219ВН_010ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост – м.”Гарата”, с.Тополи, община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006804ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно предоставяне на имот в м. “Малка чайка”, гр. Варна за безвъзмездно ползване на ЦХА-Варна и ИМСТЦХА
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ070262ВН_024ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка – ул. “Милосърдие” №33А, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №Д13001023ВН_001ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно учредяване на безвъзмездно управление върху част от имот – публична общинска собственост – гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик” в полза на ОП “Комплекс за детско хранене”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ077509ВН_015ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот – ул.”Лира” №1, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ120648ВН_010ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост – СО “Боровец-юг”, гр.Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006832ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – СО “Боровец-юг”, гр.Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006830ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно ПУП-ПРЗ за УПИ V-704 по плана на КК “Златни пясъци”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006831ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно промяна на чл.26, ал.2 от Наредба за организация на движението на територията на община Варна, приета с Решение №1078-5(26)/31.01.2018 г. и промяна на длъжностно щатно разписание на ОП “Общински паркинги и синя зона”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”
За разглеждане от Вр.К “Структури и общинска администрация”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ054616ВН_033ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на земя-частна общинска собственост – ул. “Гургулят” №8
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006805ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година на Община Варна
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006829ВН/11.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности.
За разглеждане от
ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006674ВН/10.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно актуализирана “Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна”
За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 11.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006679ВН/10.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно допълнение и изменение на “Правилник за работа на ОП “Общински паркинги и синя зона””
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 11.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000248ВН/10.04.2019 г. от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет-Варна, относно осигуряване на интернет и увеличаване на издръжка на пенсионерски клубове.
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006298ВН/04.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно доклад за хода на изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2018 г. 
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 05.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006030ВН/01.04.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг.

zip-icon_sm Придружаващи документи към предложение РД19006030ВН/01.04.2019 г.

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 02.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19005828ВН/28.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно даване на съгласие на Запис на заповед в полза на МРРБ за изпълнение на проект “Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция” и ремонт на сграда “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства”.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 02.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ЗК18000103_025ВН/26.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно корекция на решение №ЗК18000103_024ВН/01.03.2019 г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 02.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД18006857ВН_004ВН/26.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост – СО”Ален мак”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 02.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД18002911ВН_009ВН/26.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно прекратяване на съсобственост гр.Варна, ул.”Обзор, кв.”Виница”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 02.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19005627ВН/26.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 г.-2020 г. за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

zip-icon_sm Придружаващи документи към предложение 19005627ВН/26.03.2019 г.

За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 02.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №АГУП18001742ВН_002ВН/26.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно изработване на ПУП-ПП за обект: “Морска част за дострояване на буна “Минерален басейн”, крило север “Голям плаж” и крило юг “Малък плаж” в акваторията на Черно море при к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 27.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19005149ВН/19.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на ОУ “Васил Друмев” недвижим имот – публична общинска собственост
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19005137ВН/19.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно предоставяне на част от имот общинска собственост за управление на ОП “Общински паркинги и синя зона”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19003809ВН/08.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект на Наредба за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 18.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД19000353ВН_003Н/05.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно сключване на анекс към договор заради настъпили промени в сградния фонд на ДГ №10 „Карамфилче“
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.03.2019 г.


icon-pdf Доклад №АУ106172ВН_006ВН/01.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно одобряване на ПУП-ПУР за обект: „Реконструкция на ул. Ал. Рачински“
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 07.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19004192ВН/05.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 07.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19004193ВН/05.03.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно финансиране на разходи по проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 07.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19002566ВН/07.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на имот – общинска собственост за управление от ОП “Общински паркинги и синя зона”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 08.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19002567ВН/07.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОП ТАСРУД 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 08.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19002563ВН/07.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – гр.Варна, ж.к.”Чайка”, бл.67
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 08.02.2019 г


icon-pdf Предложение №РД19002262ВН/04.02.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно преминаване на дейност 5/32/589 – местна дейност “Помощ в дома” “Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” към дейност 5/32/524 – местна дейност Домашен социален патронаж – Варна
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 06.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17003039ВН_007ВН/21.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Врана, ул. “Христо Смирненски”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ042826ВН_025ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Александър Малинов” 15
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ111530ВН_023ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Македония” 158
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 05.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ050866ВН_018ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – с.о.”Ален мак”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 04.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №АУ095765ВН_006ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост по заявление на Росен Николов Христов
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 04.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001594ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение на решения №1277-2, 1277-2-1, 1277-2-2/32/28.06.2018 г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 04.02.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18020493ВН_009ВН/29.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение в “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019”

Публикувано на 29.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18020493ВН_009ВН/29.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно безвъзмездно прехвърляне право на собственост чрез дарение на част от имот частна собственост в полза на Фондация “Карин дом”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 29.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС18000645ВН_003ВН/24.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в заповедите на Директора на ОД “Земеделие” – Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 25.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001325ВН/09.01.2019 г. относно изменение и допълнение на решение №1744-4 от протокол №36/11,12.11.2014 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 24.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №ПНО15000539ВН_019ВН/09.01.2019 г. относно придобиване на собственост от Община Варна на идеални части от имоти – се в гр. Варна, ул. “Подвис”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 24.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001369ВН/23.01.2019 г. относно предоставяне на минерални води – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване от Община Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 23.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОСИСД17001272ВН_003ВН/09.01.2019 г. относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот – гр.Варна, Вилна зона, ул.”1-ва”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 23.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001159ВН/18.01.2019 г. относно отмяна на стара и приемане на нова Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, в сила за учебната 2019/2020 година.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000651ВН/09.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно приемане на План за действие за общинските концесии в Община Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000744ВН/09.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001160ВН/18.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване и ликвидация на “Централен универсален магазин Варна” АД
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000044ВН/09.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на облекла и текстилни материали.
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18016461ВН_029ВН/16.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ, управляващ орган на ОП “Региони в растеж” във връзка с авансово плащане по административен договор за безвъзмездна финансова помощ
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 17.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000743ВН_001ВН/15.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2019 г. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”
За разглеждане от ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”
За разглеждане от ПК “Транспорт”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 17.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000743ВН/15.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно обсъждане на проектобюджета за 2019 г. и приемане на бюджета на община Варна за 2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”
За разглеждане от ПК “Здравеопазване”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
За разглеждане от ПК “Младежки дейности и спорт”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”
За разглеждане от ПК “Благоустройство и комунални дейности”
За разглеждане от ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”
За разглеждане от ПК “Транспорт”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 17.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД17003818ВН_135ВН/02.01.2019 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проектно предложение “Естетизация и  модернизация на градската среда във Варна” по процедура на ОП”Региони в растеж” 2014-2020 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Публикувано на 03.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18024628ВН/28.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на “Аспарухов парк”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 03.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18023849ВН/12.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот – частна общинска собственост – гр. Варна ЮПЗ
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ117759ВН_001ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-89 “за жилищни сгради”, кв.37, по плана на КК “Св .Св. Константин и елена”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023961ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно предоставяне на “В и К – Варна” ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизграден инфраструктурен  обект: “Алеен водопровод – ПУЗ “Вл.Варненчик”, район “Мешели тепе”, гр. Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 14.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18013667ВН_038ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово”

icon-pdf Предложение №РД18013667ВН_037ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, район “Аспарухово” 

За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувани на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023910ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно подготовка на проектно предложение “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928” 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023908ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно определяне на дивидент за 2018 г. на търговски дружества и акционерни дружества със 100% общинско участие в капитала. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г


icon-pdf Предложение №РД18023907ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за частична промяна на предназначението на заем, поет с решение на Общински съвет – Варна №1034-2/(23)/21.12.2017 г. 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023911ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на управление на спортни площадки в район Аспарухово от ОП “Спорт-Варна”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023909ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за издаване на Запис на заповед по проект №BG05M9OP001-2.008-0004 “Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания” в полза на Министерството на труда и социалната политика 
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023463ВН_001ВН/13.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно  писмо на Община Аксаково за възстановяване на суми от Община Варна във връзка с приети решения.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023784ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно подготовка на проектни предложения от Инвестиционен приоритет “Социална инфраструктура”, група дейности “Социална инфраструктура”, включени в Инвестиционната програма на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОС18000698ВН/11.12.2018 г. от Тодор Балабанов, председател на Общински съвет – Варна относно увеличаване на капитала на “Стадион Спартак” ЕАД и промени в Устава на дружеството
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023737ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2019 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023736ВН/11.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 11.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023653ВН/10.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Гургулят” №7 
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”
За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувано на 10.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023399ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост – с.Каменар, кв.28

icon-pdf Предложение №РД18023409ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, район “Владислав Варненчик”, ПЗ “Метро”, местност “Узун Давлам”

icon-pdf Предложение №АУ058287ВН_005ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ж.к. “Младост”

icon-pdf Предложение №РД18023397ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Св. Йоан Кръстител” №12 

icon-pdf Предложение №РД18023403ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Прилеп” 

icon-pdf Предложение №РД18023414ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” №63 

icon-pdf Предложение №АУ044759ВН_014ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Любов” №17

icon-pdf Предложение №РД18023396ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.Каменар, кв.28

icon-pdf Предложение №РД18023429ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно искане за придобиване в собственост на част от недвижим имот държавна собственост – гр. Варна, ул. “Върба” №24

icon-pdf Предложение №АУ058471ВН_028ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Хаджи Димитър” 36

icon-pdf Предложение №РД18023395ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Балатон” №22

icon-pdf Предложение №РД18023412ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, район “Владислав Варненчик” с.о. “Ментеше”

icon-pdf Предложение №РД18023411ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – часна общинска собственост – с. Тополи, ул. “Акация” №4

icon-pdf Предложение №АУ023772ВН_016ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – часна общинска собственост – с. Тополи, ул. “Д-р Атанас Липов” №33

icon-pdf Предложение №РД18023415ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Чонгора” №6

За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувани на 10.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №АУ06571ВН_002ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Боровец – юг”

icon-pdf Предложение №РД18023398ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху съсобствен имот – гр. Варна, ул. “Райна Княгиня” 16  

icon-pdf Предложение №РД18023407ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Ропотамо” 19 

icon-pdf Предложение №АУ045165ВН_015ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост – гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бяла чешма и Дъбравата”

icon-pdf Предложение №АУ081407ВН_006ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул. “Проф. Фредерик Жолио Кюри”

icon-pdf Предложение №РД18023402ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост в гр. Варна, ж.к “Младост” II м.р., търговски комплекс “Орехчето”

icon-pdf Предложение №АУ050461ВН_010ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, с.о. “Боровец -юг”

icon-pdf Предложение №АУ109492ВН_008ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – гр. Варна, ул.”Черешово топче”

icon-pdf Предложение №РД18023410ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Моряшка”

icon-pdf Предложение №РД18023406ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул. “Доктор Ал.Недялков”

icon-pdf Предложение №РД18023404ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост – с.о. “Кочмар”

icon-pdf Предложение №АУ027847ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, с.о. “Ракитника”

icon-pdf Предложение №РД18023408ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно учредяване право на строеж по заявление от ЕТ”Вики – Илия Кръстев” и “ВИВ-95” ЕООД

icon-pdf Предложение №РД18023413ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”

icon-pdf Предложение №АУ076407ВН_016ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на имот – частна общинска собственост – гр. Варна, ул.”Св.Св. Кирил и Методий”

icon-pdf Предложение №РД18023400ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост. гр. Варна, кв. Галата, ул.”Боровец”

icon-pdf Предложение №РД18023401ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – Варна, с. Тополи, ул. “Кестен”

icon-pdf Предложение №РД18023405ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно прекратяване на съсобственост с Община Варна върху недвижим имот – частна общинска собственост – гр. Варна, СО”Боровец – юг”

За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувани на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18020419ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане на персонални пенсии на основание чл.92 от КСО

icon-pdf Предложение №РД18020379ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане на персонална пенсия на детето Моника Семова

icon-pdf Предложение №РД18023427ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно отпускане/отказване на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности

За разглеждане от ПК “Социални дейности и жилищна политика”

Публикувани на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018867ВН_001ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно съвместен проект на Община Варна и ВСУ “Черноризец Храбър” за обучение в магистърска програма “Кръгова икономика”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023428ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно искане за предоставяне за управление на имот – частна общинска собственост за нуждите на ДГ №2 “Щастливо детство”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023394ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение и допълнение на т.13.1 от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ВрК “Правна комисия”

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение З18001101ВН_001ВН/29.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно включване в актуализацията на бюджет 2018 г. на Община Варна финансови средства за закупуване на спекуларен микроскоп за нуждите на “СБОБАЛ – ВАРНА” ЕООД
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022977ВН/29.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализиране на Приложение 21 – “Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на Община Варна за 2018 г.”
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022914ВН/28.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна 

zip-icon_sm Придружаващи документи към предложение РД18022914ВН/28.11.2018 г.

За разглеждане от ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”

Публикувано на 30.11.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022572ВН/23.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно актуализация на бюджета на община Варна за 2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ002436ПР_023ВН/26.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ XV-2578 “за смесена многофункционална сграда”, кв.258, по плана на кв.”Изгрев”, гр. Варна и улична регулация
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение РД18022571ВН/23.11.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно информация за изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2018 г. 30.09.2018 г.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”

Публикувано на 28.11.2018 г.


icon-pdf Предложение АУ003593_008ВН/30.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно изработване на ПУП – ПП за обект “Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна”
За разглеждане от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Публикувано на 02.11.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18019934ВН/15.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно издаване на разрешително за ползване на воден обект СО”Ментеше”, район “Вл.Варненчик”
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 18.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД16026977ВН_049ВН/03.10.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно замяна на имоти собственост на юридическо лице с имоти собственост на Община Варна.
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 03.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №ОМД18001733ВН_001ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно разрешаване формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2018/2019 година.
За разглеждане от ПК “Финанси и бюджет”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Публикувано на 03.10.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18000750ВН_001ВН/28.09.2018 г. на Иван Портних – кмет на община Варна относно дарение за нуждите на Центъра за специализация и професионална подготовка по “Пожарна безопасност и защита на населението”-Варна
За разглеждане от ПК “Собственост и стопанство”

Публикувано на 02.10.2018 г.


 folder-icon Предложения за присъждане на награда “Варна” 2018 г.