Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023

Начало > ...

Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023

В този раздел се публикуват проекти на нормативни актове на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно проект на нормативен акт в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на проекта.

Предложения от кмета на община Варна се публикуват и на Портала за обществени консултации


icon-pdf Предложение от с рег.№ РД21021301ВН_001ВН/15.11.2021 г. относно допусната техническа грешка в icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21021301ВН/15.10.2021 г. относно изменения и допълнения на “Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма “Спорт” и програма “Социален туризъм”.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№ РД21008372ВН-001ВН/02.11.2021 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и  преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Публикуванo на 04.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21022728ВН/02.11.2021 г. относно проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна.

Публикуванo на 04.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21021301ВН/15.10.2021 г. относно изменения и допълнения на “Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове”, “Инструкция за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица”, “Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма “Спорт” и програма “Социален туризъм”.

Публикуванo на 20.10.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21020721ВН/08.10.2021 г. относно допълнение и изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна.

Публикуванo на 13.10.2021 г


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов с рег.№ОС21000452ВН/28.09.2021 г. относно изменение на Наредба да управление на отпадъците на територията на община Варна.

Публикуванo на 28.09.2021 г


icon-pdf Предложение от общински съветници от Коалиция “БСП за България” при Общински съвет-Варна с №ОС21000409ВН/16.08.2021 г., относно приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на териториятана община Варна.

Публикуванo на 17.08.2021 г


icon-pdf Предложение от групата на ПП”Възраждане” при Общински съвет-Варна с №РД21011926ВН/11.06.2021 г., относно промяна в “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна” за отпадане на изискване за “мокър печат”.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 11.08.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно приемане на статут за присъждане на награда “Юнакъ” за постижения в областта на спорта.

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна с №ОС21000250ВН/13.05.2021 г. относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за участието на Община Варна в публичните предприятия.

Публикуванo на 13.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008372ВН/20.04.2021 г. относно допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна

Публикуванo на 28.04.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21003879ВН/24.02.2021 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна.

Публикуванo на  02.03.2021 г.,


icon-pdf Предложение №ОС21000080ВН/15.02.2021 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал.1 от ЗУТ

Публикуванo на  15.02.2021 г.,


icon-pdf Предложение №РД21001864ВН/27.12.2020 г. относно приемане на Стратегия за предучилищно и училищно образование на Община Варна 2021-2025 г.

icon-pdf Проект на стратегия

icon-pdf Мотиви

icon-pdf Предварителна оценка на въздействието

Публикуванo на  15.02.2021 г., публикувано на Портала за обществени консултации  на 12.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2021 г.

Публикуванo на  27.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Приложение №1 и Приложение №2 към одобрена от Общински съвет – Варна Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД20023849ВН/10.12.2020 г. изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование. 

Срокът за публикуване в портала за обществени консултации на предложението е 14-дневен, съгласно чл.26, ал.4, изречение последно от Закона за нормативните актове. По-краткият срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на иституциите в системата на предучилищното образование, в които се осъществява задължително предучилищно образование от началото на 2021 г.
Заинтересованите лица могат да подават своите предложения и становища в Центъра за административно обслужване на Община варна или на e-mail: adm_obsluzhvane@varna.bg

Публикуванo на 10.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20023231ИП/02.12.2020 г. изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна. 

Публикуванo на 10.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000699ВН/03.12.2020 г. от Николай Капитанов-общински съветник относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД200023244ВН/02.12.2020 г. изменение и допълнение на т. 9.14: “Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна”, от Приложение 2 Към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №МД20001442ВН_002ВН/06.11.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна   

Публикуванo на 19.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000599ВН/09.10.2020 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Варна за провеждане на търговската дейност на територията на община Варна

Публикуванo на 09.10.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000572ВН/24.09.2020 г. относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Варна.

Публикуванo на 28.09.2020 г.

icon-pdf Становище на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна по предложене№ОС20000572ВН/24.09.2020 г. относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Варна.

Публикуванo на 08.10.2020 г.

icon-pdf Становище на Дирекция “Правно-нормативно обслужване” към Община Варна по предложене №ОС20000572ВН/24.09.2020 г. относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Варна.

Публикуванo на 13.10.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000569ВН/24.09.2020 г. относно промяна на данък върху таксиметров превоз на пътници.

Публикуванo на 23.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000563ВН/21.09.2020 г. относно изменение на т.6 от част II – Дирекция “Местни данъци” на чл.67 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на 23.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20016337ВН/01.09.2020 г. относно приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и приемане на нова Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна, приемане на Цени на превозни документи.

Публикуванo на 23.09.2020 г.
Публикуванo на Портала за общесвени консултации на 21.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000501ВН/04.08.2020 г. относно приемане на изменение в Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 05.08.2020 г.

icon-pdf Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно постъпили предложения по №ОС20000501ВН/04.08.2020 г.

Публикуванo на 28.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОМД20000882ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно отмяна на Статут за определяна на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши учебни заведения за постигнати високи резултати и приемане на нов Статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН_005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с Предложение с рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г. 

Публикуванo на 02.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000382ВН_001ВН/29.06.2020 г. относно промяна на “Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование”

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000304ВН/13.05.2020 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 13.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007928ВН/05.05.2020 г. относно промяна в Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и допълнение към Правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 04.05.2020 г.

icon-pdf Справка по чл.26, ал.4 от ЗНА за постъпили предложения и становища по предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на 10.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000078ВН/31.01.2020 г. относно промени в Правилника за работа за организацията и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 03.02.2020 г.

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Публикуванo на 13.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №КДР20000081ВН/21.01.2020 г. относно промени в Правилника за работа на Фонд “Култура” на Община Варна

Публикуванo на 23.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000775ВН/30.12.2019 г. относно Насоки за кандидатстване за 2020г. по Фонд “Култура”

Публикуванo на 03.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19023254ВН/09.12.2019 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

icon-pdf Мотиви към проект за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 09.12.2019 г.

icon-pdf Справка с постъпили предложения и становище по Проект за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикувана в 09:20 ч. на 27.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

Публикуванo на 18.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023701ВН/13.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински център за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

icon-pdf Мотиви към предложение №РД19023701ВН/13.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински център за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

Публикуванo на 16.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000739ВН/04.12.2019 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна

icon-pdf Справка за постъпили предложения по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна (по чл. 26, ал.5 от ЗНА)  

Публикувани на 04.12.2019 г.


icon-pdf Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

icon-pdf Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 19.11.2019 г.