Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023

Начало > ...

Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023

В този раздел се публикуват проекти на нормативни актове на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно проект на нормативен акт в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на проекта.


icon-pdf Предложение №ОС20000563ВН/21.09.2020 г. относно изменение на т.6 от част II – Дирекция “Местни данъци” на чл.67 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на 23.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20016337ВН/01.09.2020 г. относно приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и приемане на нова Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна, приемане на Цени на превозни документи.

Публикуванo на 23.09.2020 г.
Публикуванo на Портала за общесвени консултации на 21.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000501ВН/04.08.2020 г. относно приемане на изменение в Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 05.08.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОМД20000882ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно отмяна на Статут за определяна на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши учебни заведения за постигнати високи резултати и приемане на нов Статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН_005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с Предложение с рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г. 

Публикуванo на 02.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000382ВН_001ВН/29.06.2020 г. относно промяна на “Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование”

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000304ВН/13.05.2020 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 13.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007928ВН/05.05.2020 г. относно промяна в Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и допълнение към Правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 04.05.2020 г.

icon-pdf Справка по чл.26, ал.4 от ЗНА за постъпили предложения и становища по предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на 10.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000078ВН/31.01.2020 г. относно промени в Правилника за работа за организацията и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 03.02.2020 г.

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Публикуванo на 13.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №КДР20000081ВН/21.01.2020 г. относно промени в Правилника за работа на Фонд “Култура” на Община Варна

Публикуванo на 23.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000775ВН/30.12.2019 г. относно Насоки за кандидатстване за 2020г. по Фонд “Култура”

Публикуванo на 03.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19023254ВН/09.12.2019 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

icon-pdf Мотиви към проект за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 09.12.2019 г.

icon-pdf Справка с постъпили предложения и становище по Проект за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикувана в 09:20 ч. на 27.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

Публикуванo на 18.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023701ВН/13.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински център за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

icon-pdf Мотиви към предложение №РД19023701ВН/13.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински център за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

Публикуванo на 16.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000739ВН/04.12.2019 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна

icon-pdf Справка за постъпили предложения по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна (по чл. 26, ал.5 от ЗНА)  

Публикувани на 04.12.2019 г.


icon-pdf Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

icon-pdf Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 19.11.2019 г.