Рекорден бюджет за образование ще отдели Варна през тази година

NO_12_04Рекорден бюджет за образование ще отдели Варна през 2022 г. Проекторамката по това перо възлиза на 202 335 000 лв. и е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината – 36,2%. Средствата са значително увеличени – с 30 374 637 лв. спрямо отчета за 2021 г., стана ясно на днешното заседание на ресорната комисия, на което беше приета финансовата рамка за функция „Образование“.

През 2016 г. макрорамката за образование бе близо 91,2 млн. лв., през 2018 г. – 118,5 млн. лв., а през миналата – почти 185 млн. лв.

Капиталовата програма за функция „Образование“ за 2022 г. е в размер на 14 млн. лева. Предвидено е изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 3 детски градини и 3 училища, като част от финансирането е осигурено по Програмата на Министерството на образованието с цел осигуряване на едносменен режим на обучение и успешно въвеждане на задължително предучилищно образование за децата, навършили 4-годишна възраст.

През 2022 г. общината планира да започне строителството на нова детска градина за 4 групи на ул. “Хъшове“ №2 и на нова сграда на ДГ №48 “Ран Босилек” в с. Тополи.  Друг обект, който фигурира в капиталовата програма, е ДГ №17 „Д-р Петър Берон“. Предвидени са средства за завършване на основния ремонт на бившия дом „Другарче“, който е предназначен за ползване от детското заведение, както и за нов корпус за 3 групи. Предстоят основни ремонти на площадките за игра в ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №44 „Валентина Терешкова“ и ДГ №51 “Ран Босилек” в с. Констатиново.

В програмата е планирано финансиране за нова сграда за Гимназията с преподаване на чужди езици ПГЧЕ „Йоан Екзарх“, за нов корпус за VII СУ “Найден Геров” и за проекти за нови сгради на  МГ „Д-р Петър Берон“ и ПІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов“. Общината е планирала и ремонт на спортните площадки на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“.

Ще продължат да се развиват и общинските образователни програми, за които са заделени общо 970 000 лв.  Тази година ще бъдат реализирани програмите „Младежки дейности 2022“,  „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2022 г.“, „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2022 г.“, „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна през 2022 г.“