Съобщение за отлагане на заседание

Съобщение относно отмяна на насрочено заседание на Общински съвет – Варна за 22.02.2024 г. от 10:00 ч.

Приетото решение за отлагане на заседанието на Общински съвет – Варна за 22.02.2024 г. от 10:00ч., взето на основание чл. 54, ал. 2 от Правилник за организацията и дейносттана Общински съвет – Варна, е взето след изтичане на продълженото работно време до18:00 ч. с решение на Общински съвет-Варна и е незаконосъобразно, поради което ще бъде свикано ново заседание на Общински съвет – Варна по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация от председателя на Общинскисъвет-Варна, на което ще бъдат разгледани неразгледаните точки от дневния редна заседание № 6, проведено  на21.02.2024 г.