Варненски села с шанс за достъп до европейски средства чрез Програмата за развитие на селските райони

2За първи път откакто България е член на ЕС, селата от община Варна имат шанс за достъп до еврофинансиране чрез Програмата за развитие на селските райони. На извънредно заседание днес местният парламент даде зелена светлина на администрацията да  кандидатства по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

В предходните два програмни периода градска община нямаше право да включи селата, които са на нейна територия, в проектите по Програмата за развитие на селските райони. Тази възможност се открива сега за първи път за новия програмен период 2021-2027 г. и позволява във варненските села да се реализират различни малки проекти.

Варна ще кандидатства съвместно с Община Аврен. В проекта ще бъдат включени селата Звездица, Тополи, Казашко и Константиново. Единствено Каменар остава извън проектното предложение, тъй като изискването по Програмата за развитие на селските райони е да има непрекъсваемост на границите между селата и между партньорската община Аврен. Водени са разговори това село да бъде включено към стратегията на Община Аксаково, която също ще кандидатства по програмата.

Размерът на финансирането е до 25 000 евро за настоящия проект, в рамките на който ще се подготви стратегия. В нея ще бъдат описани целите и дейностите, предвидени за реализация  на територията на селата през програмния период. След одобрение на стратегията от Министерство на земеделието ще се създаде местна инициативна група, която да я реализира. Финансирането ще е до 3 млн. лева и според сегашните указания 50% от средствата ще бъдат за бизнеса и неправителствения сектор на територията на четирите села и община Аврен, а останалите 50% – за инициативи на местната власт.

Проектното предложение трябва да се подаде най-късно до 31 юли 2022 г., а максималната продължителност за изпълнение е до 6 месеца от сключване на договора.