Възнагражденията на ръководствата на общинските дружества ще се определят по нови правила

1Възнагражденията на органите за управление и контрол на публичните общински предприятия да се определят по нови правила. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна. Измененията, предложени от председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, бяха одобрени от членовете на комисията по собственост и стопанство.

Сегашните правила са изцяло заимствани от Закона за публичните предприятия. Те обаче са трудно приложими по отношение на общинските публични предприятия – в частта на критериите за определяне на възнаграждението в зависимост от стойността на активите, средносписъчния брой на персонала по трудови договори и др. Същевременно законодателят е предоставил възможност на органите на местно самоуправление да определят самостоятелно реда за определяне на възнагражденията на органите за управление и контрол на общинските търговски дружества.

Предложението, което беше одобрено на днешното заседание, е заплатите да бъдат диференцирани според вида и спецификата на дейността на търговското дружество.2

На днешното заседание съветниците дадоха съгласието си за продажба на два апартамента, собственост на дружеството в ликвидация „Централен универсален магазин“ ЕАД. За да може да се заличи от Търговския регистър и от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, дружеството трябва да плати задълженията си към Община Варна в размер на близо 220 000 лева, произтичащи от дължим данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. „ЦУМ – Варна“ притежава два апартамента с данъчни оценки общо 345 000 лева. Имотите ще бъдат предложени за продажба чрез публичен търг. Сумите, останали след погасяване на задълженията, ще бъдат възстановени от Община Варна след заличаване на дружеството.