Декларации по ЗПУКИ

Начало > ...

Декларации по ЗПК

Образци на декларации

До утвърждаване от Общински съвет – Варна на нови образци на декларации за несъвместимост и за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл.49, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г./, общинските съветници подават следните образци на декларации: