Графици за извозване на отпадъци в гр.Варна

Начало > ...

Графици за извозване на отпадъци

График за смесени битови отпадъциБитови отпадъци са отпадъците, образувани от домакинствата, както и от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с тях, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство. Смесените битови отпадъци, генерирани от домакинствата се транспортират до инсталацията за механично-биологично третиране в с. Езерово, на основание договор между Община Варна и фирма „Екоинвест Асетс“ АД.

 

График за едрогабаритни отпадъци – Едрогабаритните отпадъци представляват обемни битови отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и изискват специфична организация за предаване и третиране. Това са шкафове, дивани, матраци, фотьойли, кресла, столове, маси, мокети, килими и др. За да е по-чиста територията на община Варна, оставете до контейнера вашите едрогабаритни отпадъци един ден, преди графика за вашия район.

 

Строителни отпадъци – (Координати на фирмите, притежаващи разрешително за транспортиране на строителни отпадъци) – Строителни отпадъци се образуват при извършване на строителни и монтажни работи, при премахване на строежи и при реконструкция и основен ремонт на строежи. Те представляват почва и камъни, бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун и др., както и смеси от всичко изброено. Законът за управление на отпадъците забранява нерегламентирано да се изхвърлят и изгарят строителните отпадъци, както и изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки. Съгласно своите ангажименти, кмета на Община Варна организира и контролира система за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. Транспортирането на строителни отпадъци се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ за тази дейност до площадки за последващото им третиране.

 

Разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата – Голям процент от образуваните в домакинствата отпадъци притежават опасни свойства и представляват риск за околната среда и човешкото здраве. Поради тази причина същите е необходимо да бъдат събирани разделно от общия битов отпадъчен поток и предавани за последващо третиране. Такива отпадъци са: живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и др. За събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата, на територията на община Варна е сключен договор с „БалБок инженеринг“ АД. Събирането на тези отпадъци се осъществява чрез провеждане на кампании по предварително уточнен график чрез разполагане на мобилни съоръжения във всички райони на града.

 

Биоразградими отпадъци – “Биоразградими отпадъци” са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни, растителни отпадъци, хартия, картон и други. Цялото събрано количество зелени отпадъци от територията на община Варна се предава от фирмите, поддържащи чистотата на обществените територии и Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“ на регионалната система за управление на отпадъците за компостиране.

 

Информация за събиране на масово разпространени отпадъци, в т.ч.  отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излязло от употреба моторно превозно средство, излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.

 

Графиците за извозване на отпадъци се публикуват на сайта на Община Варна на адрес https://varna.bg/bg/1310