Конкурс – медийни проекти 2022 г.

Начало > ...

Конкурс – медийни проекти 2022 г.


Публикувано на 22.11.2022 г

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕ НА МЕДИЙНИТЕ ПРОЕКТИ

Предвид настъпващия период на отчитане на медийните проекти припомняме, че при изготвянето на единния отчет следва да се съобрази следното (освен спазването на условията и сроковете за това):

– Към съдържателната част на отчета (Приложение № 4)  е необходимо да се приложат доказателства за изпълнението на заложените качествени и количествени индикатори в одобреното проектно предложение на изпълнителя.

– Към финансовата част на отчета, освен попълнената таблица за направените финансови разходи по проекта (Приложение № 5), следва да се представят заверени за вярност копия на всички счетоводни и други документи, установяващи направените разходи по основание и размер, подредени в реда, по който са посочени в таблицата-приложение 5.

Доказателства /документи/ е необходимо да има и за самоучастието на изпълнителя. Съгласно решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна в отчетите на изпълнителите следва да бъде проследимо освен изпълнението на проектите, тяхното възприемане преимуществено от варненска публика, а и резултатите от тях по начин, осигуряващ спазването на принципа за прозрачно и целесъобразно разходване на публични
средства.

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на законодателството на Република България и решенията на Общински съвет – Варна и  Оценителната комисия.

Единният отчет се внася в Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43 с придружително писмо, адресирано до Председателя на Оценителната комисия (може да се ползва приложеният по-долу образец).

Моля, вижте приложените Правила за отчитане!

Правила за отчитане /pdf/


Публикувано на 18.10.2022 г.

ПРАВИЛА ЗА ОТЧИТАНЕ НА МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

Изпълнението на договор за съфинансиране на медиен проект се отчита с единен отчет, съдържащ съдържателен и финансов отчети, внесен съгласно условията и срока на сключения договор в Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43 с придружително писмо, адресирано до Председателя на Оценителната комисия (може да се ползва приложения по-долу образец).

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на законодателството на Република България и решенията на Общински съвет – Варна и  Оценителната комисия.

Съдържателният отчет (Приложение № 4 )  включва и доказателства за изпълнението на заложените качествени и количествени индикатори в одобреното проектно предложение на изпълнителя.

Финансовият отчет (Приложение № 5 ) съдържа попълнена таблица за направените финансови разходи по проекта  със съответната документация за тях, включително и самоучастието на изпълнителя. Към финансовия отчет се прилагат заверени за вярност копия от всички документи за направените разходи.

Изпълнителите на проекти са длъжни да съхраняват цялата документация за срок от пет години след приключване на изпълнение на проекта.

Съгласно решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна в отчетите на изпълнителите следва да бъде проследимо освен изпълнението на проектите, тяхното възприемане преимуществено от варненска публика, а и резултатите от тях по начин, осигуряващ спазването на принципа за прозрачно и целесъобразно разходване на публични средства.

Правила за отчитане /pdf/

Придружително писмо /MS word/

Съдържателен отчет (Приложение № 4) /MS word/

Финансов отчет /Excel/ (Приложение № 5)


Публикувано на 02.08.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На осн. т. VIII, изр. 2 от решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна Оценителната комисия за разглеждане, оценяване и наблюдение на медийни проекти обявява в 3-дневен срок от утвърждаване от Кмета на Община Варна списъка на одобрените за съфинансиране кандидати по процедурата, както следва:

1.Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000439ВН/ 10.06.2022г. – „Дарик радио” АД, – „ЛЯТОТО Е ВАРНА“
2.Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000440ВН/ 10.06.2022г. – „Дарик радио” АД,  –  „ЗАЛА ПЛЕНАРНА“
3.Проектно предложение с първоначален вх. №ОС22000438ВН/ 10.06.2022г.,допълнено с № ОС22000438ВН-001ВН/13.06.2022г. – БНТ, РТЦ – ВАРНА – „СОЦИАЛНА ВАРНА“
4. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000444ВН/ 10.06.2022г. – „СКАТ“ ООД  – “ВАРНА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ“
5. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000446ВН/ 13.06.2022г. -„ОФЛАЙН МАГАЗИН“ ООД – „ВИНАГИ ДОБРЕ ДОШЪЛ ВЪВ ВАРНА“
6. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000450ВН/ 13.06.2022 г. -БНТ, РТЦ – ВАРНА- „ПО СТЪПКИТЕ НА ОСНОВАТЕЛИТЕ“
7. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000455ВН/ 13.06.2022 г.- „БИОМАС ПАУЪР ПРОДЖЕКТ“ ЕООД – „СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО НАСЛЕДСТВО – ТРАДИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ“
8. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000457ВН/ 13.06.2022 г. – „СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД -„ТВОЯТА ВАРНА“
9. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000458ВН/ 13.06.2022 г. – „СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД-    „ПО ПЛАДНЕ“
10. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000462ВН/ 13.06.2022 г.-„МЕДИЯ ГРУП 24“ ЕООД –  „ПЪТЯТ НА РАЗЛИЧНИТЕ“
11. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000463ВН/ 13.06.2022 г.-„БНР-РРС ВАРНА“-  „ВАРНЕНЦИ НА СТАРТ“
12. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000447ВН/ 13.06.2022 г. – „168 ЧАСА“ ООД – „ОБИКНИ ВАРНА КАТО ВАРНЕНЕЦ- ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ“
13. Проектно предложение с първоначален вх. № ОС22000448ВН/ 13.06.2022 г. -„168 ЧАСА“ ООД – „ВАРНА РЕСТАРТ

На основание т. ХI от решението на Общинския съвет предстои сключване на договори за съфинансиране с одобрените кандидати.


Публикувано на 15.07.2022 г.

С Решение № 3.4 по протокол № 5 Оценителната комисия на основание № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна определя петдневен срок от публикуването на Списъка с допуснатите за финансиране проектни предложения, съдържащ информация за размера на отпуснатото финансиране, изготвен след получено от Министерство на културата писмо с вх. № ОС22000585ВН/14.07.2022Г във връзка с искана информация с писмо на Председателя на ПК КДР- Общински съвет- Варна и председател на Оценителната комисия за разглеждане на медийни проекти относно информация в регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ предвид недостъпността до актуализирания списък на сайта на Министерство на културата за представяне на коригирани проектни предложения от страна на кандидатите, по чиито проектни предложения са направени корекции или редукции.

Коригираните проектни предложения предвид, че първоначално подадените и вече разгледани такива на кандидатите имат одобрен размер на съфинансиране от страна на Община Варна във връзка с представена, разгледана, оценена и одобрена проектна идея, представляват преработване на бюджета на проектното предложение за планираните дейности, без да се променя техния характер и основно съдържание, водещо до реализация на проектната идея.

Възможностите за корекция включват : 1.намаляване на количеството /обема на работа/, предвидено първоначално за сметка на общината, като се предвиди по-голям размер на собствено финансиране на кандидата, 2. премахване на дейности, но единствено по начин да не се променя смисъла на проекта, 3. намаляване на срока за изпълнението на проекта при запазване на обема и съдържанието на съфинансираните от Община Варна проектни дейности.

Срок за представяне на коригираните проектни предложения – 20 юли 2022г.

Коригираните проектни предложения на медийните доставчици се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

Кандидатите има право да откажат финансирането и да не предоставят изисканите промени в документацията.

icon-pdf Списък с допуснатите за финансиране проектни предложения


Оценителната комисия за медийни проекти, определена с решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна, предвид установеното след изтичане на срока за отстраняване на административни несъответствия с протокол № 3 взе следните решения:

Решение № 1.1.:

Оценителната комисия за медийни проекти допуска до съдържателна оценка следните проектни предложения:

Първоначален

входящ номер

Име на кандидата Наименование на проекта
ОС22000439ВН/

10.06.2022г.

„Дарик радио” АД

ЕИК 831476119

„ЛЯТОТО Е ВАРНА“
ОС22000440ВН/

10.06.2022г.

„Дарик радио” АД

ЕИК 831476119

„ЗАЛА ПЛЕНАРНА“
 ОС22000438ВН/

10.06.2022г., допълнено с

ОС22000438ВН-001ВН/

13.06.2022г.

БНТ, РТЦ – ВАРНА,

ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ

ЕИК 0006723500049

„СОЦИАЛНА ВАРНА“
ОС22000445ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК BG812104705

„ЕТНОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРНЕНСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ“
ОС22000444ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК 812104705

“ВАРНА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ“
ОС22000443ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК 812104705

„НЕВИДИМОТО ИЗКУСТВО“
 ОС22000442ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК 812104705

 „ВАРНА НА ФОКУС“
ОС22000447ВН/

13.06.2022 г.

„168 ЧАСА“ ООД

ЕИК 831400025

„ОБИКНИ ВАРНА КАТО ВАРНЕНЕЦ- ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ“
ОС22000448ВН/

13.06.2022 г.

„168 ЧАСА“ ООД

ЕИК 831400025

„ВАРНА РЕСТАРТ“
ОС22000449ВН/

13.06.2022 г.

„РОЯЛ КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА BGTOURISM.BG

ЕИК 205185996

„ВАРНА – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА ЧРЕЗ ТУРИЗЪМ“
ОС22000450ВН/

13.06.2022 г.

БНТ, РТЦ – ВАРНА, ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ

ЕИК 0006723500049

„ПО СТЪПКИТЕ НА ОСНОВАТЕЛИТЕ“
ОС22000451ВН/

13.06.2022 г.

„ТРУД МЕДИА“ ЕООД

ЕИК 203021560

„МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ – СКРИТОТО БОГАТСТВО НА ВАРНА. ДАДЕНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
ОС22000457ВН/

13.06.2022 г.

„СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД

ЕИК 202977153

„ТВОЯТА ВАРНА“
ОС22000458ВН/

13.06.2022 г.

„СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД

ЕИК 202977153

„ПО ПЛАДНЕ“
ОС22000461ВН/

13.06.2022 г.

„БНР-РРС ВАРНА“

0006723430025

„ФЕСТИВАЛИТЕ: КЛАСИЧЕСКИ ТОП 3 НА ВАРНЕНЦИ“
ОС22000462ВН/

13.06.2022 г.

„МЕДИЯ ГРУП 24“ЕООД

ЕИК 160100650

„ПЪТЯТ НА РАЗЛИЧНИТЕ“
ОС22000463ВН/

13.06.2022 г.

„БНР-РРС ВАРНА“

0006723430025

„ВАРНЕНЦИ НА СТАРТ“

Решение № 1.2.:

Оценителната комисия за медийни проекти допуска под условие до съдържателна оценка проектните предложения на кандидати, заявили вписване в регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, но невписани  в актуализирания списък на същия на сайта на Министерство на културата предвид неизтекъл срок (окончателна проверка за допустимост на кандидатите ще се осъществи след изтичане на срока по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ), както следва:

 

Първоначален

входящ номер

Име на кандидата Наименование на проекта
ОС22000433ВН/

08.06.2022г.

ФОНДАЦИЯ „ГРАД И ПОСОКИ“

ЕИК 176623620

„ДВАДЕСЕТ ХУДОЖНИЦИ НА ВАРНА“
ОС22000446ВН/

13.06.2022г.

ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД

ЕИК 206257441

„ВИНАГИ ДОБРЕ ДОШЪЛ ВЪВ ВАРНА“
ОС22000453ВН/

13.06.2022 г.

„ЦИНТ МЕДИА“ ЕООД

ЕИК 200365435

„НОВИ ПОСОКИ“
ОС22000455ВН/

13.06.2022 г.

„БИОМАС ПАУЪР ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

ЕИК 204083846

„СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО НАСЛЕДСТВО – ТРАДИЦИИИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ“
ОС22000456ВН/

13.06.2022 г.

„ВЕНИС ГРУП“ ЕООД

ЕИК202444664

„ВАРНА – 4 СЕЗОНА ПО-ДОСТЪПЕН И ПО-АТРАКТИВЕН ГРАД“

 

 

Решение № 1.3.:

Оценителната комисия за медийни проекти не допуска до съдържателна оценка следните проектни предложения със съответни мотиви, както следва:

Първоначален входящ номер Име на кандидата Наименование на проекта Мотиви за недопускане до съдържателна оценка
ОС22000437ВН/

10.06.2022г.

ВАРНА СПОРТ ДЗЗД,

ЕИК 103903468

„АЗ И МОЯТА, ТВОЯТА, НАШАТА ВАРНА“

От представените документи по проектното предложение с първоначален входящ номер на заявление ОС22000437ВН/ 10.06.2022г и допълнително подадено в срока за отстраняване на административни несъответствия заявление не се изяснява юридическата връзка между кандидата-заявител в процедурата „Варна спорт“ ДЗЗД с посочено име на медийна услуга в заявлението по настоящата процедура varna-sport.com с евентуално предстоящо вписване при актуализиране на списъка на медийните доставчици по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, поддържан на уеб-страницата на Министерство на културата за 2022г, в качеството на лице, носещо редакционна отговорност за избора на съдържание на медийната услуга  и определящо начина , по който тя е организирана,  и групите в социалната мрежа Фейсбук, където съгласно информацията, която може да се извлече, ще се развиват (преимуществена) част от дейностите по проекта. Съгласно резултатите от проверката по допустимост по протокол № 2 на Оценителната комисия, публикувани на страницата на Общински съвет-Варна на 20.06.2022г, са констатирани следните административни несъответствия, касаещи проектното предложение, неотстранени в срока, определен в решението на Общински съвет и конкретизиран с решение на Оценителната комисия:

1. Към проектната документация не са представени приложения с номера 6 и 11 към заявлението: приложение 6 – автобиография на ръководителя на проекта /изискуемо предвид преценката за капацитета на кандидата за осъществяване на проекта/ и приложение 11- декларация свободен текст за размера на собственото участие на кандидата в проекта /предвид преценката доколко кандидатът има капацитет да обезпечи изпълнението чрез собствено съфинансиране/.

2. В проектното предложение няма описание на проектната идея, няма планирани дейности и срокове за изпълнението им, не са посочени конкретни теми, които се разработват чрез реализацията на проекта, не става ясно какво би било въздействието върху обществеността при и след осъществяване на проекта,  не се изясняват функциите и отговорностите на екипа по проекта, предвид, че е посочено, че проектът се изпълнява от 2 години и без съфинансиране от община Варна – не става ясна необходимостта от участието й на този етап, тъй като е написано, че проектът ще се изпълнява и без съфинансиране /доколко е целесъобразно разходването на обществен ресурс при тези обстоятелства/, неясни резултати и цел на проекта, няма заложени индикатори за изпълнение, не става ясно как предвидените разходи  в бюджета ще обезпечат изпълнение и какво ще е то.

Липсата на тази информация е съществена предвид изготвяне на съдържателна оценка и преценка на високата значимост и осъществяване на обективната информираност на варненската общественост и квалифицирането на проектното предложение като качествен медиен проект съобразно решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна.

3. В бюджета на проекта административните разходи значително надхвърлят допустимия процент на разходите, както и са заложени разходи за купуване на ДМА, които са недопустими такива.

Констатираните други  две административни несъответствия, а именно: кандидатът не е включен в актуализирания списък по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ и непредставени документи – приложения към първоначалното заявление в електронен вид не са от съществен характер поради следното: 1. неизтекъл срок за актуализация на списъка съгласно регистъра на МК по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, който изтича в срока на процедурата и на следващ етап ще бъде проверен повторно служебно, но от гледна точка представяне на информация, изходяща от МК за прието заявление за регистрация, е важен индикатор относно предприетите правни и фактически действия за спазване на закона от страна на кандидата и 2. електронният вариант на документите на проектното предложение бе изискван с оглед ползването им в работен порядък.

 

 ОС22000436ВН/

10.06.2022г.

 ВАРНА СПОРТ ДЗЗД,

ЕИК 103903468

 „СПОРТЪТ ВЪВ ВАРНА Е ВЕЧЕН, СЪБИРАМЕ ГО НА ЕДНО МЯСТО“

Съгласно резултатите от проверката по допустимост по протокол № 2 на Оценителната комисия, публикувани на страницата на Общински съвет-Варна на 20.06.2022г са констатирани следните административни несъответствия, касаещи проектното предложение, неотстранени в срока, определен в решението на Общински съвет и конкретизиран с решение на Оценителната комисия:

1. Към проектната документация не са представени приложения с номера 6 и 11 към заявлението: приложение 6 – автобиография на ръководителя на проекта /изискуемо предвид преценката за капацитета на кандидата за осъществяване на проекта/ и приложение 11- декларация свободен текст за размера на собственото участие на кандидата в проекта /предвид преценката доколко кандидатът има капацитет да обезпечи изпълнението чрез собствено съфинансиране/.

2. В проектното предложение няма описание на проектната идея, няма планирани дейности и срокове за изпълнението им, не са посочени конкретни теми, които се разработват чрез реализацията на проекта, не става ясно какво би било въздействието върху обществеността при и след осъществяване на проекта,  не се изясняват функциите и отговорностите на екипа по проекта, предвид, че е посочено, че проектът се изпълнява от 2 години и без съфинансиране от община Варна – не става ясна необходимостта от участието й на този етап, тъй като е написано, че проектът ще се изпълнява и без съфинансиране /доколко е целесъобразно разходването на обществен ресурс при тези обстоятелства/, неясни резултати и цел на проекта, няма заложени индикатори за изпълнение, не става ясно как предвидените разходи  в бюджета ще обезпечат изпълнение и какво ще е то.

Липсата на тази информация е съществена предвид изготвяне на съдържателна оценка и преценка на високата значимост и осъществяване на обективната информираност на варненската общественост и квалифицирането на проектното предложение като качествен медиен проект съобразно решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна.

3. В бюджета на проекта административните разходи значително надхвърлят допустимия процент на разходите, както и са заложени разходи за купуване на ДМА, които са недопустими такива.

Констатираните други  две административни несъответствия, а именно: кандидатът не е включен в актуализирания списък по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ и непредставени документи – приложения към първоначалното заявление в електронен вид не са от съществен характер поради следното: 1. неизтекъл срок за актуализация на списъка съгласно регистъра на МК по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, който изтича в срока на процедурата и на следващ етап ще бъде проверен повторно служебно, но от гледна точка представяне на информация, изходяща от МК за прието заявление за регистрация, е важен индикатор относно предприетите правни и фактически действия за спазване на закона от страна на кандидата и 2. електронният вариант на документите на проектното предложение бе изискван с оглед ползването им в работен порядък.

Публикувано на 27.06.2022 г.


icon-pdf Резултати от проверката по допустимост

Оценителната комисия за медийни проекти публикува резултатите от проверката по допустимост на подадените в срок проектни предложения съгласно свои решения по протокол№ 2 и във вр.с решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна.

Няма проектни предложения без административни несъответствия.

Съгласно решението на Общински съвет – Варна в тридневен срок от публикацията на резултатите по допустимостта на сайта на Общински съвет – Варна, считано от 20.06.2022г, кандидатите могат да отстранят констатираните административни несъответствия. Процедурата за отстраняване на административни несъответствия е чрез подаване на заявление в свободен текст до Председателя на Общинския съвет с приложени към него съответните приложения от комплекта документи с нанесени корекции и/или други съгласно установените несъответствия.

Срок за отстраняване на административни несъответствия – 23.06.2022г.

Публикувано на 20.06.2022 г.


Отговори на зададени въпроси

Въпрос 1:  Какво е Справка за регистрация в МК?
Отговор 1: Справка за регистрация в МК /Министерство на културата/ се събира по служебен път и не изисква предоставяне на документа от заявителя.

Въпрос 2: Какво представлява декларацията за уредени авторски и сродни права върху снимки, видеа, съдържание? Свободен текст ли е или е по образец?
Отговор 2: В т.12 от образеца на Декларация – Приложение 3 има текст, който е общ по обхват и замества отделна декларация. По Ваше желание можете да изготвите декларация в свободен текст. В него трябва да присъства информация, конкретизираща авторските и сродни права, засегнати в проектната Ви идея. Текстът в декларацията трябва да се изготви съобразно решението на Общински съвет-Варна, а именно: “Съдържанието на проектите е с предварително уредени авторски и сродни на тях права, включително и върху снимки, видеа, съдържание, за което доставчикът подава декларация при кандидатстването.”

Въпрос 3: Може ли проектите да бъдат под формата на свободен текст или същият трябва да е вкаран в рамките на Приложение 1?
Отговор 3: Въведени са образци за попълване /заявление, приложения/ при изготвяне на документите по проекта предвид спазване на еднаква форма от всички кандидати с посочване на определена информация в отделните полета.

Въпрос 4: Какъв е максималният размер на бюджета?
Отговор 4: Общият размер на бюджета не е ограничен. Но съфинансирането от страна на Община Варна по медийните проекти е, както следва: за проекти с краткосрочно изпълнение – до 3 месеца – до 15 000 лева и за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на отчетния период на проекта – до 30 000 лева.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЧИТАНЕ

Общински съвет – Варна обявява сесия за кандидатстване за съфинансиране и стимулиране на качествени медийни проекти.

Проектите на медийните доставчици се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

Всички документи, с изключение на заявлението за кандидатстване, се подават в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Заявлението се прикрепва към плика.

Срокът за кандидатстване е до две седмици от публикуване на обявата на сайта на Общинския съвет, т.е. до 13 юни 2022 г. (включително).

Пълните условия за кандидатстване можете да видите ТУК.

E-mail за връзка: konkurs.media.varna@gmail.com

icon-pdf Обява за кандидатстване за съфинансиране на медийни проекти

icon-pdf Заявление

word Заявление

icon-pdf Приложение № 1

word Приложение № 1

icon-pdf Приложение № 2

excel_resized Приложение № 2

icon-pdf Приложение № 3

word Приложение № 3

icon-pdf Правила за отчитане и одобрение на разходите за медийни проекти  – 2022 г.

icon-pdf  Карта за оценка на проектните предложения за съфинансиране на медийни проекти – 2022 г.

Публикувани на 30.05.2022 г.


icon-pdf Решение № 975-5(26)/17.05.2022 г. на Общински съвет-Варна за определяне на ред и условия за целево съфинансиране на конкурсен принцип на обществено значими медийни проекти.