Конкурс – медийни проекти 2022 г.

Начало > ...

Конкурс – медийни проекти 2022 г.


Оценителната комисия за медийни проекти, определена с решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна, предвид установеното след изтичане на срока за отстраняване на административни несъответствия с протокол № 3 взе следните решения:

Решение № 1.1.:

Оценителната комисия за медийни проекти допуска до съдържателна оценка следните проектни предложения:

Първоначален

входящ номер

Име на кандидата Наименование на проекта
ОС22000439ВН/

10.06.2022г.

„Дарик радио” АД

ЕИК 831476119

„ЛЯТОТО Е ВАРНА“
ОС22000440ВН/

10.06.2022г.

„Дарик радио” АД

ЕИК 831476119

„ЗАЛА ПЛЕНАРНА“
 ОС22000438ВН/

10.06.2022г., допълнено с

ОС22000438ВН-001ВН/

13.06.2022г.

БНТ, РТЦ – ВАРНА,

ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ

ЕИК 0006723500049

„СОЦИАЛНА ВАРНА“
ОС22000445ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК BG812104705

„ЕТНОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРНЕНСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ“
ОС22000444ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК 812104705

“ВАРНА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ“
ОС22000443ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК 812104705

„НЕВИДИМОТО ИЗКУСТВО“
 ОС22000442ВН/

10.06.2022г.

СКАТ ООД

ЕИК 812104705

 „ВАРНА НА ФОКУС“
ОС22000447ВН/

13.06.2022 г.

„168 ЧАСА“ ООД

ЕИК 831400025

„ОБИКНИ ВАРНА КАТО ВАРНЕНЕЦ- ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ“
ОС22000448ВН/

13.06.2022 г.

„168 ЧАСА“ ООД

ЕИК 831400025

„ВАРНА РЕСТАРТ“
ОС22000449ВН/

13.06.2022 г.

„РОЯЛ КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА BGTOURISM.BG

ЕИК 205185996

„ВАРНА – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА ЧРЕЗ ТУРИЗЪМ“
ОС22000450ВН/

13.06.2022 г.

БНТ, РТЦ – ВАРНА, ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ

ЕИК 0006723500049

„ПО СТЪПКИТЕ НА ОСНОВАТЕЛИТЕ“
ОС22000451ВН/

13.06.2022 г.

„ТРУД МЕДИА“ ЕООД

ЕИК 203021560

„МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ – СКРИТОТО БОГАТСТВО НА ВАРНА. ДАДЕНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
ОС22000457ВН/

13.06.2022 г.

„СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД

ЕИК 202977153

„ТВОЯТА ВАРНА“
ОС22000458ВН/

13.06.2022 г.

„СМАРТ ХОУМ СИС“ ООД

ЕИК 202977153

„ПО ПЛАДНЕ“
ОС22000461ВН/

13.06.2022 г.

„БНР-РРС ВАРНА“

0006723430025

„ФЕСТИВАЛИТЕ: КЛАСИЧЕСКИ ТОП 3 НА ВАРНЕНЦИ“
ОС22000462ВН/

13.06.2022 г.

„МЕДИЯ ГРУП 24“ЕООД

ЕИК 160100650

„ПЪТЯТ НА РАЗЛИЧНИТЕ“
ОС22000463ВН/

13.06.2022 г.

„БНР-РРС ВАРНА“

0006723430025

„ВАРНЕНЦИ НА СТАРТ“

Решение № 1.2.:

Оценителната комисия за медийни проекти допуска под условие до съдържателна оценка проектните предложения на кандидати, заявили вписване в регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, но невписани  в актуализирания списък на същия на сайта на Министерство на културата предвид неизтекъл срок (окончателна проверка за допустимост на кандидатите ще се осъществи след изтичане на срока по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ), както следва:

 

Първоначален

входящ номер

Име на кандидата Наименование на проекта
ОС22000433ВН/

08.06.2022г.

ФОНДАЦИЯ „ГРАД И ПОСОКИ“

ЕИК 176623620

„ДВАДЕСЕТ ХУДОЖНИЦИ НА ВАРНА“
ОС22000446ВН/

13.06.2022г.

ОФЛАЙН МАГАЗИН ООД

ЕИК 206257441

„ВИНАГИ ДОБРЕ ДОШЪЛ ВЪВ ВАРНА“
ОС22000453ВН/

13.06.2022 г.

„ЦИНТ МЕДИА“ ЕООД

ЕИК 200365435

„НОВИ ПОСОКИ“
ОС22000455ВН/

13.06.2022 г.

„БИОМАС ПАУЪР ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

ЕИК 204083846

„СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО НАСЛЕДСТВО – ТРАДИЦИИИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ“
ОС22000456ВН/

13.06.2022 г.

„ВЕНИС ГРУП“ ЕООД

ЕИК202444664

„ВАРНА – 4 СЕЗОНА ПО-ДОСТЪПЕН И ПО-АТРАКТИВЕН ГРАД“

 

 

Решение № 1.3.:

Оценителната комисия за медийни проекти не допуска до съдържателна оценка следните проектни предложения със съответни мотиви, както следва:

Първоначален входящ номер Име на кандидата Наименование на проекта Мотиви за недопускане до съдържателна оценка
ОС22000437ВН/

10.06.2022г.

ВАРНА СПОРТ ДЗЗД,

ЕИК 103903468

„АЗ И МОЯТА, ТВОЯТА, НАШАТА ВАРНА“

От представените документи по проектното предложение с първоначален входящ номер на заявление ОС22000437ВН/ 10.06.2022г и допълнително подадено в срока за отстраняване на административни несъответствия заявление не се изяснява юридическата връзка между кандидата-заявител в процедурата „Варна спорт“ ДЗЗД с посочено име на медийна услуга в заявлението по настоящата процедура varna-sport.com с евентуално предстоящо вписване при актуализиране на списъка на медийните доставчици по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, поддържан на уеб-страницата на Министерство на културата за 2022г, в качеството на лице, носещо редакционна отговорност за избора на съдържание на медийната услуга  и определящо начина , по който тя е организирана,  и групите в социалната мрежа Фейсбук, където съгласно информацията, която може да се извлече, ще се развиват (преимуществена) част от дейностите по проекта. Съгласно резултатите от проверката по допустимост по протокол № 2 на Оценителната комисия, публикувани на страницата на Общински съвет-Варна на 20.06.2022г, са констатирани следните административни несъответствия, касаещи проектното предложение, неотстранени в срока, определен в решението на Общински съвет и конкретизиран с решение на Оценителната комисия:

1. Към проектната документация не са представени приложения с номера 6 и 11 към заявлението: приложение 6 – автобиография на ръководителя на проекта /изискуемо предвид преценката за капацитета на кандидата за осъществяване на проекта/ и приложение 11- декларация свободен текст за размера на собственото участие на кандидата в проекта /предвид преценката доколко кандидатът има капацитет да обезпечи изпълнението чрез собствено съфинансиране/.

2. В проектното предложение няма описание на проектната идея, няма планирани дейности и срокове за изпълнението им, не са посочени конкретни теми, които се разработват чрез реализацията на проекта, не става ясно какво би било въздействието върху обществеността при и след осъществяване на проекта,  не се изясняват функциите и отговорностите на екипа по проекта, предвид, че е посочено, че проектът се изпълнява от 2 години и без съфинансиране от община Варна – не става ясна необходимостта от участието й на този етап, тъй като е написано, че проектът ще се изпълнява и без съфинансиране /доколко е целесъобразно разходването на обществен ресурс при тези обстоятелства/, неясни резултати и цел на проекта, няма заложени индикатори за изпълнение, не става ясно как предвидените разходи  в бюджета ще обезпечат изпълнение и какво ще е то.

Липсата на тази информация е съществена предвид изготвяне на съдържателна оценка и преценка на високата значимост и осъществяване на обективната информираност на варненската общественост и квалифицирането на проектното предложение като качествен медиен проект съобразно решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна.

3. В бюджета на проекта административните разходи значително надхвърлят допустимия процент на разходите, както и са заложени разходи за купуване на ДМА, които са недопустими такива.

Констатираните други  две административни несъответствия, а именно: кандидатът не е включен в актуализирания списък по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ и непредставени документи – приложения към първоначалното заявление в електронен вид не са от съществен характер поради следното: 1. неизтекъл срок за актуализация на списъка съгласно регистъра на МК по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, който изтича в срока на процедурата и на следващ етап ще бъде проверен повторно служебно, но от гледна точка представяне на информация, изходяща от МК за прието заявление за регистрация, е важен индикатор относно предприетите правни и фактически действия за спазване на закона от страна на кандидата и 2. електронният вариант на документите на проектното предложение бе изискван с оглед ползването им в работен порядък.

 

 ОС22000436ВН/

10.06.2022г.

 ВАРНА СПОРТ ДЗЗД,

ЕИК 103903468

 „СПОРТЪТ ВЪВ ВАРНА Е ВЕЧЕН, СЪБИРАМЕ ГО НА ЕДНО МЯСТО“

Съгласно резултатите от проверката по допустимост по протокол № 2 на Оценителната комисия, публикувани на страницата на Общински съвет-Варна на 20.06.2022г са констатирани следните административни несъответствия, касаещи проектното предложение, неотстранени в срока, определен в решението на Общински съвет и конкретизиран с решение на Оценителната комисия:

1. Към проектната документация не са представени приложения с номера 6 и 11 към заявлението: приложение 6 – автобиография на ръководителя на проекта /изискуемо предвид преценката за капацитета на кандидата за осъществяване на проекта/ и приложение 11- декларация свободен текст за размера на собственото участие на кандидата в проекта /предвид преценката доколко кандидатът има капацитет да обезпечи изпълнението чрез собствено съфинансиране/.

2. В проектното предложение няма описание на проектната идея, няма планирани дейности и срокове за изпълнението им, не са посочени конкретни теми, които се разработват чрез реализацията на проекта, не става ясно какво би било въздействието върху обществеността при и след осъществяване на проекта,  не се изясняват функциите и отговорностите на екипа по проекта, предвид, че е посочено, че проектът се изпълнява от 2 години и без съфинансиране от община Варна – не става ясна необходимостта от участието й на този етап, тъй като е написано, че проектът ще се изпълнява и без съфинансиране /доколко е целесъобразно разходването на обществен ресурс при тези обстоятелства/, неясни резултати и цел на проекта, няма заложени индикатори за изпълнение, не става ясно как предвидените разходи  в бюджета ще обезпечат изпълнение и какво ще е то.

Липсата на тази информация е съществена предвид изготвяне на съдържателна оценка и преценка на високата значимост и осъществяване на обективната информираност на варненската общественост и квалифицирането на проектното предложение като качествен медиен проект съобразно решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна.

3. В бюджета на проекта административните разходи значително надхвърлят допустимия процент на разходите, както и са заложени разходи за купуване на ДМА, които са недопустими такива.

Констатираните други  две административни несъответствия, а именно: кандидатът не е включен в актуализирания списък по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ и непредставени документи – приложения към първоначалното заявление в електронен вид не са от съществен характер поради следното: 1. неизтекъл срок за актуализация на списъка съгласно регистъра на МК по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ, който изтича в срока на процедурата и на следващ етап ще бъде проверен повторно служебно, но от гледна точка представяне на информация, изходяща от МК за прието заявление за регистрация, е важен индикатор относно предприетите правни и фактически действия за спазване на закона от страна на кандидата и 2. електронният вариант на документите на проектното предложение бе изискван с оглед ползването им в работен порядък.

Публикувано на 27.06.2022 г.


icon-pdf Резултати от проверката по допустимост

Оценителната комисия за медийни проекти публикува резултатите от проверката по допустимост на подадените в срок проектни предложения съгласно свои решения по протокол№ 2 и във вр.с решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна.

Няма проектни предложения без административни несъответствия.

Съгласно решението на Общински съвет – Варна в тридневен срок от публикацията на резултатите по допустимостта на сайта на Общински съвет – Варна, считано от 20.06.2022г, кандидатите могат да отстранят констатираните административни несъответствия. Процедурата за отстраняване на административни несъответствия е чрез подаване на заявление в свободен текст до Председателя на Общинския съвет с приложени към него съответните приложения от комплекта документи с нанесени корекции и/или други съгласно установените несъответствия.

Срок за отстраняване на административни несъответствия – 23.06.2022г.

Публикувано на 20.06.2022 г.


Отговори на зададени въпроси

Въпрос 1:  Какво е Справка за регистрация в МК?
Отговор 1: Справка за регистрация в МК /Министерство на културата/ се събира по служебен път и не изисква предоставяне на документа от заявителя.

Въпрос 2: Какво представлява декларацията за уредени авторски и сродни права върху снимки, видеа, съдържание? Свободен текст ли е или е по образец?
Отговор 2: В т.12 от образеца на Декларация – Приложение 3 има текст, който е общ по обхват и замества отделна декларация. По Ваше желание можете да изготвите декларация в свободен текст. В него трябва да присъства информация, конкретизираща авторските и сродни права, засегнати в проектната Ви идея. Текстът в декларацията трябва да се изготви съобразно решението на Общински съвет-Варна, а именно: “Съдържанието на проектите е с предварително уредени авторски и сродни на тях права, включително и върху снимки, видеа, съдържание, за което доставчикът подава декларация при кандидатстването.”

Въпрос 3: Може ли проектите да бъдат под формата на свободен текст или същият трябва да е вкаран в рамките на Приложение 1?
Отговор 3: Въведени са образци за попълване /заявление, приложения/ при изготвяне на документите по проекта предвид спазване на еднаква форма от всички кандидати с посочване на определена информация в отделните полета.

Въпрос 4: Какъв е максималният размер на бюджета?
Отговор 4: Общият размер на бюджета не е ограничен. Но съфинансирането от страна на Община Варна по медийните проекти е, както следва: за проекти с краткосрочно изпълнение – до 3 месеца – до 15 000 лева и за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на отчетния период на проекта – до 30 000 лева.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЧИТАНЕ

Общински съвет – Варна обявява сесия за кандидатстване за съфинансиране и стимулиране на качествени медийни проекти.

Проектите на медийните доставчици се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

Всички документи, с изключение на заявлението за кандидатстване, се подават в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Заявлението се прикрепва към плика.

Срокът за кандидатстване е до две седмици от публикуване на обявата на сайта на Общинския съвет, т.е. до 13 юни 2022 г. (включително).

Пълните условия за кандидатстване можете да видите ТУК.

E-mail за връзка: konkurs.media.varna@gmail.com

icon-pdf Обява за кандидатстване за съфинансиране на медийни проекти

icon-pdf Заявление

word Заявление

icon-pdf Приложение № 1

word Приложение № 1

icon-pdf Приложение № 2

excel_resized Приложение № 2

icon-pdf Приложение № 3

word Приложение № 3

icon-pdf Правила за отчитане и одобрение на разходите за медийни проекти  – 2022 г.

icon-pdf  Карта за оценка на проектните предложения за съфинансиране на медийни проекти – 2022 г.

Публикувани на 30.05.2022 г.


icon-pdf Решение № 975-5(26)/17.05.2022 г. на Общински съвет-Варна за определяне на ред и условия за целево съфинансиране на конкурсен принцип на обществено значими медийни проекти.