Наредби на Общински съвет

Наредби на Общински съвет


folder-icon Наредба за обществения ред


folder-icon Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна


folder-icon Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна


folder-icon Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна


folder-icon Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Варна


folder-icon Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна


folder-icon Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма ”Спорт” и програма ”Социален туризъм” в Община Варна


folder-icon Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове в община Варна


folder-icon Наредба за реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна, предоставени за управление на ОП “Спорт – Варна”


folder-icon Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на община Варна


folder-icon Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията


folder-icon Наредба за рекламна дейност на територията на община Варна


folder-icon Наредба за принудително преместване на ППС с техническо средство ‘паяк’ на територията на община Варна


folder-icon Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна


folder-icon Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


folder-icon Наредба за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия /обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др./


folder-icon Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества