Община Варна продължава да е финансово стабилна

Община Варна затвърждава финансовата си стабилност. За поредна година тя е изпълнила показателите за финансова самостоятелност и устойчивост и за инвестиционна активност. Това стана ясно на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Варна за 2018 година, организирано от председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов.

Тенденцията за устойчив ръст на приходите се запазва. Реалният размер на получените приходи към края на 2018 г. е 388,2 млн. лева, заяви Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Варна, която представи отчета на бюджета. В зала „Пленарна“ присъстваха зам.-кметове, общински съветници, представители на администрацията, граждани.

Местните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 83,2 млн. лева. Изпълнението им спрямо актуализирания бюджет за 2018 г. е 104%, а спрямо предходната година – 101%. По-голяма събираемост е отчетена при налозите върху наследствата, превозните средства и придобиване на имущество по възмезден начин.

Постъпилите в общинската хазна неданъчни приходи са общо 60,6 млн. лева. Те са с над 2 млн. лева повече спрямо актуализирания план. Ръст има на постъпленията от собственост, общински такси, глоби и концесии.

Първоначалната макрорамка на бюджета беше в размер на 393,7 млн. лв., но след актуализацията бe коригирана на 383,7 млн. лева. Ставките на местните налози за поредна година останаха непроменени.

Отчетът показва добра балансираност на бюджета. Ефективното управление на разходите направи възможно изпълнението на амбициозна капиталова програма за близо 76 млн. лева. Най-много средства са изразходвани за строителството на новия булевард „Васил Левски“ – – 52 млн. лева, за изграждането на пробива на бул. „Сливница“ – 4,5 млн. лева и за новия парк „Възраждане“ – 2,4 млн. лева. Разходите за апаратура и ремонти във варненски лечебни заведения са за близо 2 млн. лева. Инвестициите в Младежкия дом са в размер на 1,5 млн. лева.

Благодарение на финансовата стабилност през 2018 г. на Община Варна е присъден по-висок кредитен рейтинг – BBB , с перспектива стабилна. Това означава, че градът става още по-привлекателно място за насочване на инвестиции. Факторите, довели до повишаване на оценката, са: ръстът на населението; ниското ниво на безработица – 3%; увеличението на собствените приходи на общината на годишна база; по-високият дял на хората в трудоспособна възраст спрямо средния за страната. Липсата на просрочени задължения също е повлияла на крайната оценка.

Годишният финансов отчет на бюджета е одитиран и заверен от Сметната палата. Според проверяващата институция общината е спазила и изпълнила всички финансови показатели и е сред общините с най-добри параметри по тези показатели.