Тодор Балабанов председателства заседание на Съвета за развитие на Североизточен регион

FB_BalabanovКлючов за развитието на Североизточна България документ беше одобрен с пълно единодушие на днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион. Става дума за Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион /ИТСР/ за планиране от ниво 2 – документ от нов тип, определящ средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво регионално и местно развитие на територията на областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище през новия програмен период 2021-2027 г.

Събитието се състоя онлайн и бе ръководено от председателя на Общински съвет – Варна Тодор Балабанов. В заседанието се включиха представители на администрациите на четирите области в Североизточна България с общо 35 общини.

Областният управител на Варна Марио Смърков също взе участие в срещата и по негово предложение в Стратегията бяха включени мерки за укрепване на свлачищата и срутищата, засягащи републиканската пътна мрежа, населените места и Черноморското крайбрежие. Целта е да бъдат предприети действия за предотвратяване и намаляване на степента на ерозионно-свлачищните процеси в региона, за да се ограничи рискът от природни бедствия, аргументира се той.

Преди одобрението на стратегическия документ бяха обсъдени постъпилите предложения, становища и коментари на членовете на Регионалния съвет за развитие. По настояване на Община Варна в ИТСР като стратегически приоритет бе отразена реконструкцията и модернизацията на образователната инфраструктура. В проектодокумента фигурираха дейности, свързани с изграждане на спортни площадки, обзавеждане и оборудване на кътове и кабинети, които обаче не предвиждат подобряване на съществуващия сграден фонд.

Одобрението на ИТСР е основание за стартиране на нейното изпълнение. Предмет на стратегията не са конкретни планове, проекти или програми, а обща идейна рамка на визията за развитие на региона.