Ето какво разгледа Комисията по архитектура на днешното си заседание

1Не е в компетенциите на Общински съвет – Варна да разреши изработването на Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ за терен, собственост на „Терем – КРЗ Флотски арсенал“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Архитектура, строителство, устройство на територията“, на което беше обсъден въпросът.

Имотът с площ около 20 дка се намира в землището на село Константиново и е със статут на специален терен. Собственикът е подал уведомление до РИОСВ – Варна, че има намерение в част от него да извършва „утилизация на морски боеприпаси, които са включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“.

Съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ разрешение за изработване на подробни устройствени планове за територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се дава със заповед на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи или на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. По дефиниция такива специални обекти са имотите, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.

Изработването на СПУП за терена е невъзможно и по още една причина. По време на заседанието бе съобщено, че има одобрено задание, но то се отнася както за въпросния имот, така и за още един с площ от около 600 дка. Затова е недопустимо изработването на специализиран устройствен план само за големия имот, тъй като противоречи на заданието. Освен това двата имота попадат в една устройствена зона – специални терени.

Съветниците излязоха със становище, че въпросът не е от компетенциите на Общинския съвет, и върнаха преписката към администрацията.