Ясни са условията, при които Община Варна ще подпомага собствениците при саниране

1Ясни са условията, при които сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за финансиране от Община Варна за дейности, свързани със санирането на многофамилни жилищни сгради. Правилата бяха одобрени на днешното заседание на постоянната комисия по финанси и бюджет към местния парламент, но за да влязат в сила, трябва да бъдат приети от Общинския съвет.

Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране. От общинския бюджет за 2023 и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност.

Председателят на УС на Сдружението на собствениците /СС/ или упълномощено от него лице трябва да подаде заявление до кмета на община Варна относно осигуряване на заемообразното финансиране. Към заявлението е необходимо да приложи набор от документи, сред които: справка за СС; покана за провеждане на Общо събрание на СС; протокол за поставяне на поканата за ОС на СС; протокол от ОС на СС, съдържащ решения за участие. Когато в сдружението не участват всички собственици, към протокола се прилагат данни и за нечленуващите. Нужен е също протокол за извършен визуален оглед от районната администрация, с който да се установи липсата на незаконно удължени балкони или тераси.

Сред изискуемите документи е декларация, че сдружението не е получавало финансиране от държавния бюджет или друг финансов източник за дейностите, за които кандидатства за финансови средства. Анкетна карта на СС в табличен вид, в която се описани всички консуматори на ел. енергия, броят и състоянието на остъклените балкони и тераси, също трябва да фигурира в документацията. Сдружението е длъжно да представи и скица с реалната разгъната застроена площ /РЗП/ на сградата, като до сесия ще бъде уточнено кой трябва да издаде този документ.

Заявлението ще бъде разгледано от назначена със заповед на кмета комисия, която трябва да реши дали сградата е допустима за финансиране или не. В случай че условията са изпълнени, се сключва договор за заемообразно финансиране. Председателят на УС на Сдружението на собствениците е длъжен да проведе процедура за избор на изпълнител, като отново ще трябва да се съобрази с някои изисквания. Необходимо е да изпрати покани за получаване на оферти до поне три дружества, които трябва да вписани в съответните регистри съгласно действащото законодателство и да имат удостоверение/лиценз за упражняване на дейностите.4

Получените оферти ще се оценяват по критерий най-ниска цена от комисия в състав не по-малко от трима членове. Неин председател ще е управителят на УС на Сдружението на собствениците с включени по един представител на общинската и районната администрация. След сключване на договорите с избраните изпълнители за всяка от дейностите, подлежащи на финансиране, се подава до кмета на община Варна заявление за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, придружено с технически паспорт, сертификат за енергийна ефективност, фактури и приемо-предавателни протоколи.

Средствата по ползваното заемообразно финансиране ще се възстановяват на Община Варна по Плана за възстановяване и устойчивост. В случай че Сдружението на собствениците е изпълнило всички условия за получаване на финансовата помощ, но не е одобрено по програмата за саниране, няма да дължи възстановяване на получената сума.

Съветниците приеха и критериите за оценяване на подадените заявления. Необходимо е над 95% от идеалните части от общите части на етажната собственост да членуват в Сдружението на собствениците и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването в Общото събрание. Друго условие е РЗП на сградата да е над 2000 кв. м.

Мотивите за приемане на тези критерии са, че съгласно Насоките за кандидатстване, определени от управляващия орган, финансирането ще се извършва до изчерпване на бюджета на програмата по низходящ ред на класираните проекти от всички 265 общини в страната. Допустимият максимален размер за безвъзмездната финансова помощ на Община Варна е до 80 000 000 лева с ДДС. Предвид големия интерес във всички общини за кандидатстване по програмата финансиране се очаква да получат сгради, доближаващи се до максималния брой точки (140 т.).