Местният парламент иска увеличение на бюджета на РЗОК – Варна

10Общински съвет – Варна прие декларация, в която изразява безпокойство относно бъдещото функциониране на лечебните заведения за извънболнична помощ. Бюджетът за извънболнична помощ за 2017 г. на регионално ниво е крайно недостатъчен за покриване на обективните здравни потребности, се посочва в документа. Затова призивът е за увеличение на бюджета на РЗОК – Варна за 2017 г., както и за преустановяване на практиката за разпределение на разполагаемите стойности в края на тримесечните периоди.

Пълният текст на документа гласи:

Общински съвет – Варна в качеството си на принципал на диагностично-консултативните центрове е обезпокоен относно бъдещото функциониране на лечебните заведения за извънболнична помощ. Дейността на същите е в режим на рестрикция под формата на намалени разполагаеми стойности за консултации и изследвания, разпределени от НЗОК, генерира финансови загуби от общинските търговски дружества. В настоящото заседание обръщаме внимание на един изключително важен и основополагащ въпрос, касаещ проблемите на здравната система у нас и в частност тези на варненското здравеопазване. Става въпрос за установилата се в последните години порочна практика за изначално залагане на бюджета за здравно-осигурителни плащания с дефицит, което поставя здравната система у нас в обективна невъзможност за функциониране, още повече за спазване на заложените принципи в Националната здравна стратегия 2020, като водещ стратегически документ, който конкретизира целите за развитие на системата на здравеопазването до 2020 г. В тази връзка няма как да говорим за изнасяне тежестта на медицинската дейност към извънболничната медицинска помощ, като една от основните цели на Стратегията, при положение че заложеният бюджет за извънболнична помощ за 2017 г. на регионално ниво е крайно недостатъчен за покриване на обективните здравни потребности. Друг аргумент, водещ до значително затруднение при функциониране на извънболничната медицинска помощ, е практиката за късно разпределение на месечните разполагаеми стойности към РЗОК и изпълнителите в края на съответното тримесечие. Последствията са практическата невъзможност за тяхното усвояване от страна на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ /първична, специализирана, медико-диагностична медицинска помощ и формиране на икономии в бюджет/, която за СИМП е около 8 млн. лева, видно от писмото на управителите на общинските лечебни заведения – ДКЦ – неразпределени суми от НЗОК към РЗОК и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.

Във връзка с очертаните по-горе проблеми, свързани със защита на най-важната ценност – здравето на хората и децата, Общинският съвет на Варна счита, че:

  1. Бюджетът на РЗОК – Варна за 2017 г. за извънболнична медицинска помощ следва да бъде увеличен с оглед обезпечаване на здравните потребности на населението от града и съседните областни градове;
  2. Да бъде преустановена практиката за разпределението на разполагаемите стойности /регулативи стандарти/ в края на тримесечните периоди;
  3. Да се преустанови изначалното залагане на бюджета с дефицит.

Предвид изложеното Общинският съвет настоява формирането на бюджета на НЗОК да не се осъществява на исторически принцип, както е до момента, а на база стойността на реалното изпълнение на медицински дейности в съответствие с принципа, че „парите следват пациента“. Това ще доведе до обективно увеличаване на бюджета за извънболнична помощ на Варненска област и до възможността за предоставяне на своевременна и качествена здравна грижа.