Одобриха правилата, при които Община Варна ще отпуска средства във връзка със санирането

7С голямо мнозинство Общински съвет – Варна одобри правилата, при които сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за общинско финансиране за дейности, свързани със санирането на многофамилни жилищни сгради.

Новата програма за енергийна ефективност вече е в ход, а срокът за кандидатстване за изцяло безплатно енергийно обновяване е до 30 май. Право на участие в процедурата имат всички жилищни сгради, построени преди 26 април 1999 г. и с най-малко четири жилища с различни собственици.

Едно от изискванията на програмата за саниране е да се представи технически паспорт на сградата и документ за енергийно обследване, като разходите за тяхното изготвяне е за сметка на собствениците. Част от домакинствата не могат да си позволят необходимата сума, затова още преди старта на програмата Община Варна реши да подпомогне сдруженията на собствениците.1

От местната хазна ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност. Тези средства по-късно ще бъдат възстановени на Община Варна от Плана за възстановяване и устойчивост. В случай че сдружение на собствениците е изпълнило всички изисквания за финансовата помощ, но не е одобрено по програмата за саниране, няма да дължи възстановяване на сумата на общината.

За да получат средствата, етажните собствености трябва да отговарят на определени условия. Председателят на УС на Сдружението на собствениците /СС/ или упълномощено от него лице трябва да подаде заявление до кмета на община Варна със справка за сдружението, покана за провеждане на Общо събрание, протоколи за поставяне на поканата и документ от Общото събрание. Когато в сдружението не участват всички собственици, към протокола се прилагат данни и за нечленуващите. Нужен е също протокол за извършен визуален оглед от районната администрация, с който да се установи липсата на незаконно удължени балкони или тераси.

2Сред изискуемите документи е декларация, че сдружението не е получавало финансиране от държавния бюджет или друг източник за дейностите, за които кандидатства за финансови средства. Анкетна карта на СС в табличен вид, в която се описани всички консуматори на ел. енергия, броят и състоянието на остъклените балкони и тераси, също е сред задължителните книжа. Сдружението трябва да представи още скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на сградата/блок секцията, както и документ за разгънатата застроена площ.

Заявлението ще бъде разгледано от назначена със заповед на кмета комисия, която трябва да реши дали сградата е допустима за финансиране или не. В случай че условията са изпълнени, се сключва договор между Общината и Сдружението на собствениците.

Съветниците приеха и критериите за оценяване на подадените заявления. Необходимо е над 95% от собствениците да са подкрепили обновяването. Друго условие е РЗП на сградата или групата от блок секции да е над 2000 кв. м.8

Варна може да получи безвъзмездна финансова помощ по програмата за саниране до 80 млн. лв., а предвид големия интерес във всички общини одобрение се очаква да получат сгради, доближаващи се до максималния брой от 140 точки.

На днешното си заседание местният парламент промени свое решение, касаещо таксиметровия бранш. Първоначално съветниците бяха решили превозвачите да плащат данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 300 лв. след приемане на държавния бюджет за тази година. Заради липсата на нов бюджет обаче те решиха данъчното облекчение да важи до влизане в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г. В случай че до края на юни няма приет бюджет или няма одобрена разпоредба за компенсация, данъчно задължените лица ще трябва да внесат разликата до пълния размер на данъка в срок до 31 юли 2023 г.