Приеха Годишната програма за общинските имоти на Варна

4Комисията по собственост и стопанство към ОбС-Варна прие Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Документът, който отразява намеренията на администрацията по отношение на общинските имоти през 2024г., е обвързан с годишния бюджет на Община Варна.

Прогнозните приходи от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост са в размер на малко над 12,1 млн. лева. От продажбата на поземлени имоти и сгради на търг или публично оповестен конкурс, както и от прекратяване на съсобственост се очаква да влязат в местната хазна 7,8 млн. лева. Малко над 1,8 млн. лева са очакваните приходи от наеми, включително от плажове държавна собственост, а 1,3  млн. лева – от концесии и приватизация на имоти.

За придобиване, управление и разпореждане с общински недвижими имоти и вещи Община Варна е планирала разходи в размер на 7,3 млн. лева. От тях 5,8 млн. лева са за принудително отчуждаване на земя и сгради. За събаряне на стари сгради, както и за ремонти на обекти общинска собственост са заделени общо 1 млн. лева.

Програмата е отворен документ и подлежи на актуализация през годината.

3