Община Варна – първенец по финансови резултати

С изпълнението на бюджета на Община Варна за първото шестмесечие на годината се запознаха съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет. Финансовите показатели са много добри, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Приходите към 30 юни възлизат на 161 798 517 лева, или 58,5% от уточнения план за годината в размер на 276 531 817 лв.

От имуществени и други данъци в общинската хазна са влезли близо 45,8 млн. лева, т.е. 57,4 % изпълнение на годишния план. В сравнение със същия период на миналата година са събрани с 1,53 млн. лева повече приходи.

obshtinaПо-голяма събираемост е отчетена и при данъка върху недвижимите имоти. През 2017 г. няма увеличение на размера му, но приходите са с 358 хил. лв. повече спрямо същия период на предходната година. Изпълнението към края на юни е 21,5 млн. лв., което е 67,4% от плана за годината.

През първото полугодие на 2017 са постъпили 31 760 672 лв. неданъчни приходи. Изпълнението на плана е 45,6%, като спрямо същия период на 2016 г. са отчетени с близо 250 хил. лева по-малко неданъчни постъпления.

Разходите също се движат спрямо първоначално планираните. Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 97 546 823 лева, или 35%. За делегирани от държавата дейности са похарчени 51 728 032 лв., за местни дейности – 42 619 235 лв, а за дофинансиране – 3 199 556 лв. В структурата на разходите по функции най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 47%.

Данните сочат още, че Община Варна няма просрочени задължения и е с положителен финансов резултат за полугодието.

По време на заседанието беше изтъкнато, че Варна е първенец сред общините с най-добри финансови показатели за второто тримесечие на годината. В класация на Министерство на финансите общината е изпълнила най-добре показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи.

Съветниците одобриха също годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2016 година, който трябва да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет.

Членовете на комисията дадоха и съгласието си Община Варна да кандидатства с проектно предложение за модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“. Съгласно условията за участие се изисква  решение на Общински съвет – Варна.

Общата стойност на проекта е 16,6 млн. лева с ДДС, от които 8 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ по европейската Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., а останалите 8,6 млн. лева ще бъдат осигурени от общинския бюджет. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът включва: модернизация и реконструкция на същестуващото рибарско пристанище с изграждане на хидротехнически съоръжения в акваторията, територията с подходите, инфраструктура с необходимите съоръжения и част от основната сграда (първи и втори етаж), отнасящи се пряко към рибарското пристанище. Предвидено е на третия етаж на сградата заведение за хранене, покрив – амфитеатър и кула – стълбище.