Антоанета Здравкова Цветкова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Проф. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и.

Проф. Антоанета Цветкова е доктор по икономика с научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”; здравен икономист, специалност „Икономика на здравеопазването”; магистър „Здравен мениджмънт”. От 2021 година заема академична длъжност „ Професор“.

Преподавател е в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Член е на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН, сформиран съгласно приетата „Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИН 2016 – 2020 г.”.

Представлява община Варна в европейската партньорска мрежа на СЗО „Региони за здраве”.

Член е на Българското научно дружество по обществено здраве.

Член е на Българската асоциация по фармакоикономика (ISPOR Bulgaria Chapter).

Член е в комисии по Оценка на здравните технологии.

Съавтор е в два учебника и практическо ръководство за обучение на студенти. Има над 60 публикации в български и международни научни списания, сборници от конференции.

Втори мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: aztsvetkova@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Наука и образование” – председател

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”