Социалната комисия прие Годишния план за развитие на социалните услуги

Комисия СДЖП-1 21.08.2018Общинските съветници от ПК“Социални дейности и жилищна политика“ приеха Годишния план за развитие на социалните услуги за 2019 година на община Варна. В него са добавени 29 нови услуги, от които 3 са местни дейности, а 26 делегирани от държавата дейности или проекти. Общият брой на услугите е 86.  Към новите услуги, планът предвижда откриване на мобилен център в подкрепа на възрастни хора и мобилен център за информиране, обучение и подкрепа на деца от 5 г. до 18 г. И двата центъра ще предоставя социални услуги по домовете, свързани с психологическо и социално консултиране и рехабилитация.

В списъка за 2019 г. са включени още реализиране на услугите личен и социален асистент, което ще даде възможност на хора, които имат трайни увреждания и такива с невъзможност да се самообслужват, да получат грижи в домашни условя.  Нуждаещите се ще бъдат подпомогнати при изпълнение на ежедневните си потребности от битов и социален характер, както и по отношение организация на свободното време и социално включване. Предвиденият капацитет за личните асистенти е 250 места,  а социални асистенти – 50 места. Планът предвижда и разкриване на още една нова услуга – социален асистент за деца, която е насочена към деца с увреждания и е с капацитет 120 места.Комисия СДЖП 21.08.2018

За втората половина на 2019 г. е предвидено стартирането на услуга „Център за временно настаняване“. Той ще приютява бездомни лица за не повече от 3 месеца за една календарна година, а при необходимост срокът може да бъде удължен до 6 месеца. Центърът ще осигурява място за живеене, квалификационни и преквалификационни курсове. Ще спомага за социална адаптация  на потребителите и ще им съдейства и за намиране на работа.

Във връзка с писмо от Фондация „Карин дом“ и по предложение на д-р Лидия Маринова – председател на социалната комисия, капацитетът на Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ бе увеличен от 40 на 60 места.

Годишният план за развитие на социалните услуги предстои да бъде гласуван на заседание на Общински съвет – Варна.