Варна ще има дигитален Общ устройствен план

ПК-Архитектура-1Комисията по архитектура към Общински съвет – Варна  взе решение да се приеме „Рамкова програма за прилагане на ОУП на град и община Варна“. Проектът предвижда дигитализация на Общия устройствен план и представлява уеб базирана информационна система. Нейната цел е да структурира, систематизира и визуализира урбанизационните промени в общината, както  и да проследява реализацията на заложените в ОУП урбанистични намеси.

Системата ще осигурява актуална информация за степента на покритие на община Варна с подробни устройствени планове. Чрез нея ще се проследяват етапите при разработването на ПУП и последователността във времето при създаването на градоустройствената основа на града. Ще съдържа информация за влезли в сила ПУП за зони, в които ще се реализират мероприятия с общински и обществен интерес.  Допълнително  в нея ще се посочват и обектите с национално, първостепенно общинско и регионално значение, както и свлачищни, ерозионни и абразионни процеси. Функционалността й предвижда търсене по идентификатор,  по ПУП, адрес и др. ключови думи.

„В момента подобна система функционира за район „Приморски“, а наличните в нея данни ще бъдат интегрирани в новата обща система“, заяви главният архитект на Община Варна, Виктор Бузев. Очаква се дигиталният ОУП да подпомогне работата на общинската администрация, а за улеснение на гражданите интерактивната визуализация ще е публично достъпна на сайта на дирекция „АГУП“. Процедурата по публичност на системата ще стартира след решение на Общински съвет – Варна.

В друга точка от дневния ред, относно отмяна на частична строителна забрана в с.о. „Зеленика“ и във връзка с писмо от  МРРБ, съветниците от комисията взеха решение за предприемане на действия,  с които ПК-Архитектура-2да се изготви предложение до Министъра на МРРБ за издаване на заповед за отпадане на забраната. „Територията, за която се отнася предложението, според ОУП е с ниски параметри на застрояване и не предвижда мащабно строителство.“,  допълни Бузев. На заседанието беше уточнено, че са налице всички зако

основания за предприемане на необходимите действия и че отмяната ще даде възможност за реализиране не само частни инвестиционни проекти, но и проекти в интерес на община Варна за подобряване и изграждане на инфраструктурата .