С минута мълчание започна днешното заседание на комисията по архитектура

1С минута мълчание започна днешното заседание на ПК „Архитектура, строителство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ към Общински съвет – Варна. Съветниците отдадоха почит на Димитър Николов, главен архитект на район „Одесос“, който почина миналата седмица.

След това с единодушие членовете на комисията одобриха Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване по плана на Южна промишлена зона, който е от изключителна важност за бъдещото развитие на града.

Планът обхваща територия от 14,36 хектара и е изцяло съобразен с ОУП на Варна, обясни пред съветниците главният архитект Виктор Бузев. Устройствените режими в зоната са: плътност на застрояване – макс. 80%, интензивност – макс. 5.0 и озеленена площ – мин. 20%.

ПУП-ПРЗ е изработен по искане на „Български морски квалификационен център“, който след приемането му ще може да кандидатства по програми за обогатяване на техническата база, каза арх. Бузев.2

Общинските съветници одобриха също Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот по план на селищно образувание „Планова“.