Проекти на нормативни актове мандат 2015-2019

Начало > Проекти на нормативни актове мандат 2023-2027 > ...

Проекти на нормативни актове мандат 2015-2019

В този раздел се публикуват проекти на нормативни актове на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно проект на нормативен акт в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на проекта.


icon-pdf Предложение №ОС19000502ВН_001ВН/05.09.2019 г. относно приемане на изменения в Наредбата за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на община Варна

С оглед задължение за незабавно изпълнение на поставено от Върховен административен съд решение, на заинтересованите лица се предоставя  14-дневен срок за предложения и становища, считано от дата на публикуване на предложението.

Публикувано на 09.09.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19012390ВН/03.07.2019 г.  относно допълнение в Наредба на ОбС Варна за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 03.07.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007262ВН/17.04.2019 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна

Публикувано на 23.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007263ВН/17.04.2019 г. изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и Приложение №1 към нея.

Публикувано на 23.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19007261ВН/17.04.2019 г. относно допълнение на т.13 от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

Публикувано на 22.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19006831ВН/11.04.2019 г. относно промяна на чл.26, ал.2 от Наредба за организация на движението на територията на община Варна, приета с Решение №1078-5(26)/31.01.2018 г. и промяна на длъжностно щатно разписание на ОП “Общински паркинги и синя зона”

Публикувано на 15.04.2019 г.


icon-pdf Предложение №ИИБ19000973ВН/26.03.2019 г. относно актуализиране на “Програма за опазване на околната среда на Община Варна”

Публикувано на  27.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19003809ВН/08.03.2019 г. относно приемане на нова Наредба за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна”

Публикувано на 18.03.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19001159ВН/18.01.2019 г. относно отмяна на стара и приемане на нова Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, в сила за учебната 2019/2020 година.

Публикувано на 21.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19000463ВН/09.01.2019 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 09.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №OСИСД19000181ВН/07.01.2019 г. относно проект на Годишен план за приватизация за 2019 година в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 07.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №OСИСД19000162ВН/07.01.2019 г. относно проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година в изпъление на приетата с решение 94-2/5/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна “Стратегия за управление на общинската собственост до 2019 година” и на основание чл,. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 07.01.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД18023654ВН/10.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Варна, изградени по проект “Изграждане на социални жилища на територията на гр.Варна” по Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура BG16RFFP001-1.001-039: “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

icon-pdf Мотиви към предложение №РД18023654ВН/10.12.2018 г.

Публикувано на 13.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18023394ВН/05.12.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно изменение и допълнение на т.13.1 от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/

Публикувано на 07.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18022979ВН/29.11.2018 г. относно отмяна на “Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна” и приемане на “Правила и критерии за класиране и прием в детски ясли на територията на община Варна”

icon-pdf Мотиви към предложение №РД18022979ВН/29.11.2018 г., предварителна оценка на въздействието и основания съгласно  чл.26, ал.4 от ЗНА 

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 03.12.2018 г.


icon-pdf Предложение №КДР18000718ВН/08.11.2018 г. относно промяна в Правилника за работа на Фонд “Култура”

icon-pdf Основания съгласно  чл.26, ал.4 от ЗНА 

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 12.11.2018 г.


icon-pdf Предложение №РД18018369ВН/19.09.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна относно промяна в наредба за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна

Публикувано на 20.09.2018 г.


icon-pdf

icon-pdf Предложение №РД18005874ВН_005ВН/20.06.2018 г. от Иван Портних, кмет на община Варна, относно приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Варна и ред за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на 22.06.2018 г.


icon-pdf Предложение  на Христо Боев – Общински съветник относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Варна.

Публикувано на 10.05.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши училища за постигнати високи резултати и приемане на актуализиран Статут.

Публикувано на 08.05.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно промяна в Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Варна.

Публикувано на 25.03.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Публикувано на 20.03.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Публикувано на 06.03.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

icon-pdf Райони на училищата за обхват на учениците съгласно чл. 9 във връзка с чл.4 (3) от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 05.02.2018 г

icon-pdf Обобщен доклад за постъпили възражения и мнения по проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и  райони на училищата за обхват на учениците съгласно чл. 9 във връзка с чл.4 (3) от проекта на Системата.

Публикувано на 23.02.2018 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионери в Община Варна.

Публикувано на 24.01.2018 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община Варна

Публикувано на 22.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации и неформални младежки групи по програма “Младежки дейности” и приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна

Публикувано на 12.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Публикувано на 10.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно допълнение и изменение на Правилника за работа на ОП “Дезинфекция, дезинсекция, дератизация” – Варна

Публикувано на 08.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов – председател на ВрК “Правна комисия” относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Публикувано на 05.12.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приложение №1 към нея.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 04.12.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на Наредба за организация на движението на територията на община Варна, приета с Решение №3398-5(35)/22,23 и 29.06.2011 г. на Общински съвет-Варна и приемане на нова Наредба за организация на движението на територията на община Варна

Публикувано на 28.11.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение и допълнение на т.13 от Приложение №2 към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/

Публикувано на 28.11.2017 г.


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна относно изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на 02.11.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“

Публикувано на 25.10.2017 г.


outrer-link Проекти за нормативни актове публикувани преди 27.07.2017 г.