Проекти на нормативни актове

Начало > ...

Проекти на нормативни актове

В този раздел се публикуват проекти на нормативни актове на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно проект на нормативен акт в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на проекта.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации и неформални младежки групи по програма “Младежки дейности” и приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна

Публикувано на 12.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Публикувано на 10.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно допълнение и изменение на Правилника за работа на ОП “Дезинфекция, дезинсекция, дератизация” – Варна

Публикувано на 08.01.2018 г.


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов – председател на ВрК “Правна комисия” относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Публикувано на 05.12.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приложение №1 към нея.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 04.12.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно отмяна на Наредба за организация на движението на територията на община Варна, приета с Решение №3398-5(35)/22,23 и 29.06.2011 г. на Общински съвет-Варна и приемане на нова Наредба за организация на движението на територията на община Варна

Публикувано на 28.11.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение и допълнение на т.13 от Приложение №2 към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/

Публикувано на 28.11.2017 г.


icon-pdf Предложение от Tодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна относно изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на 02.11.2017 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“

Публикувано на 25.10.2017 г.


outrer-link Проекти за нормативни актове публикувани преди 27.07.2017 г.